Bine ati venit la MTI   Click to listen highlighted text! Bine ati venit la MTI

Astăzi, 17 august 2023, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a următorului proiect de act normativ: 

Ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii pentru publicarea acceptării amendamentelor la anexa la Convenția internațională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave , așa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la acesta- Legenda de abrevieri la Procedura GESAMP revizuită pentru evaluarea pericolului, adoptată de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MEPC 344(78)a Comitetului pentru protecția mediului marin din 10 iunie 2022

 

Scurtă descriere

Organizația Maritimă Internațională (OMI), înființată prin Convenția de la Geneva din 1948, cu sediul la Londra, este instituția specializată din sistemul Națiunilor Unite în domeniul navigației maritime comerciale internaționale și are ca scop principal elaborarea cadrului juridic, tehnic și organizatoric pentru asigurarea siguranței navigației, securității navelor și a instalațiilor portuare și prevenirii poluării mediului marin de către nave. România este stat membru al acestei organizații ca urmare a aderării, prin Decretul nr.114/1965, la Convenția de la Geneva din 1948 privind crearea OMI și în prezent este parte la toate convențiile internaționale principale privind siguranța maritimă, securitatea maritimă și prevenirea poluării mediului marin de către nave, adoptate sub egida organizației.

În vederea realizării scopurilor sale, OMI organizează conferințe internaționale și sesiuni ale Adunării statelor membre și ale comitetelor sale, pentru adoptarea convențiilor maritime, codurilor și rezoluțiilor în materie.

Convenția internațională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, așa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta, cunoscută sub abrevierea MARPOL 73/78, este cea mai importantă convenție privind prevenirea poluării mediului marin de către nave, atât din cauze care țin de operarea navelor, cât și din cauza unor accidente.

Convenția inițială MARPOL din 1973 a fost adoptată la 2 noiembrie 1973 și se referă la poluarea cu hidrocarburi, substanțe lichide nocive, substanțe dăunătoare ambalate în pachete, ape uzate și gunoaie. Prin Protocolul din 1978 s-au adoptat măsuri speciale privind petrolierele, iar convenția inițială trebuie citită numai împreună cu acest protocol, fiind cunoscută sub abrevierea MARPOL 73/78.

MARPOL 73/78 include 5 anexe, dintre care numai Anexa I și Anexa II sunt obligatorii pentru statele părți. Aplicarea celorlalte anexe se face în urma unor acceptări explicite din partea statelor.

Aceste anexe sunt:

  • Anexa I - Reguli pentru prevenirea poluării cu hidrocarburi;
  • Anexa II - Reguli pentru controlul poluării cu substanțe lichide nocive în vrac;
  • Anexa III - Reguli pentru prevenirea poluării cu substanțe dăunătoare transportate pe mare sub formă ambalată;
  • Anexa IV - Reguli pentru prevenirea poluării cu ape uzate de la nave;
  • Anexa V - Reguli pentru prevenirea poluării cu gunoi de la nave.

România a aderat la MARPOL 73/78 – Anexele I și II și a acceptat Anexa V prin Legea nr. 6/1993 pentru aderarea României la Convenția internațională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, modificată prin Protocolul încheiat la Londra la data de 17 februarie 1978 . Anexa III a fost acceptată în forma sa revizuită prin Ordonanța Guvernului nr. 38/2001 privind acceptarea anexei nr. III, amendată, și a unor amendamente la Convenția internațională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, modificată prin Protocolul încheiat la Londra la 17 februarie 1978 (MARPOL 73/78)  care a fost aprobată prin Legea nr. 750/2001 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 38/2001 privind acceptarea anexei nr. III, amendată, și a unor amendamente la Convenția internațională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, modificată prin Protocolul încheiat la Londra la 17 februarie 1978 (MARPOL 73/78) . Anexa IV revizuită la MARPOL 73/78 a fost acceptată prin Legea nr. 305/2005 pentru acceptarea anexei IV revizuite la Convenția internațională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, modificată prin Protocolul încheiat la Londra la data de 17 februarie 1978 (MARPOL 73/78), adoptată de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MEPC.115(51) a Comitetului pentru Protecția Mediului Marin la Londra la 1 aprilie 2004 .

Prin Protocolul din 1997 a fost adăugată Anexa VI - Reguli privind prevenirea poluării atmosferei de către nave. România a aderat la Protocolul din 1997 și implicit a acceptat Anexa VI la MARPOL 73/78 prin Legea nr. 269/2006 pentru aderarea României la Protocolul din 1997 privind amendarea Convenției internaționale din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, așa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta, adoptat prin Actul final al Conferinței părților la MARPOL 73/78, la Londra la 26 septembrie 1997 .

       În conformitate cu art. 38(a) al Convenției privind crearea OMI, referitor la funcțiile conferite Comitetului pentru protecția mediului marin (MEPC) prin convențiile internaționale pentru prevenirea și controlul poluării marine, acest comitet poate adopta rezoluții prin care se modifică textul convențiilor sau anexelor la acestea. 

      În conformitate cu art. 16 al Convenției MARPOL din 1973 și cu art. VI al Protocolului din 1978, precum și cu art. 4 din Protocolul din 1997, care specifică împreună procedura de amendare, MEPC poate adopta amendamente la anexele convenției și la apendicele acestora.

     De asemenea, în conformitate cu articolul 16(2)(f)(iii) al Convenției MARPOL din 1973, MEPC poate stabili ca amendamentele să se considere ca fiind acceptate la o anumită dată, cu excepția cazului în care înainte de această dată, cel puțin o treime din Părți sau Părțile ale căror flote comerciale reprezintă în total nu mai puțin de 50% din tonajul brut al flotei comerciale mondiale, vor fi comunicat OMI obiecțiunile lor la aceste amendamente.

     Această procedură simplificată prevăzută de convenție este denumită „procedura de acceptare tacită” și se coroborează cu procedura de intrare în vigoare a respectivelor amendamente, cuprinsă în art. 16(2)(g)(ii) a Convenției MARPOL din 1973. 

În temeiul acestor prevederi ale Convenției MARPOL din 1973, au fost adoptate o serie de amendamente la această convenție și la anexele sale, pe care România le-a acceptat şi le-a publicat în Monitorul Oficial al României.

Prin Rezoluția MEPC.118(52) a MEPC a fost adoptată forma revizuită a Anexei II la MARPOL, care a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I prin Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 480/2007. Ulterior prin Rezoluțiile MEPC.216(63), MEPC.238(65), MEPC.246(66) și MEPC.265(68) MEPC a adoptat noi amendamente la Anexa II la MARPOL, fiecare dintre aceste rezoluții fiind publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I prin ordine ale ministrului transporturilor.

La sesiunea MEPC 78 din iunie 2022 , prin Rezoluția MEPC.344 (78), au fost adoptate noi amendamente la Anexa II la MARPOL, care constau în înlocuirea celor trei tabele aflate în cuprinsul „Procedurii GESAMP revizuite pentru evaluarea pericolului”, care la rândul ei face parte din Apendicele I - Linii directoare pentru clasificarea în categorii a substanțelor lichide nocive – al Anexei II la MARPOL.

Prin regula 6 - Clasificarea în categorii și lista substanțelor lichide nocive și a altor substanțe – din Anexa II la MARPOL, se stabilește modul în care sunt clasificate substanțele lichide în vrac în funcție de gradul de nocivitate, de caracterul biodegradabil sau de bioacumulare a substanțelor, de gradul de toxicitate pentru mediul marin, respectiv toxicitate acută sau cronică, modul de afectare a mamiferelor, precum și al sănătății oamenilor. Aceste aspecte, pur științifice au fost încredințate GESAMP - Grupul de Experți pentru Aspectele Științifice ale Protecției Mediului Marin, care deservește mai multe organizații internaționale din sistemul Organizației Națiunilor Unite: OMI, FAO, UNESCO-IOC, WMO, IAEA, UN, UNDP, UNEP, UNIDO. Experiența acumulată în cadrul acestui grup, a condus la elaborarea unei forme perfecționate a Liniilor directoare pentru clasificarea în categorii a substanțelor lichide nocive, fapt ce a determinat MEPC, în iunie 2022, să înlocuiască tabelele de sub titlul „Legenda abrevierilor din Procedura GESAMP revizuită pentru evaluarea pericolului” din Apendicele I la Anexa II la MARPOL.

Amendamentele au fost adoptate în conformitate cu articolul 16(2)(d), au fost acceptate tacit la data de 1 mai 2023  în conformitate cu articolul 16(2)(f)(iii) și vor intra în vigoare la 1 noiembrie 2023 în conformitate cu articolul 16(2)(g)(ii) din MARPOL. Amendamentele trebuie aduse la cunoștința părților interesate.

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, în calitatea sa de organ de specialitate al administrației publice centrale, ia măsuri de aplicare a convențiilor internaționale și, implicit, a protocoalelor la respectivele convenții, din domeniul său de activitate, la care România este parte.

 

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:

 

 

Documentaţia poate fi consultată: 

  • pe pagina de internet a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în cadrul anunțului referitor la inițierea procedurii de consultare publică cu privire la prezentul proiect de act normativ
  • în cadrul Punctului de Informare de la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.
  • proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la Registratura Ministerului Transporturilor – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.

 

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune, prin una din următoarele modalități, până la data de 28.08.2023:

□ prin formularul online E-consultare disponibil mai jos

□ ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

□ prin poştă, pe adresa Ministerul Transporturilor și Infrastructurii– Direcţia  Comunicare și Dialog Social – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti;

□ prin fax la numărul de telefon 021-319.61.29

□ la sediul Ministerului Transporturilor și infrastructurii, la Registratura - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G, în cadrul programului de lucru Luni-Joi - 08.00 - 16.30; Vineri - 08.00-14.00

Materialele transmise vor purta menţiunea "Propuneri privind . . . . . . . . . . (denumirea proiectului de act normativ)" 

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul  Registru propuneri (mt.ro)

 

Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris. 

 

ÎN SITUAȚIA ÎN CARE DORIȚI CA NUMELE ȘI PRENUMELE DUMNEAVOASTRĂ (SAU DENUMIREA PERSOANEI JURIDICE) SĂ NU APARĂ ÎN TABELUL CU PROPUNERI PRIMITE DIN PARTEA SOCIETĂȚII CIVILE AVEM RUGĂMINTEA SĂ SPECIFICAȚI ACEST LUCRU LA SFÂRȘITUL DOCUMENTULUI TRANSMIS DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ

 

Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 01.10.2023

Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0751.192.431, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. persoană de contact: Adrian Olteanu

 

Documente conexe

Minuta ședinței plenului CDS - data 

 

Prezentat în

Şedinţa

Data

   
E-consultare
In cadrul acestei rubrici se vor indica articolele din proiectul de act normativ pentru care exista o propunere de modificare
Selecteaza fisierul
E-petitie
Selecteaza fisierul
E-cerere544
Selecteaza fisierul
Click to listen highlighted text!