Bine ati venit la MTI   Click to listen highlighted text! Bine ati venit la MTI

Astăzi, 21 august 2023, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a următorului proiect de act normativ: 

Ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii privind supravegherea operaţiunilor de transport feroviar şi cu metroul de către Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română – ASFR

 

Scurtă descriere

În conformitate cu prevederile art. 1, alin. (4) din HG nr. 309/2023 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Siguranţă Feroviară Române - ASFR exercită următoarele atribuţii generale:

  1. a) de autoritate naţională de siguranţă, aşa cum sunt prevăzute la cap. IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 73/2019 privind siguranţa feroviară, aprobată prin Legea nr. 71/2020;
  2. b) de licenţiere pentru transportul feroviar, prevăzute la cap. III din Legea nr. 202/2016 privind integrarea sistemului feroviar din România în spaţiul feroviar unic european, cu modificările şi completările ulterioare;
  3. c) de organism, recunoscut la nivel naţional, de evaluare a aplicării procesului de management al riscului, precum şi a rezultatelor acestuia, pentru toate domeniile de competenţă din cadrul sistemului feroviar, în conformitate cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 402/2013 al Comisiei din 30 aprilie 2013 privind metoda de siguranţă comună pentru evaluarea şi aprecierea riscurilor şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 352/2009;
  4. d) de organism de certificare, în sensul art. 2 lit. (b) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/779 al Comisiei din 16 mai 2019 de stabilire a unor dispoziţii detaliate privind un sistem de certificare a entităţilor responsabile cu întreţinerea vehiculelor în temeiul Directivei (UE) 2016/798 a Parlamentului European şi a Consiliului şi de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 445/2011 al Comisiei;
  5. e) de autoritate competentă, în sensul art. 5 lit. f) din Regulamentul (UE) nr. 1.024/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului privind cooperarea administrativă prin intermediul Sistemului de informare al pieţei interne şi de abrogare a Deciziei 2008/49/CE a Comisiei ("Regulamentul IMI"), să adopte măsurile necesare pentru asigurarea respectării drepturilor călătorilor, conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.371/2007 privind drepturile şi obligaţiile călătorilor din transportul feroviar;
  6. f) de autorizare, control, supraveghere de siguranţă, licenţiere şi certificare de siguranţă, prevăzute la art. 3 alin. (1) pct. 5 din Legea nr. 195/2020 privind statutul personalului feroviar, cu modificările 2 ulterioare, în temeiul prevederilor art. 10 alin. (1), art. 12 alin. (1), art. 16 alin. (2) şi art. 17 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 73/2019 privind siguranţa feroviară, aprobată prin Legea nr. 71/2020, precum şi ale art. 27 alin. (1) din aceeaşi ordonanţă, coroborat cu prevederile art. 6 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2023 privind reorganizarea unor instituţii publice din domeniul feroviar în subordinea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii.

În conformitate cu prevederile art. 2 din Anexa la HG nr. 309/2023,  ASFR, prin structurile sale, în calitate de autoritate naţională de siguranţă potrivit prevederilor art. 3 pct. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 73/2019 privind siguranţa feroviară, aprobată prin Legea nr. 71/2020, îndeplineşte următoarele atribuţii specifice:

- art. 2, lit. d) - supraveghează pe teritoriul României conformitatea elementelor constitutive de interoperabilitate cu cerinţele esenţiale, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 73/2019 privind siguranţa feroviară, aprobată prin Legea nr. 71/2020;

- art. 2, lit. e) - supraveghează prin acţiuni specifice de control, inspecţie şi audit utilizarea în activităţile de întreţinere a subsistemelor structurale şi a vehiculelor feroviare a componentelor critice pentru siguranţă prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 108/2020 privind interoperabilitatea sistemului feroviar şi în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/779 al Comisiei din 16 mai 2019 de stabilire a unor dispoziţii detaliate privind un sistem de certificare a entităţilor responsabile cu întreţinerea vehiculelor în temeiul Directivei (UE) 2016/798 a Parlamentului European şi a Consiliului şi de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 445/2011 al Comisiei;

- art. 2, lit. cc) - supraveghează prin audit, inspecţie pe procese şi control/inspecţie de stat operatorii de transport feroviar, administratorul/gestionarii de infrastructură feroviară, operatorii care efectuează numai manevră feroviară, gestionarii de linii ferate industriale, deţinătorii de linii de metrou pentru transportul de călători/operatorii care efectuează transport urban cu metroul, entităţile responsabile cu întreţinerea vehiculelor feroviare, operatorii economici care efectuează funcţiile de întreţinere, operatorii care efectuează transport pe căile ferate cu caracter de patrimoniu, de muzeu sau turistic şi/sau alt tip de transport pe şine, pe durata valabilităţii documentelor emise de ASFR;

- art. 2, lit. dd) - monitorizează menţinerea îndeplinirii cerinţelor de acordare a licenţelor de către operatorii care efectuează transport feroviar, operatorii care efectuează numai manevră feroviară, operatorii care efectuează transport urban cu metroul şi intermediarii activităţilor de transport pe calea ferată;

- art. 2, lit. ee) - supraveghează subsistemele de control-comandă şi semnalizare terestre, energie şi infrastructură.

Organizarea controlului şi a inspecţiei de stat în transportul feroviar a fost reglementată prin Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 650/1998 pentru organizarea şi exercitarea controlului şi inspecţiei de stat în transportul feroviar şi cu metroul şi pentru unele măsuri specifice privind cercetarea evenimentelor de cale ferată.

Art. 3 din acest ordin prevede faptul că ,,Controlul şi inspecţia de stat în transportul feroviar şi cu metroul, precum şi cercetarea evenimentelor de cale ferată se exercită de către Inspectoratul de stat feroviar din cadrul Autorităţii Feroviare Române - AFER.”

Faţă de cele prezentate mai sus şi având în vedere :

- prevederile art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2023 privind reorganizarea unor instituţii publice din domeniul feroviar în subordinea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii în baza cărora a fost înfiinţată Autoritatea de Siguranţa Feroviară Română – ASFR ca instituţie cu personalitate juridică;

- atribuţiile generale ale ASFR prevăzute la art. 1 alin. (4) şi cele specifice prevăzute la art. 2 din Anexa la HG nr. 309/2023 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Siguranţă Feroviară Române - ASFR;

- atribuţiile ASFR prevăzute în OG nr. 73/2019 privind siguranţa feroviară;

- prevederile Cap. V – ,,Investigarea accidentelor şi incidentelor” din Anexa la HG 117/2010 pentru aprobarea Regulamentului de investigare a accidentelor şi a incidentelor, de dezvoltare şi îmbunătăţire a siguranţei feroviare pe căile ferate şi pe reţeaua de transport cu metroul din România, se impune abrogarea:

- Ordinului ministrului transporturilor nr. 650/1998 pentru organizarea şi exercitarea controlului şi inspecţiei de stat în transportul feroviar şi cu metroul şi pentru unele măsuri specifice privind cercetarea evenimentelor de cale ferată, publicat în Monitorul Oficial al României Partea I nr. 460 din 7 decembrie 1998;

- Ordinului ministrului transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor nr. 744/2020 pentru punerea în aplicare a Regulamentului delegat (UE) 2018/761 al Comisiei din 16 februarie 2018 de stabilire a metodelor comune de siguranţă pentru supravegherea de către autorităţile naţionale de siguranţă după eliberarea unui certificat unic de siguranţă sau a unei autorizaţii de siguranţă în conformitate cu Directiva (UE) 2016/798 a Parlamentului European şi a Consiliului şi de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1.077/2012 al Comisiei.

Abrogarea OMTIC nr. 744/2020  este posibilă prin preluarea în cuprinsul proiectului de ordin care face obiectul prezentului referat de aprobare, a prevederilor art. 1 din OMTIC nr. 744/2020

 

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:

 

 

Documentaţia poate fi consultată: 

  • pe pagina de internet a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în cadrul anunțului referitor la inițierea procedurii de consultare publică cu privire la prezentul proiect de act normativ
  • în cadrul Punctului de Informare de la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.
  • proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la Registratura Ministerului Transporturilor – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.

 

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune, prin una din următoarele modalități, până la data de 01.09.2023:

□ prin formularul online E-consultare disponibil mai jos

□ ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

□ prin poştă, pe adresa Ministerul Transporturilor și Infrastructurii– Direcţia  Comunicare și Dialog Social – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti;

□ prin fax la numărul de telefon 021-319.61.29

□ la sediul Ministerului Transporturilor și infrastructurii, la Registratura - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G, în cadrul programului de lucru Luni-Joi - 08.00 - 16.30; Vineri - 08.00-14.00

Materialele transmise vor purta menţiunea "Propuneri privind . . . . . . . . . . (denumirea proiectului de act normativ)" 

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul  Registru propuneri (mt.ro)

 

Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris. 

 

ÎN SITUAȚIA ÎN CARE DORIȚI CA NUMELE ȘI PRENUMELE DUMNEAVOASTRĂ (SAU DENUMIREA PERSOANEI JURIDICE) SĂ NU APARĂ ÎN TABELUL CU PROPUNERI PRIMITE DIN PARTEA SOCIETĂȚII CIVILE AVEM RUGĂMINTEA SĂ SPECIFICAȚI ACEST LUCRU LA SFÂRȘITUL DOCUMENTULUI TRANSMIS DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ

 

Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 01.09.2023

Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0751.192.431, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. persoană de contact: Adrian Olteanu

 

Documente conexe

Minuta ședinței plenului CDS - data 

 

Prezentat în

Şedinţa

Data

   
E-consultare
In cadrul acestei rubrici se vor indica articolele din proiectul de act normativ pentru care exista o propunere de modificare
Selecteaza fisierul
E-petitie
Selecteaza fisierul
E-cerere544
Selecteaza fisierul
Click to listen highlighted text!