Bine ati venit la MTI   Click to listen highlighted text! Bine ati venit la MTI

Astăzi, 21 august 2023, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a următorului proiect de act normativ: 

Ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii pentru stabilirea formei, modelului şi conţinutului legitimaţiilor speciale ale personalului  din cadrul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi al unor instituţii aflate  în subordinea acestuia, precum şi pentru stabilirea personalului împuternicit să constate,  să încadreze şi să sancţioneze faptele contravenţionale produse în desfăşurarea operaţiunilor de transport feroviar şi cu metroul

 

Scurtă descriere

În conformitate cu prevederile art. 2 lit. c) din HG nr. 370 din 29 martie 2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, cu modificările şi completările ulterioare, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii exercită în domeniile sale de activitate funcția de control și monitorizare a domeniului de competență şi potrivit prevederilor art. 5 pct. 12 şi 17 din acelaşi act normativ, în calitatea sa de autoritate de stat în domeniul transporturilor și infrastructurii de transport, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii îndeplinește, în conformitate cu reglementările în vigoare, ca atribuții principale, pe care le exercită direct sau prin organisme tehnice specializate, instituții publice subordonate și în coordonare, unități care funcționează sub autoritatea sa ori societăți autorizate, exercitarea inspecției și controlului privind respectarea reglementărilor interne și internaționale în activitățile specifice transporturilor şi exercitarea activităţii de inspecție de stat și de control în transporturi și infrastructură de transport de interes național.

Autoritatea de Siguranță Feroviară Română – ASFR, denumită în continuare ASFR, potrivit prevederilor art. 2 din Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 309/2023 privind organizarea și funcționarea Autorității de Siguranță Feroviară Română – ASFR, îndeplineşte următoarele atribuţii specifice după cum urmează:

- art. 2 lit. d) : supraveghează pe teritoriul României conformitatea elementelor constitutive de interoperabilitate cu cerinţele esenţiale, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 73/2019 privind siguranţa feroviară, aprobată prin Legea nr. 71/2020;

- art. 2 lit. e) : supraveghează prin acţiuni specifice de control, inspecţie şi audit utilizarea în activităţile de întreţinere a subsistemelor structurale şi a vehiculelor feroviare a componentelor critice pentru siguranţă prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 108/2020 privind interoperabilitatea sistemului feroviar şi în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/779 al Comisiei din 16 mai 2019 de stabilire a unor dispoziţii detaliate privind un sistem de certificare a entităţilor responsabile cu întreţinerea vehiculelor în temeiul Directivei (UE) 2016/798 a Parlamentului European şi a Consiliului şi de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 445/2011 al Comisiei;

- art. 2 lit. cc) : supraveghează prin audit, inspecţie pe procese şi control/inspecţie de stat operatorii de transport feroviar, administratorul/gestionarii de infrastructură feroviară, operatorii care efectuează numai manevră feroviară, gestionarii de linii ferate industriale, deţinătorii de linii de metrou pentru transportul de călători/operatorii care efectuează transport urban cu metroul, entităţile responsabile cu întreţinerea vehiculelor feroviare, operatorii economici care efectuează funcţiile de întreţinere, operatorii care efectuează transport pe căile ferate cu caracter de patrimoniu, de muzeu sau turistic şi/sau alt tip de transport pe şine, pe durata valabilităţii documentelor emise de ASFR;

- art. 2 lit. dd) : monitorizează menţinerea îndeplinirii cerinţelor de acordare a licenţelor de către operatorii care efectuează transport feroviar, operatorii care efectuează numai manevră feroviară, operatorii care efectuează transport urban cu metroul şi intermediarii activităţilor de transport pe calea ferată;

- art. 2 lit. ee) : supraveghează subsistemele de control-comandă şi semnalizare terestre, energie şi infrastructură;

De asemenea în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (1) din HG nr. 309/2023 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Siguranţă Feroviară Române – ASFR, personalul de specialitate al ASFR are drept de acces/audit/control şi inspecţie de stat pe toate mijloacele de transport feroviar, inclusiv în cabina de conducere a acestora, în unităţile cu specific feroviar care funcţionează sub autoritatea sau în subordinea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în unităţile operatorilor de transport feroviar/operatorilor care efectuează numai manevră feroviară, în unităţile administratorului şi gestionarilor de infrastructură feroviară, pe liniile ferate industriale, în unităţile certificate ca entităţi responsabile cu întreţinerea vehiculelor feroviare, în unităţile aferente transportului cu metroul, precum şi în unităţile destinate altor tipuri de transport pe şine.

Potrivit alin. (2), dreptul de acces/audit/control şi inspecţie de stat al personalului menţionat la alin. (1) se face pe baza legitimaţiei speciale emise de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii şi în conformitate cu prevederile alin. (3), iar forma, modelul şi conţinutul legitimaţiei speciale prevăzute la alin. (2) se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii.

În conformitate cu prevederile art. 6 din OG nr. 39/2000 pentru stabilirea şi sancţionarea unor fapte contravenţionale în operaţiunile de transport feroviar şi cu metroul, constatarea contravenţiilor, încadrarea acestora şi aplicarea amenzilor, în condiţiile stabilite de prezenta ordonanţă, se fac de personalul Autorităţii Feroviare Române - AFER, precum şi de personalul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, posesori ai legitimaţiei speciale emise de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei.

Conform prevederilor art. 1 din OG nr. 14/2023 privind reorganizarea unor instituții publice din domeniul feroviar în subordinea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, ASFR a preluat din cadrul AFER activităţile din domeniul siguranţei şi licenţierii pentru transportul feroviar. Totodată potrivit art. 1 alin. (6) din acelaşi act normativ ASFR se subrogă în drepturile şi obligaţiile AFER ce decurg din acte normative, în măsura în care acestea se referă la activitatea ASFR.

Având în vedere că faptele prevăzute ca şi contravenţii la art. 2 din OG nr. 39/2000 sunt în legătură cu activităţile din domeniul de activitate al ASFR, coroborat cu prevederile art. 1 alin. (6) din OG nr. 14/2023, considerăm necesar ca personalul din cadrul ASFR să fie împuternicit să constate, să încadreze şi să sancţioneze faptele contravenţionale produse în desfăşurarea operaţiunilor de transport feroviar şi cu metroul.

Autoritatea Feroviară Română – AFER, potrivit prevederilor art. 3 din Anexa „Regulament-cadru de organizare şi funcţionare a Autorităţii Feroviare Române - AFER” şi ale art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 310/2023 privind organizarea și funcționarea Autorității Feroviare Române – AFER are următoarele atribuţii:

- art. 3 lit q): efectuează acţiuni de monitorizare/supraveghere şi inspecţie de siguranţă pentru respectarea de către furnizorii interni şi externi din domeniul feroviar, de transport cu metroul, metroul uşor, monorail şi transport urban, suburban şi regional pe şine, linii industriale, precum şi pe căi ferate cu caracter de patrimoniu, de muzeu sau turistic, care furnizează produse, servicii şi echipamente din domeniile menţionate, a cerinţelor legale şi de reglementare tehnică care au stat la baza emiterii de către AFER a documentelor specifice pentru produse/servicii/echipamente utilizate la construirea, modernizarea, repararea şi întreţinerea materialului rulant, altele decât cele care fac obiectul certificării ca entităţi responsabile cu întreţinerea, şi a infrastructurii feroviare, pentru metrou, metrou uşor, monorail şi transport urban, suburban şi regional pe şine, precum şi pe căi ferate cu caracter de patrimoniu, de muzeu sau turistic;

- art. 3 lit. t): inspectează vagoanele-cisternă pentru acordarea avizului tehnic Compuşi organici volatili - COV, precum şi vehicule cu motoare termice din punctul de vedere al emisiilor de noxe, prin acţiuni specifice, şi emite documente specifice;

- art. 3 lit. y): efectuează supravegherea prin inspecţie tehnică la toţi operatorii economici deţinători de linii ferate industriale pentru care s-au eliberat autorizaţii de către Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română - ASFR, pe durata de valabilitate a acestora, în baza contractului de supraveghere încheiat cu aceştia;

În conformitate cu prevederile art. 3, pct. 5 şi 13, din Anexa „Regulament-cadru de organizare şi funcţionare a Autorităţii Feroviare Române - AFER” şi ale art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 310/2023 privind organizarea și funcționarea Autorității Feroviare Române – AFER:

- pct. 5: efectuează controlul privind siguranţa circulaţiei pentru:

 1. a) căile ferate cu caracter de patrimoniu, de muzeu sau turistic;
 2. b) reţelele care funcţional sunt separate de sistemul feroviar şi care sunt destinate numai exploatării unor servicii de călători locale, urbane sau suburbane, precum şi la operatorii de transport feroviar care funcţionează exclusiv pe aceste reţele;
 3. c) infrastructura şi materialul rulant utilizate de transportul urban, suburban şi regional pe şine, cu metroul uşor, monorail şi pe căi ferate cu caracter de patrimoniu, de muzeu sau turistic;
 4. d) serviciile speciale de transport feroviar;

- pct. 13: supraveghează din punct de vedere tehnic respectarea reglementărilor interne şi internaţionale în domeniul de activitate

Potrivit prevederilor art. 7 alin. (1) din HG nr. 310/2023, în exercitarea atribuţiilor de control, supraveghere şi inspecţie tehnică, personalul de specialitate al AFER are drept de acces şi control pe toate mijloacele de transport feroviar, transport cu metroul, metroul uşor, monorail şi transport urban, suburban şi regional pe şine, pe linii ferate industriale, precum şi pe căi ferate cu caracter de patrimoniu, de muzeu sau turistic, inclusiv în cabina de conducere a acestora, în unităţile cu specific feroviar care funcţionează sub autoritatea sau în subordinea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în unităţile operatorilor de transport feroviar, în unităţile administratorului şi gestionarilor de infrastructură feroviară, de linii ferate industriale ori material rulant, precum şi în unităţile operatorilor economici care furnizează produse sau prestează servicii pentru transportul feroviar, transportul cu metroul, metroul uşor, monorail şi transportul urban, suburban şi regional pe şine, precum şi pe căile ferate cu caracter de patrimoniu, de muzeu sau turistic.

Dreptul de acces şi control al personalului menţionat la alin. (1) se face în condiţiile stabilite prin decizie a directorului general al AFER şi pe baza legitimaţiei speciale iar forma, modelul şi conţinutul legitimaţiei speciale de acces şi control pentru activitatea de supraveghere şi de inspecţie tehnică în domeniul feroviar, transportului cu metroul, metroul uşor, monorail şi al transportului urban, suburban şi regional pe şine, precum şi pe căi ferate cu caracter de patrimoniu, de muzeu sau turistic se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii.

În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2) HG nr. 716/2015 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Investigare Feroviară Română - AGIFER şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, AGIFER are următoarele atribuţii principale:

 1. a) investigarea accidentelor feroviare grave;
 2. b) investigarea incidentelor produse în circulaţia trenurilor coordonate de un investigator principal desemnat din cadrul AGIFER;
 3. c) investigarea acelor accidente şi incidente care în condiţii uşor diferite ar fi putut duce la accidente grave, inclusiv defecţiunile tehnice ale subsistemelor structurale sau ale constituenţilor de interoperabilitate componente ale sistemului feroviar de mare viteză şi convenţional european;
 4. d) alte atribuţii specifice domeniului său de activitate, date în competenţa sa prin acte normative.

Potrivit prevederilor art. 21 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă nr. 73/2019 privind siguranţa feroviară În conformitate cu legislaţia în vigoare şi, dacă este cazul, în cooperare cu autorităţile responsabile pentru ancheta judiciară, investigatorilor li se acordă, de îndată ce este posibil, acces la informaţiile şi probele relevante pentru investigaţie. În special, investigatorilor li se acordă:

 1. a) acces imediat la locul accidentului sau incidentului, precum şi la materialul rulant implicat, infrastructura aferentă şi instalaţiile de control al traficului şi de semnalizare;
 2. b) dreptul de a întocmi imediat o listă a probelor şi la îndepărtarea controlată a vehiculelor, instalaţiilor sau componentelor de infrastructură în vederea examinării sau analizei;
 3. c) accesul nerestricţionat la/şi utilizarea conţinutului aparatelor de înregistrare de bord şi a echipamentelor de înregistrare a mesajelor verbale şi de înregistrare a funcţionării sistemului de semnalizare şi control al traficului;
 4. d) accesul la rezultatele examinării corpurilor victimelor;
 5. e) accesul la rezultatele examinării personalului trenului şi a altui personal feroviar implicat în accident sau incident;
 6. f) posibilitatea chestionării personalului feroviar implicat în accident sau incident şi a altor martori;
 7. g) accesul la orice informaţii relevante sau înregistrări deţinute de administratorul de infrastructură, operatorii de transport feroviar, entităţile responsabile cu întreţinerea şi de Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română.

Faţă de cele prezentate mai sus, precum şi datorită faptului că Ordinul ministrului transporturilor nr. 220/2000 pentru stabilirea personalului abilitat să constate şi să încadreze faptele contravenţionale în operaţiunile de transport feroviar şi cu metroul şi să aplice amenzile corespunzătoare, precum şi pentru stabilirea formei, modelului şi conţinutului legitimaţiei speciale de control nu mai corespunde actualei organizări a AFER şi ASFR, considerăm necesară elaborarea şi promovarea unui proiect de ordin pentru stabilirea formei, modelului şi conţinutului legitimaţiilor speciale  ale personalului din cadrul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii  şi din instituţiilor aflate în subordinea acestuia, precum şi pentru stabilirea personalului împuternicit să constate, să încadreze şi să sancţioneze faptele contravenţionale produse în desfăşurarea operaţiunilor de transport feroviar şi cu metroul, precum şi abrogarea OMT nr. 220/2000

 

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:

 

 

Documentaţia poate fi consultată: 

 • pe pagina de internet a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în cadrul anunțului referitor la inițierea procedurii de consultare publică cu privire la prezentul proiect de act normativ
 • în cadrul Punctului de Informare de la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.
 • proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la Registratura Ministerului Transporturilor – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.

 

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune, prin una din următoarele modalități, până la data de 01.09.2023:

□ prin formularul online E-consultare disponibil mai jos

□ ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

□ prin poştă, pe adresa Ministerul Transporturilor și Infrastructurii– Direcţia  Comunicare și Dialog Social – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti;

□ prin fax la numărul de telefon 021-319.61.29

□ la sediul Ministerului Transporturilor și infrastructurii, la Registratura - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G, în cadrul programului de lucru Luni-Joi - 08.00 - 16.30; Vineri - 08.00-14.00

Materialele transmise vor purta menţiunea "Propuneri privind . . . . . . . . . . (denumirea proiectului de act normativ)" 

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul  Registru propuneri (mt.ro)

 

Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris. 

 

ÎN SITUAȚIA ÎN CARE DORIȚI CA NUMELE ȘI PRENUMELE DUMNEAVOASTRĂ (SAU DENUMIREA PERSOANEI JURIDICE) SĂ NU APARĂ ÎN TABELUL CU PROPUNERI PRIMITE DIN PARTEA SOCIETĂȚII CIVILE AVEM RUGĂMINTEA SĂ SPECIFICAȚI ACEST LUCRU LA SFÂRȘITUL DOCUMENTULUI TRANSMIS DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ

 

Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 01.09.2023

Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0751.192.431, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. persoană de contact: Adrian Olteanu

 

Documente conexe

Minuta ședinței plenului CDS - data 

 

Prezentat în

Şedinţa

Data

   
E-consultare
In cadrul acestei rubrici se vor indica articolele din proiectul de act normativ pentru care exista o propunere de modificare
Selecteaza fisierul
E-petitie
Selecteaza fisierul
E-cerere544
Selecteaza fisierul
Click to listen highlighted text!