Bine ati venit la MTI   Click to listen highlighted text! Bine ati venit la MTI

Astăzi, 14 iulie 2023, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a următorului proiect de act normativ: 

Hotărâre de Guvern privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli   pe anul 2023 al Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” – S.A. aflată sub autoritatea  Ministerului Transporturilor și Infrastructurii

 

Scurtă descriere

Proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2023 a fost întocmit cu respectarea următoarelor prevederi legale:

-  respectarea obiectivelor de politică salarială stabilită prin Legea nr. 368/2022, legea anuală a bugetului de stat pe anul 2023 coroborate cu  prevederile Legii nr. 185/2023 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2022 pentru modificarea art. 34 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal - bugetare şi pentru reglementarea altor măsuri fiscal-bugetare; 

- programele de achiziţii de bunuri şi servicii pentru desfăşurarea activităţii, fundamentate pe baza posibilităţilor reale de plată a acestora; 

- programele de investiţii şi dotări, fundamentate în limita surselor legale de finanţare a acestora;   

- prevederile  Ordonanţei de urgenţă nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;                       

- prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară,  cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr.3818/2019 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli al operatorilor economici precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia;

- prevederile Legii nr. 195/2020 privind statutul personalului feroviar;

- prevederile Hotarârii Guvernului nr.1447/2022 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;

-  alte reglementări și legi incidente, în vigoare.

Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023, a fost conceput ca un element de legătură între realizatul anului 2022 și bugetul programat pentru anii 2023, 2024 și 2025, respectând structura și conceptul unui buget multianual.

Prin proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023, ca instrument de management financiar, societatea îşi propune asigurarea resurselor financiare necesare pentru îndeplinirea obligaţiilor către terţi,  atât din punct de vedere dimensional, pe total venituri şi cheltuieli, cât şi structural, pe fiecare categorie de venituri şi cheltuieli şi pe fiecare verigă organizaţională, rolul procesului de bugetare fiind cel de orientare a activității tuturor sectoarelor din cadrul societății spre același obiectiv: rentabilitate, lichiditate, diminuarea riscurilor, etc.

Veniturile totale în valoare de 5.289.854,97 mii lei,  au fost programate în creștere în anul 2023 faţă de cele realizate în anul  2022 cu 4,12% %, respectiv cu suma de 209.546,54 mii lei.

În structură, veniturile din exploatare în valoare de 5.154.643,47 mii lei dețin o pondere 97,44% iar veniturile financiare în valoare de 135.211,50 mii lei dețin o  pondere  de  2,56%  în veniturile totale.

Veniturile din exploatare în valoare de 5.154.643,47 mii lei, au fost programate în creștere cu 4,16% față de cele realizate la data de 31.12.2022, respectiv cu suma de 205.648,13 mii lei. 

Cifra de afaceri, în valoare de 1.154.697,08 mii lei, a fost programată în creștere cu 10,38%, respectiv cu suma de 108.621,42mii lei față de cea realizată la data de 31.12.2022 și reprezintă  22,40%  din totalul veniturilor de exploatare.

Venitul din taxa de utilizare a infrastructurii feroviare  (TUI), este principalul venit obţinut de companie în urma punerii infrastructurii feroviare, în mod nediscriminatoriu, la dispoziția tuturor operatorilor de transport feroviar de marfă și călători, în baza contractelor de acces.

Programarea acestui element de venit, s-a realizat în baza solicitărilor de trase ale operatorilor de transport feroviar de călători și al volumului estimat al traficului feroviar, care urmează să fie realizat de operatorii de transport feroviar  de marfă în anul 2023. Valoarea programată pentru anul 2023 este de 965.300 mii lei, mai mare cu  11,82% decât cea realizată la data de 31.12.2022 și reprezintă 18,73%  din totalul veniturilor de exploatare.

Veniturile  din subvenții și transferuri de exploatare, aferente cifrei de afaceri nete, în valoare de 1.616.261 mii lei, reprezintă contribuţia bugetului statului la finanţarea cheltuielilor pentru întreținerea, funcţionarea și reparația infrastructurii feroviare publice aflată în proprietatea statului și în administrarea companiei, conform  prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 12/1998, privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, cu modificările și completările ulterioare.

Veniturile din transferurile pentru întreținerea și funcţionarea/exploatarea infrastructurii feroviare publice în anul 2023, au fost programate în scădere cu 14,12% , respectiv cu suma de 265.689,30 mii lei față de cele realizate la data de 31.12.2022, au o pondere de 31,36% în totalul veniturilor de exploatare și se utilizează cu prioritate pentru plata obligaţiilor către bugetul general consolidat,  asigurarea cheltuielilor stabilite de lege aferente activităţii de întreţinere şi funcţionare a infrastructurii feroviare publice și asigurarea  cheltuielilor stabilite prin contractele de prestări servicii.

Alocațiile bugetare prevăzute pentru Compania Naţionala de Căi Ferate „C.F.R.” – S.A.

în Legea bugetului de stat pe anul 2023, nr. 368/19.12.2022, nu acoperă integral achitarea obligațiilor companiei către bugetul general consolidat, a  salariilor necesare activității de întreținere și exploatare din ramura linii și instalații.

Pentru achitarea integrala a obligatiilor de plată catre bugetul general consolidat, a drepturilor salariale aferente personalului care își desfășoară activitatea în cadrul secțiilor de întreținere și reparație linii, instalații, utilaje, acoperirea influenței aplicării Legii nr. 195/07.09.2020 privind Statutul personalului feroviar începand cu data de 1 iulie 2023, este necesară suplimentarea, în cursul anului 2023, a sumei de 1.616.261 mii lei, care a fost alocată prin legea nr.368/2022 – legea bugetului de stat pe anul 2023,  cu suma de  373.343,00 mii lei, astfel:

 • 598 mii lei pentru achitarea obligațiilor la bugetul general consolidat al statului;
 • 745 mii lei pentru achitarea salariilor aferente personalului care își

desfașoară activitatea în cadrul secțiilor de întreținere și reparație linii, instalații, utilaje.

Indicatorul ”Alte venituri din exploatare” în valoare de 2.329.457,23 mii lei, a fost programat în anul 2023, în creștere cu 17,71% față de realizatul anului 2022, respectiv cu suma de 350.464,41 mii lei și are o pondere de 45,19% în totalul veniturilor din exploatare.

În cadrul categoriei ”Alte venituri din exploatare”, în valoare de 2.329.457,23 mii lei, veniturile din  subvenții pentru investiții în valoare de 2.262.740,36 mii lei, au fost programate în creștere cu 22,13%, respectiv cu suma de 409.963,35 mii lei față de cele realizate la data de 31.12.2022.

În momentul înregistrarii în evidența contabilă a mijloacelor fixe, cu ocazia finalizării proiectelor de investiții la infrastructura feroviară publică și/sau privată și a căror sursă de finanțare a fost alocația de la bugetul statului și/sau fonduri nerambursabile, potrivit Ordinelor Ministrului Finanțelor  Publice  nr. 1802/2014 și nr. 2844/2016, valoarea veniturilor din subventii pentru investitii  va fi compensată cu un element de cheltuială.

Veniturile  financiare pe anul 2023,  în valoare de 135.211,50 mii lei, au fost programate în creștere cu 2,97% față de cele realizate la data de 31.12.2022, respectiv cu suma de 3.898,41 mii lei.

Cheltuielile totale în valoare de 6.245.291,41 mii lei,    au fost fundamentate în funcţie de activităţile  concrete din programele de achiziţii de bunuri şi servicii, pentru desfăşurarea activităţii,  fundamentate pe baza posibilităţilor reale de plată a acestora,  a programelor de investiţii şi dotări, în limita surselor legale de finanţare a acestora, a recalculării cheltuielilor de natură salarială şi a cheltuielilor de mandat.

Cheltuielile totale în valoare de 6.245.291,41 mii lei, au fost programate în creștere cu 20,68%, respectiv cu suma de 1.070.354,08 mii lei față de  cheltuielile totale realizate  la data de 31.12.2022.

În structura cheltuielilor totale în valoare de 6.245.291,41 mii lei,  cheltuielile  din exploatare în valoare de 6.115.154,41 mii lei, dețin o pondere 97,92 iar cheltuielile financiare în valoare de 130.137 mii lei dețin o  pondere  de 2,08%.

Cheltuielile de exploatare în valoare de 6.115,154,41 mii lei, au fost programate în creștere cu 21,22%,  respectiv cu suma de 1.070.528,49 mii lei față de cele realizate la data de 31.12.2022.

În total cheltuieli din exploatare în valoare de 6.115.154,41 mii lei, cheltuielile cu bunuri și servicii în valoare de 970.817,67 mii lei dețin o pondere de 15,87%, indicatorul “cheltuielile cu impozite, taxe și vărsaminte asimilate” în valoare de 52.564,50 mii leideține o pondere de 0,86%, indicatorul “cheltuielile cu personalul” în valoare de 2.678.160,64 mii lei, deține o pondere de 43,80% iar  indicatorul “alte cheltuieli de exploatare” în valoare de 2.413.611,60 mii lei deține o pondere de 39,47%.

Cheltuielile cu bunuri și Servicii, în valoare de 970.817,67 mii lei, au fost programate în anul 2023,  în creștere cu 5,78% respectiv cu suma de 53.089,77 mii lei față de cele realizate la data de 31.12.2022.

Din această categorie, fac parte următoarele tipuri de cheltuieli:

- cheltuielile privind stocurile, în valoare de 426.501.11mii lei,  cu o pondere de 43,93% în cheltuielile totale cu bunuri și servicii, au fost programate  în creștere cu 24,06%, respectiv cu suma de 87.724,94 mii lei;

- cheltuielile cu serviciile executate de terți, în valoare de 204.187,86 mii lei, cu o pondere de 21,03% în cheltuielile totale cu bunuri și servicii, au fost programate în scădere cu 25,26%.

Cheltuielile cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate, în valoare de 52.564,50 mii lei, au fost programate în anul 2023  în scădere cu 52,13% față de cele realizate la data de 31.12.2022.

Cheltuielile cu personalul, în valoare de 2.678.160,64 mii lei, au fost programate în creștere  în anul 2023 cu 28,30%, respectiv cu suma de 590.715,52 mii lei, faţă de valoarea aprobată în bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2022, prin HG nr. 1278/2022.

La fundamentarea cheltuielilor de natură salarială, s-au respectat prevederile art.63 din Legea nr.368/2022 - legea bugetului de stat pe anul 2023 coroborat cu art. 2 din Legea nr. 185/2023 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2022 pentru modificarea art. 34 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru reglementarea altor măsuri fiscal-bugetare.

Cheltuielile de natură salarială,  în valoare de 2.588.954,38 mii lei, au fost estimate în creștere  cu 28,63%,  respectiv cu suma de 576.193,28 mii lei  faţă de suma aprobată în bugetul de venituri și cheltuieli rectificat al anului 2022, prin HG nr.1278/2022.

Creșterea cheltuielilor de natură salarială în cuantum de 576.193,28 mii lei,  se datorează:

 • creşterii câştigului mediu brut pe salariat datorat majorării salariului de bază

minim brut pe ţară garantat în plată pentru anul 2023 şi alte cheltuieli de natură salarială aferente acestuia, cu suma de 121,29 mii lei, în conformitate cu prevederile art.63, alin.(1) lit.b) din Legea nr.368/2022 -  legea bugetului de stat pe anul 2023 și a Hotărârii Guvernului nr. 1447/2022 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată;

 • creşterii cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii acestora, pentru

întreg anul 2023, cu suma de 276.678,75 mii lei (compusă din suma de 219.594,79 mii lei reprezentând reîntregire cheltuieli cu salariile și suma de  57.083,96 mii lei reprezentând reîntregire cheltuieli cu tichetele de masă) ca urmare a acordării unorcreşteri salariale şi bonusuri  şi a creşterii numărului de personal în anul 2022, conform art. 63 , alin 1, lit. c) din Legea bugetului de stat pe anul 2023,  nr. 368/2022,  din care:

 • 830,19 mii lei, reprezentând creșterea cheltuielilor de natură salarială aferente

reîntregirii acestora în anul 2023 pentru perioada 01.01 – 15.03.2022, data la care Compania Națională CFR S.A. a preluat  un număr de 2.239 salariați de la societatea afiliată Electrificare C.F.R.  S.A.  (compusă din suma de 30.025 mii lei  reprezentând reîntregire cheltuielil salariale și suma de 1.805,19 mii lei reprezentând reîntregire cheltuieli cu tichetele de masa);

 • 848,56 mii lei, reprezentând creşterea cheltuielilor de natură salarială

aferente reîntregirii acestora, pentru întreg anul 2023,  ca urmare a acordării unor creşteri salariale şi bonusuri în anul 2022, conform art. 63 , alin 1, lit. c) din Legea bugetului de stat pe anul 2023,  nr. 368/2022 (compusă din suma de 189.569,79 mii lei reprezentând reîntregire cheltuieli cu salariile și suma de 55.278,77 mii lei reprezentând reîntregire cheltuieli cu tichetele de masă).

 • creşterii cheltuielilor de natură salarială cu suma de 283.134,52 mii lei, ca urmare

a acordarii unor creşteri salariale, începând cu data de 01.07.2023, conform prevederilor Legii nr.195/2020 privind statutul personalului feroviar;

 • creșterii cheltuielilor de natură salarială cu suma de 16.258,72 mii lei, conform

art.63, alin.(1) lit.d)  din Legea bugetului de stat pe anul 2023 nr.368/2022, prevăzute în acte normative, respectiv  Ordonanța de Urgentă a Guvernului nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, pentru un număr de 183 de salariați, care au avut în anul 2022 contractul de munca suspendat.

Cheltuielile aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete, în valoare de  1.988,16 mii lei,  au fost fundamentate  în conformitate cu prevederile  art. 37 alin.(2) și (3) din OUG. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

 • pentru directorat - valoarea este de 978,63 mii lei;
 • pentru consiliul de administraţie – valoarea este 1.009,53 mii lei.

Începând cu data de 01.05.2023, s-a finalizat procedura de selecție, conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011, atât  pentru directorul general cât și pentru directorul financiar și s-au încheiat contracte de mandat pe o perioada de 4 ani.

Începând cu data de 14.02.2023, s-a finalizat procedura de selecție, conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011, pentru cei 7 membri ai Consiliului de Administrație și s-au încheiat contracte de mandat pe o perioada de 4 ani.

Valoarea cheltuielilor de natură salarială realizate  în anul 2022,  în sumă de 1.952.619,02 mii lei,  nu depășeste valoarea cheltuielilor de natură salarială aprobată prin  bugetul de venituri și cheltuieli rectificat al anului 2022, prin HG nr.1278/2022, în valoare de 2.012.761,10 mii lei.

Alte cheltuieli de exploatare, în valoare de 2.413.611,60 mii lei, au fost programate  în creștere  cu 20,40%, respectiv cu suma de 556.356,57 mii lei  faţă de valorile realizate în anul 2022.

Cheltuielile privind activele imobilizate în valoare de 2.262.740,36 mii lei, au o pondere de 93.75% în această categorie de cheltuieli și au fost programate în creștere cu 21,81%, respectiv cu suma de 556.356,57 mii lei față de cele realizate la data de 31.12.2022.

Potrivit Ordinelor Ministerului Finanțelor Publice nr. 1802 din  29 decembrie 2014 și nr. 2844 din 12 decembrie 2016,  la înregistrarea în evidența contabilă a mijloacelor fixe rezultate în urma finalizării proiectelor de investiții la infrastructura feroviară publică și/sau privată, a căror sursă de finanțare a fost de la bugetul statului și/sau fonduri nerambursabile, acest element de cheltuială  este compensat cu un element de venit aferent.

Cheltuielile financiare în valoare de 130.137 mii lei, au fost programate în anul 2023, în scădere cu 0,13% față de cele realizate la data de 31.12.2022.

Rezultatul brut programat pentru anul 2023 este negativ – pierdere, în valoare de  955.436,44 mii lei.

Estimarea unei pierderi în anul 2023 în valoare de 955.436,44 mii lei,  mai mare decât cea realizata la data de 31.12.2022 cu 909,67%, respectiv cu suma de 860.807,54 mii lei sunt următoarele:

 • diminuarea veniturilor din transferuri pentru întreținerea infrastructurii feroviare

cu 14,12%, respectiv cu suma de 265.689,30 mii lei față de cele realizate la data de 31.12.2022;

 • creșterea cheltuielilor de personal cu 32,49%, respectiv cu suma de 656.782,46

mii lei, în special urmarea aplicării creșterilor salariale conform prevederilor  Legii nr. 195/2020 privind statutul personalului feroviar  începând cu data de 01.07.2023;

 • creșterea cheltuielilor cu stocurile (energia, apa și combustibilul) cu 24,06%,

respectiv cu suma de 82.724,83 mii lei  față de cele realizate la data de 31.12.2022 pe fondul creșterii prețurilor unitare și aplicării prevederilor legale în vigoare;

 • creşterea cheltuielilor cu alte servicii executate de terţi cu 19,22%, respectiv cu

suma de 54.837 mii lei.

 • Compania Naţională de Căi Ferate „C.F.R.” – S.A. gestionează infrastructura

feroviară publică, cu legislatie specifică și dedicată, cu venituri plafonate prin reglementări legale și cu cheltuieli fixe de administrare și funcționare.

Sursele necesare finanțării investițiilor pentru anul 2023, în valoare de 3.434.315,61 mii lei, au fost programate în creștere cu 51,05%, respectiv cu suma de 1.160.731,42 mii lei față de cele realizate la data de 31.12.2022.

Sursele de investiții pentru anul 2023 vor fi asigurate din:

 • surse proprii în valoare de 960,61 mii lei
 • alocatii de la buget pentru investitii în valoare de 162.000 mii lei;
 • alte surse – buget de stat și fonduri externe nerambursabile în valoare de 133.355 mii lei, din care:
 • proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, respectiv programe din

fondul de  coeziune în valoare de 1.377.667 mii lei

 • proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, respectiv în cadrul

Programului Național de Redresare și Reziliență, în valoare de  1.470.250 mii lei

 • proiecte aprobate în cadrul Mecanismului pentru Interconectarea Europei în

valoare de 148.643 mii lei.

 Cheltuielile pentru investiții pentru anul 2023,  în valoare de 3.434.315,61 mii lei, au fost estimate  în creștere cu 51,06%, respectiv cu suma de  1.160.848,83 mii lei față de cele  realizate la data de 31.12.2022.

Cheltuielile pentru investiții în anul 2023, cuprind cheltuieli pentru investiții în curs, în valoare de 3.227.907,61 mii lei, cheltuieli efectuate la imobilizarile corporale existente (modernizari, reparatii capitale), în valoare de 154.800 mii lei și rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, în valoare de 51.608 mii lei.

Indicatorii economico – financiari cuprinși în proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023, au următoarele valori:

-  productivitatea muncii, în unități valorice pe total personal mediu,  recalculată conform Legii anuale a bugetului de stat pe anul 2023 - legea nr.368/2022,  în valoare de 206,13 mii lei/persoană,  a fost programată în creștere  cu 1,86% față de cea realizată  în anul 2022;

-  câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat conform Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 și a Legii anuale a bugetului de stat pe anul 2023 – legea nr.368/2022,  în valoare de 6.576,83 lei/salariat, a fost programat în creștere  cu 0,85% față de cel realizat  în anul 2022;

-  numărul de personal programat la finele anului 2023 este de 25.541 salariați, în scădere cu 72 de salariați față de cel aprobat în bugetul de venituri și cheltuieli rectificat  pe anul 2022, prin  HG nr. 1278/2022;

 -  numărul mediu de salariaţi programat la finele anului 2023 este de 25.007 salariați, în scădere cu 323 salariați față de cel aprobat în bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2022, prin  HG nr. 1278/2022;

- cheltuielile totale la 1.000 lei venituri totale, în valoare de 1.180,95 mii lei, au fost programate în creștere cu 15,94% față de cele realizate la data de 31.12.2022;

- plăţile restante, în valoare de 310.000 mii lei,  au fost programate în creștere cu suma de 293.659,64mii lei față de cele realizate  la data de 31.12.2022.

Estimarea platilor restante in anul 2023, in valoare de 310.000 mii lei, in crestere cu suma de 293.659,64 mii lei  față de cele realizate la data de 31.12.2022, sunt următoarele:

 • neincasarea creantelor restante de la CFR Marfa SA si CFR Calatori pana la

finalul anului 2023. La data de 31.12.2022, compania a inregistrat creante restante în valoare de 1.473.345,43 mii lei, din care : CFR Marfa SA (69,57%) suma de 1.024.943,84 mii lei  si  CFR Calatori (7,42%) suma de 109.384,07 mii lei.

În anul 2023,   SNTFM ,,CFR Marfă” SA continua procedura concordatului preventiv, procedură omologată de Tribunalul București în 12 martie 2020, fapt ce a determinat la imposibilitatea estimarii valorii creantelor care se vor incasa de la aceasta societate.

 • alocarea insuficienta de la bugetul statului, a sumelor necesare intretinerii si exploatarii infrastructurii feroviare publice in raport cu necesarul de finantare.

- rezultatul brut negativ (pierdere) în valoare de 957.217,75 mii lei, în creștere cu 862.588,85 față de cel realizat la data de 31.12.2022.

- indicele de creștere a veniturilor totale, programate pentru anul 2023, față de cele realizate la data de 31.12.2022 este de 4,12%, iar indicele de creștere a cheltuielilor totale programate pentru anul 2023, față de cele realizate la data de 31.12.2022 este de 20,72%.

Proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 al Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” – S.A. a fost avizat de către reprezentanții Consiliului de Administrație prin Hotărârea nr.48/11.07.2023 și stabilit de către reprezentanții  Adunării Generale a Acționarilor  prin Hotărârea nr. 23/14.07.2024.

Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 a fost supus controlului financiar de gestiune conform H.G. nr. 1151/2012 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de organizare şi exercitare a controlului financiar de gestiune.

În conformitate cu art.6, alin. (1) din OG 26/2013, cu modificările și completările ulterioare, proiectul de buget de venituri şi cheltuieli pe anul 2023, a fost supus consultării organizaţiilor sindicale reprezentative: Alianța Sindicală a Federațiilor “Drum de Fier – Elcatel” și  Federația  Națională Feroviară Mișcare Comercial Vagoane.

Precizăm că sumele sunt actualizate conform filei de buget aprobată de ordonatorul principal de credite din cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, transmisă Ministerului Finanțelor cu adresa nr. 2349/20206/14.06.2023

 

 

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:

 

 

Documentaţia poate fi consultată: 

 • pe pagina de internet a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în cadrul anunțului referitor la inițierea procedurii de consultare publică cu privire la prezentul proiect de act normativ
 • în cadrul Punctului de Informare de la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.
 • proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la Registratura Ministerului Transporturilor – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.

 

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune, prin una din următoarele modalități, până la data de 18.07.2023:

□ prin formularul online E-consultare disponibil mai jos

□ ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

□ prin poştă, pe adresa Ministerul Transporturilor și Infrastructurii– Direcţia  Comunicare și Dialog Social – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti;

□ prin fax la numărul de telefon 021-319.61.29

□ la sediul Ministerului Transporturilor și infrastructurii, la Registratura - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G, în cadrul programului de lucru Luni-Joi - 08.00 - 16.30; Vineri - 08.00-14.00

Materialele transmise vor purta menţiunea "Propuneri privind . . . . . . . . . . (denumirea proiectului de act normativ)" 

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul  Registru propuneri (mt.ro)

 

Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris. 

 

ÎN SITUAȚIA ÎN CARE DORIȚI CA NUMELE ȘI PRENUMELE DUMNEAVOASTRĂ (SAU DENUMIREA PERSOANEI JURIDICE) SĂ NU APARĂ ÎN TABELUL CU PROPUNERI PRIMITE DIN PARTEA SOCIETĂȚII CIVILE AVEM RUGĂMINTEA SĂ SPECIFICAȚI ACEST LUCRU LA SFÂRȘITUL DOCUMENTULUI TRANSMIS DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ

 

Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 18.07.2023

Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0751.192.431, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. persoană de contact: Adrian Olteanu

 

Documente conexe

Minuta ședinței plenului CDS - data 

 

Prezentat în

Şedinţa

Data

   
E-consultare
In cadrul acestei rubrici se vor indica articolele din proiectul de act normativ pentru care exista o propunere de modificare
Selecteaza fisierul
E-petitie
Selecteaza fisierul
E-cerere544
Selecteaza fisierul
Click to listen highlighted text!