Bine ati venit la MTI   Click to listen highlighted text! Bine ati venit la MTI

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, în calitatea sa de organ de specialitate al administrației publice centrale, îndeplinește, în conformitate cu reglementările în vigoare, următoarele atribuții principale:

 1. asigură relațiile dintre Guvern și Parlament în problemele specifice pentru domeniul său de activitate;
 2. asigură dialogul permanent cu mass-media și societatea civilă în general și colaborează cu sindicatele, patronatele și alte asociații legal constituite, în scopul informării reciproce și perfecționării cadrului legislativ existent;
 3. în calitate de organism intermediar pentru transport în cadrul Programului operațional Infrastructură mare 2014-2020 (POIM 2014-2020) gestionează implementarea fondurilor europene structurale și de investiții aferente perioadei de programare 2014-2020, în domeniul său de activitate, în conformitate cu reglementările naționale și europene;
 4. asigură punctul de contact sectorial pentru Mecanismul Interconectarea Europei 2014-2020, în conformitate cu reglementările naționale și europene;
 5. monitorizează execuția bugetară pentru unitățile aflate în subordinea sa, dacă legea nu prevede altfel;
 6. prognozează, planifică și programează în proiectul de buget propriu resursele financiare necesare în vederea realizării politicilor în domeniul său de competență;
 7. fundamentează, elaborează și solicită Ministerului Finanțelor necesarul de fonduri de la bugetul de stat pentru domeniul său de activitate;
 8. gestionează resursele financiare alocate prin bugetul de stat și din credite externe în domeniul său de activitate;
 9. reprezintă, în condițiile legii, interesele României în cadrul organismelor internaționale, pe baza convențiilor, acordurilor și înțelegerilor și a altor tratate la care România este parte, și dezvoltă relații de colaborare cu autorități și organizații similare din alte state și cu organisme internaționale de interes din domeniul său de activitate;
 10. notifică Comisiei Europene măsurile de transpunere a directivelor Uniunii Europene, precum și măsurile pentru aplicarea regulamentelor și deciziilor Uniunii Europene, potrivit domeniului său de responsabilitate;
 11. asigură participarea și reprezintă, în condițiile legii, interesele României în procesele de negociere și adoptare a inițiativelor instituțiilor Uniunii Europene și dezvoltă relații de colaborare cu entități din statele membre ale Uniunii Europene, în domeniul său de competență;
 12. elaborează și fundamentează propunerile privind pozițiile României în cadrul negocierilor care se desfășoară la nivelul Consiliului Uniunii Europene, pe problematica aferentă domeniului său de competență;
 13. încheie tratate internaționale la nivel departamental, pe domeniile coordonate, sau inițiază demersurile necesare încheierii tratatelor la nivel de stat sau de guvern în domeniile de responsabilitate, în condițiile prevăzute de Legea nr. 590/2003 privind tratatele sau, după caz, Legea nr. 276/2011 privind procedura prin care România devine parte la tratatele încheiate între Uniunea Europeană și statele membre, pe de o parte, și state terțe sau organizații internaționale, pe de altă parte;
 14. încheie documente de cooperare internațională care nu sunt guvernate de dreptul internațional cu autorități având competențe echivalente, din state membre ale Uniunii Europene sau state terțe, respectiv organizații internaționale, în domeniile de responsabilitate;
 15. asigură participarea, elaborează și fundamentează pozițiile României în procesul de negociere și adoptare a inițiativelor la nivel european, în domeniul său de activitate, potrivit cadrului normativ privind organizarea și funcționarea Sistemului național de gestionare a afacerilor europene în vederea participării României la procesul decizional al instituțiilor Uniunii Europene;
 16. asigură îndeplinirea, în domeniul de competență, a obligațiilor ce decurg din calitatea României de stat membru al Uniunii Europene, inclusiv în ceea ce privește transpunerea și/sau crearea cadrului juridic de aplicare directă a actelor juridice obligatorii ale Uniunii, implementarea și monitorizarea aplicării acestora;
 17. promovează standardele și recomandările emise de Uniunea Europeană și organisme internaționale în domeniul său de competență;
 18. propune spre adoptare, în vederea aplicării la nivel național, a standardelor internaționale;
 19. elaborează și supune spre aprobare cadrul legislativ privind domeniul transporturilor, administrarea, tarifarea și utilizarea infrastructurii de transport și punerea acestei infrastructuri la dispoziția utilizatorilor, potrivit legii, în limita domeniului său de activitate;
 20. elaborează și propune spre aprobare Strategia națională de siguranță rutieră și planul de acțiuni pentru punerea în aplicare a acesteia, potrivit art. 6 alin. (2) lit. a) și c) din Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările și completările ulterioare;
 21. asigură managementul siguranței infrastructurii rutiere, în conformitate cu prevederile Legii nr. 265/2008 privind gestionarea siguranței circulației pe infrastructura rutieră, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 22. elaborează și implementează strategii, politici și programe privind rețeaua națională de drumuri publice din România;
 23. elaborează politici pentru dezvoltarea transporturilor multimodale și a transportului combinat, care fac parte integrantă din sistemul național de transport, potrivit art. 4 și 5 din Ordonanța Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 24. stabilește și monitorizează strategiile, politicile, planurile de acțiuni și obiectivele în domeniul său de competență, privind protecția mediului și eficiența energetică, adoptate în contextul strategiilor, politicilor, planurilor de acțiuni și obiectivelor Uniunii Europene și internaționale și raportează periodic stadiul de realizare al acestora;
 25. elaborează strategiile naționale de dezvoltare a activităților de transport rutier, reglementări specifice în domeniul transporturilor rutiere și al activităților conexe acestora și programe de dezvoltare durabilă și de modernizare a sistemului național de transport rutier, de siguranță și securitate a transporturilor rutiere, monitorizează piața transporturilor rutiere în scopul constatării apariției situațiilor de criză și adoptă măsurile necesare acestor situații, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările și completările ulterioare;
 26. reglementează organizarea, autorizarea și controlul activităților de transport alternativ cu autoturismul și conducător auto intermediate prin platforme digitale;
 27. asigură participarea corespunzătoare la procesul de elaborare a politicilor și actelor legislative europene, îndeplinirea obligațiilor ce revin României în calitate de stat membru al Uniunii Europene, realizarea strategiilor și programelor naționale adoptate în contextul politicilor Uniunii Europene și reprezentarea României în comitetele și grupurile de lucru ale Consiliului Uniunii Europene, pentru domeniul său de activitate;
 28. aprobă sau supune aprobării, după caz, tarifele percepute, în condițiile legii, de instituțiile publice din subordine pentru eliberarea de autorizații și licențe, precum și tarifele pentru eliberarea atestatelor și certificatelor profesionale și pentru efectuarea activităților din domeniul managementului siguranței infrastructurii rutiere, precum și pentru alte prestații specifice, potrivit legii;
 29. promovează sistemul instituțional pentru dezvoltarea pieței libere a transporturilor, asigură condițiile unui mediu concurențial în cadrul fiecărui mod de transport, precum și între modurile de transport;
 30. avizează și urmărește realizarea programelor și proiectelor de infrastructură de transport și a altor obiective de investiții aferente acesteia, inclusiv din punctul de vedere al protecției mediului, în limita domeniului său de activitate;
 31. asigură beneficiarilor de transport dreptul de a alege liber modul de transport, transportatorul și mijlocul de transport;
 32. sprijină dezvoltarea și funcționarea transportului public;
 33. stimulează libera inițiativă și asigură autonomia transportatorilor;
 34. stabilește, prin autoritatea competentă, volumul de transport feroviar public de călători pe care operatorii de transport feroviar de călători îl pot realiza în cadrul pachetului minim social pentru care aceștia primesc compensații de la bugetul de stat, potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1.191/69 și 1.107/70 ale Consiliului;
 35. clasifică infrastructurile de transport în conformitate cu standardele naționale și internaționale, în limita domeniului său de activitate;
 36. elaborează și supune spre aprobare Guvernului schema rețelei naționale de transport, care are ca obiective asigurarea deplasării persoanelor și a mărfurilor între toate localitățile țării, precum și conectarea infrastructurilor naționale de transport la principalele infrastructuri internaționale de transport, în limita domeniului său de activitate;
 37. încheie, în numele statului, contracte de activitate cu compania națională care administrează infrastructura feroviară, contracte de servicii publice cu operatorii de transport cu metroul și, prin autoritatea competentă, contracte de servicii publice cu societățile naționale și/sau cu societățile care efectuează transport feroviar public de călători, potrivit art. 37-39 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 12/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 38. desemnează organisme tehnice specializate pentru: elaborarea și punerea în aplicare a normelor tehnice și a reglementărilor specifice, asigurarea pregătirii profesionale și perfecționării personalului din transporturi, efectuarea certificării și înmatriculării mijloacelor de transport și asigurarea inspecției și controlului acestora, efectuarea certificării operatorilor economici care desfășoară activități de transport, efectuarea certificării personalului cu atribuții în domeniul siguranței transporturilor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
 39. asigură managementul tipurilor de risc generatoare de situații de urgență, care i-au fost repartizate, corespunzător domeniului său de activitate, și îndeplinirea funcțiilor de sprijin specifice, conform legislației aplicabile în vigoare;
 40. organizează, coordonează și controlează îndeplinirea sarcinilor stabilite prin planul de mobilizare;
 41. desfășoară activități specifice asigurării implementării obiectivelor, priorităților și liniilor directoare ale acțiunilor preconizate în domeniul rețelelor de transport transeuropene;
 42. asigură implementarea acțiunilor specifice necesare interoperabilității rețelelor de transport comunitar, în special în domeniul armonizării standardelor tehnice;
 43. planifică, pregătește, atribuie, negociază, implementează și urmărește derularea contractelor de parteneriat public-privat și a celor de concesiune de servicii și lucrări publice din domeniul său de activitate, în condițiile legii;
 44. coordonează Aria prioritară 1.a „Căi navigabile interioare“ din cadrul Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării și participă în cadrul grupurilor directoare ale altor arii prioritare relevante;
 45. stabilește și monitorizează strategiile, politicile și planurile de acțiuni în domeniul său de competență, privind inovarea, digitalizarea, mobilitatea conectată, automată și autonomă, inclusiv sisteme de transport inteligente adoptate în contextul strategiilor, politicilor și planurilor de acțiuni ale Uniunii Europene și internaționale;
 46. asigură coordonarea la nivel național, între autoritățile care au responsabilități în domeniile în legătură cu care se implementează servicii și aplicații în domeniul sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului rutier, a acțiunilor necesare implementării și realizării obiectivelor naționale, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 7/2012 privind implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului rutier și pentru realizarea interfețelor cu alte moduri de transport, aprobată prin Legea nr. 221/2012;
 47. asigură coordonarea elaborării și propune spre aprobare Strategia națională privind STI în domeniul transportului rutier și pentru realizarea interfețelor cu alte moduri de transport și a Planului național de acțiuni pentru punerea în aplicare a acesteia, potrivit art. 3 lit. a) și b) din Regulamentul privind atribuțiile, modul de organizare și funcționare a Consiliului de coordonare pentru sistemele de transport inteligente, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 362/2015.
E-petitie
Selecteaza fisierul
E-cerere544
Selecteaza fisierul
Click to listen highlighted text!