Bine ati venit la MTI   Click to listen highlighted text! Bine ati venit la MTI

Astăzi, 15 martie 2024, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a următorului proiect de act normativ: 

Ordin comun pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 şi a situaţiei centralizate privind veniturile și cheltuielile din bazele de cost pe anul 2024 ale Regiei Autonome ”Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian – ROMATSA”

 

Scurtă descriere

Proiectul bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2024 al Regiei Autonome ”Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian – ROMATSA” a fost elaborat având in vedere următoarele:

-Ordonanța nr. 46/1998 pentru stabilirea unor măsuri în vederea îndeplinirii obligațiilor asumate de România prin aderarea la Convenția internațională EUROCONTROL privind cooperarea pentru securitatea navigației aeriene și la Acordul multilateral privind tarifele de rută aeriană, precum și a unor obligații care rezultă pentru România din regulamentele adoptate la nivelul Uniunii Europene în domeniul serviciilor de navigație aeriană;

-Ordinul nr. 1.681/1.605/2012 al ministrului transporturilor și infrastructurii și al viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, pentru aprobarea modelului formularului bugetului de venituri și cheltuieli specific Regiei Autonome "Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA", precum și al formularului "Situație centralizată privind veniturile și cheltuielile din bazele de cost", cu modificarea și completarea ulterioară (Ordin comun nr. 2311 MTI/2022/414 MF/2023);

-Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/317 al Comisiei din 11 februarie 2019 de instituire a unui sistem de performanță și de tarifare în cadrul cerului unic european și de abrogare a Regulamentelor de punere în aplicare (UE) nr. 390/2013 și (UE) nr. 391/2013.

Astfel, art. 4, alin. (5) al OG nr 46/1998 acordă derogare de la prevederile legale privind fundamentarea și aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli la nivelul regiilor autonome, respectiv de la aplicarea O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară.
Regulamentul nr. 317/2019 se aplică activităților de rută și terminal Aeroporturi București, iar pentru activitatea de terminal „Alte Aeroporturi” sunt aplicabile prevederile OG nr. 46/1998 cu modificările și completările ulterioare.

Regulamentele anterior menționate includ o serie de mecanisme care influențează evoluția veniturilor în raport cu veniturile planificate prin Planul de Performanță, după cum urmează:

Mecanismul de ajustare privind inflația
În conformitate cu prevederile art. 26 din Regulamentul (UE) nr. 317/2019 costurile determinate se stabilesc înainte de începutul fiecărei perioade de referință din cadrul planului de performanță, pentru fiecare an calendaristic din perioada de referință, atât în termeni reali, cât și nominali. Pentru fiecare an al perioadei de referință, diferența dintre costurile determinate exprimate în termeni nominali înainte de perioada de referință și costurile determinate ajustate pe baza diferenței dintre inflația reală, înregistrată de Comisia Europeană în indicele armonizat al prețurilor de consum publicat de Eurostat în luna aprilie a anului „n”, și inflația estimată, indicată în planul de performanță pentru anul premergător perioadei de referință și pentru fiecare an al perioadei de referință, se reportează în anul „n+2” pentru calculul ratei unitare.
De menționat că, în cazul Regiei Autonome ”Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian – ROMATSA”, prevederile mecanismului de ajustare a inflației se aplică atât pentru activitatea de rută, cât și pentru cea de terminal Aeroporturile Internaționale „Henri Coandă” – Otopeni și București Băneasa – „Aurel Vlaicu”. Precizăm faptul că în calculul ajustărilor anului ”n” inflația este calculată pe baza indexului cumulativ al anilor anteriori, în cazul de față nivelul de referință fiind anul 2017.
Mecanismul de împărțire a riscului de trafic
În conformitate cu prevederile art. 27 din Regulamentul (UE) nr. 317/2019, în vederea finanțării furnizării serviciilor de navigație aeriană prin tarifele de navigație aeriană, se aplică un mecanism de împărțire a riscului de trafic pentru o serie de costuri determinate aferente furnizării serviciilor de navigație aeriană. Modalitatea efectivă de calcul include, pe de o parte, categoriile de costuri supuse mecanismului și, pe de altă parte, trei praguri valorice privind variația numărului de unități de servicii.
Mecanismul de împărțire a riscului de costuri
În conformitate cu prevederile art. 28 din Regulamentul (UE) 317/2019 diferența dintre costurile reale și cele determinate sunt împărțite între furnizorii de servicii de navigație aeriană și utilizatorii spațiului aerian astfel:
-în cazul în care, pe parcursul întregii perioade de referință, costurile reale sunt inferioare costurilor determinate, furnizorul de servicii de navigație aeriană sau statul membru în cauză păstrează integral diferența care rezultă;
-în cazul în care, pe parcursul întregii perioade de referință, costurile reale depășesc costurile determinate, furnizorul de servicii de navigație aeriană sau statul membru în cauză acoperă integral diferența care rezultă.

Procesul de aprobare a Planului de Performanță al României revizuit pentru cea de-a treia perioadă de referință 2020-2024 (PP-RP3)

Începând cu anul 2011, odată cu apariția regulamentului privind Schema de Performanță (R690/ 2010 înlocuit prin R390/ 2013 respectiv R2019/ 317), statele membre ale Uniunii Europene au avut obligația elaborării unor planuri de performanță care includ o serie de obiective pentru perioade de timp predefinite (denumite ”perioade de referință”). Tarifele aplicate pentru serviciile de navigație aeriană se stabilesc în baza acestor Planuri de Performanță.
Începând cu data de 5 noiembrie 2020 a intrat în vigoare Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/ 1627 al Comisiei privind măsurile excepționale pentru a treia perioadă de referință (2020-2024) a sistemului de performanță și de tarifare din cadrul Cerului unic european luate în contextul pandemiei de COVID-19, care modifică prevederi din Regulamentul (UE) 2019/ 317.
Conform noului Regulament, Comisia Europeană a stabilit obiective de performanță revizuite la nivelul Uniunii pentru RP3 prin Decizia de punere în aplicare nr. 891/ 2021.
Prin Decizia CE 8740 din 05.12.2022 a fost aprobat Planul de Performanță pentru cea de-a treia perioadă de referință (2020-2024) revizuit conform solicitărilor Comisiei Europene.
Veniturile totale în valoare de 1.600.169,95 mii lei, au fost estimate în creștere cu 6,25% față de nivelul preliminat la data de 31.12.2023.
În structură, veniturile totale in valoare de 1.600.169,95 mii lei, cuprind:
- veniturile din exploatare, in valoare de 1.592.869,95 mii lei, au o pondere de 99,54% în veniturile totale;
- veniturile financiare in valoare de 7.300,00 mii lei, au o pondere de 0,46% în veniturile totale.
Veniturile din exploatare in valoare de 1.592.869,95 mii lei, au fost estimate în creștere cu 6,24% față de nivelul preliminat la data de 31.12.2023.
În structură, veniturile din exploatare, cuprind următoarele categorii de venituri:
- venituri din servicii navigație aeriana reglementate;
- venituri din servicii navigație aeriană de terminal alte aeroporturi;
- venituri din rambursarea contravalorii unor servicii de navigație aeriană;
- venituri din producția de imobilizări;
- alte venituri din exploatare.
Veniturile din serviciile navigație aeriana reglementate, in valoare de 1.493.857,84 mii lei, cu o pondere de 93,78% in total venituri de exploatare, au fost estimate în creștere cu 5,99% față de cele preliminate la data de 31.12.2023, ca urmare a creșterii traficului prognozat pentru anul 2024.
Veniturile din serviciile de navigație aeriană de terminal alte aeroporturi, in valoare de 87.341,81 mii lei, cu o pondere de 5,48% în veniturile de exploatare, au fost estimate în creștere cu 39,94% față de nivelul preliminat la data de 31.12.2023, ca urmare a creșterii tarifului unitar aplicabil activității de terminal Alte Aeroporturi.
Veniturile din rambursarea contravalorii unor servicii de navigație aeriană in valoare de 9.000 mii lei, cu o pondere de 0,57% in veniturile de exploatare, au fost estimate in scădere cu 38,00% fata de cele realizate la data de 31.12.2023, ca urmare a diminuării sumelor alocate de la bugetul de stat.
Alte venituri din exploatare, in valoare de 2.670,30 mii lei, cu o pondere de 0,17% in veniturile de exploatare, au fost estimate in scădere cu 79,31% față de cele realizate la data de 31.12.2023, ca urmare a unor penalități de întârziere calculate clienților pentru neplata în termen a serviciilor prestate, sume care nu se regăsesc si în prevederile anului 2024.
Veniturile financiare, in valoare de 7.300,00 mii lei, au fost estimate în creștere cu 7,67% față de nivelul preliminat la data de 31.12.2023, ca urmare a prevederii unor venituri din dobânzi la disponibilitățile plasate superioare celor realizate în 2023.
Cheltuielile totale, in valoare de 1.595.754,14 mii lei, au fost estimate în creștere cu 8,81% față de nivelul preliminat a se realiza la data de 31.12.2023.
În structura cheltuielilor totale în valoare de 1.595.754,14 mii lei, cheltuielile din exploatare în valoare de 1.563.913 mii lei, dețin o pondere 98% iar cheltuielile financiare în valoare de 31.841,14 mii lei, dețin o pondere de 2%.
În structură, în categoria cheltuielilor de exploatare în valoare de 1.563.913 mii lei, cheltuielile cu personalul în valoare de 1.155.593,76 mii lei, au o pondere de 73,89% în total cheltuieli de exploatare și au fost estimate în anul 2024, în creștere cu 9,92 %, respectiv cu suma de 104.305,87 mii lei față cele aprobate în anul 2023 prin Ordinul Comun MTI/MF nr. 1372/2611/2023.
Creșterea se datorează, în principal actualizării salariilor cu inflația prevăzută în planul de performanță, precum și a dinamicii de personal aprobată până la finele anului 2024.
Cheltuielile de natură salarială, în valoare de 824.588,79 mii lei, au fost estimate în creștere cu 10,94%, respectiv cu suma de 81.290,89 mii lei, față de cele aprobate în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2023, prin Ordinul Comun MTI/MF nr. 1372/2611/2023. Creșterea cheltuielilor de natură salarială în cuantum de 81.290,89 mii lei provine din:
-majorarea salarială datorată creșterii inflației asumate prin baza de cost transmisă la Comisia Europeană in valoare de 55.941,36 mii lei;
-majorarea salarială conform dinamicii de personal planificate pentru anul 2024, in baza planului de performanță aprobat pentru a treia perioadă de referință (2020-2024) in valoare de 17.980 mii lei mii lei;
-majorarea salarială datorată modificării elementelor din Contractul Individual de Munca (spor vechime avansare/promovare, alte sporuri specifice categoriilor profesionale datorate vechimii în muncă) in valoare de 1.257 mii lei;
-majorarea salarială datorată asigurării de fonduri pentru cererile de avansare/promovare formulate de către salariații care au îndeplinit condițiile de avansare/promovare în perioada 2023 dar care nu au fost promovați/avansați, precum și pentru cei propuși în anul 2024, in valoare de 1.592 mii lei.
-creșterea bonusurilor cu suma de 4.520,53 mii lei, creștere datorată, în principal, majorării valorii cheltuielilor sociale ca urmare a adaptării nivelului acestora la dinamica de personal, precum și a creșterii ajutoarelor medicale acordate salariaților pentru boli grave și deosebit de grave.
Cheltuielile aferente contractului de mandat în valoare de 1.779,21 mii lei, au fost fundamentate în conformitate cu prevederile art. 8 alin.(3) și (4) din OUG nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:
a) pentru directori - valoarea este de 883,25 mii lei;
b) pentru consiliul de administrație – valoarea este de 895,96 mii lei.
Pentru anul 2024, nu s-a prevăzut componenta variabila.

Durata mandatului, atât pentru directorul general cât și pentru membrii Consiliului de Administrație, este provizorie, mandatele fiind încheiate pe 4 luni cu posibilitatea prelungirii până la 6 luni.
Alte cheltuieli de exploatare, în valoare de 352.451,51 mii lei, au fost estimate în creștere în anul 2024 cu 45,24 % față de valorile preliminate în anul 2023.
Cheltuielile financiare, în valoare de 31.841,14 mii lei, au fost estimate în scădere în anul 2024 cu 19,74 % față de valorile preliminate în anul 2023.
Față de realizările preliminate ale anului 2023, anumite elemente de cheltuieli din cadrul capitolului cheltuieli de operare prezintă modificări semnificative în proiectul Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024. Astfel, se evidențiază următoarele:
- cheltuielile materiale înregistrează o creștere cu 19,04%, ca urmare a creșterii prețurilor combustibililor și a creșterii necesarului de materiale consumabile și piese de schimb determinate de sistemele ce urmează a fi puse în funcțiune în anul 2024;
- cheltuieli cu energia și apa înregistrează o creștere de 15,15% ca urmarea a creșterii prețurilor energiei electrice, gazelor și apei;
- cheltuielile de întreținere și reparații înregistrează o creștere cu 117,41%, datorită programării în anul 2024 a unor lucrări noi de reparații clădiri precum și a unui număr de lucrări planificate și nerealizate în anul 2023. Aceste lucrări se efectuează în cadrul contractelor încheiate în baza procedurilor de achiziție derulate pe loturi distincte;
- cheltuielile de școlarizare, perfecționare, inclusiv deplasările aferente prezintă o creștere cu 147,87%, ca urmare a reluării programului de școlarizare a personalului conform prevederilor legale din Codul Muncii;
- cheltuielile cu deplasarea personalului prezintă o creștere cu 29,91% ca urmare a reluării deplasărilor personalului;
- cheltuielile cu primele de asigurare pentru pierdere licență și deces a personalului operativ prezintă o creștere cu 9,97% datorită asigurării unui număr mai mare de salariați, precum și datorită actualizării sumei asigurate;
- cheltuielile cu alte servicii executate de terți prezintă o creștere cu 8,61%, ca urmare a prevederii încheierii unor noi contracte de servicii menționate la capitolele anterioare (servicii de mentenanță software sistem de dirijare a zborului, servicii de proiectare), a verificărilor din zbor. O categorie aparte o reprezintă serviciile de verificare periodică din zbor și supravegherea din zbor a funcționării mijloacelor de navigație aeriană existente. Aceste servicii sunt prestate de A.A.C.R (ca unic organism tehnic specializat in ROMANIA) cu aeronava proprie sau închiriată, fapt care influențează gradul de realizare a acestora.

Sursele de finanțare a investițiilor, prevăzute pentru anul 2024, în valoare de 109.848,05 mii lei, vor fi asigurate, în principal, din amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale și din costul capitalului prevăzut în bazele de cost pentru activitate de rută și de terminal Aeroporturi București.
Cheltuielile pentru investiții sunt în sumă de 109.848,05 mii lei și provin din următoarele capitole:
• obiective în continuare 70.505,74 mii lei;
• obiective noi 14.803,78 mii lei;
• dotări independente și studii 24.538,53 mii lei.

Indicatorii economico – financiari cuprinși în proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024, au următoarele valori:
- productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu, în valoare de 944,05 mii lei/persoană, a fost estimată în scădere cu 0,71% față de cea preliminată în anul 2023;
- numărul de personal prognozat la finele anului 2024 de 1.793 salariați, a fost estimat în creștere cu 96 salariați față de cel aprobat în bugetul de venituri și cheltuieli aferent anului 2023, prin Ordinului Comun MTI/MF nr. 1372/2611/2023. Această creștere este bazată pe dinamica de personal aprobată de Comitetul Director al regiei, care prevede recrutarea de controlori de trafic aerian (CTA) începând cu anul 2019 și care urmează a se derula până la finele anului 2024. Acest proces de recrutare presupune angajarea și pregătirea treptată a noilor controlori de trafic aerian, destinați înlocuirii celor 154 de controlori de trafic aerian ce urmează să se pensioneze în orizontul de timp 2020-2030.
- numărul mediu de salariați de 1695, a fost estimat în creștere cu 85 salariați față de cel aprobat în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2023;
- cheltuielile totale la 1.000 lei venituri totale în valoare de 997,24 mii lei, au fost estimate în creștere cu 2,41% față de cele realizate la data de 31.12.2023.
- creanțele restante, în valoare de 75.000 mii lei, au fost programate în creștere cu 7,88% față de cele realizate la data de 31.12.2023, luând în considerare atât tarifele pentru serviciile de navigație aeriană de rută și de terminal valabile în anul 2024, cât și gradul de încasare foarte scăzut al facturilor emise pentru servicii de navigație aeriană de terminal către TAROM SA (în anul 2023 gradul de încasare este de 71,79%, iar în perioada 2021-2022 gradul de încasare a fost de 50%). De asemenea, s-a luat în considerare și faptul că soldul creanțelor restante la 31 decembrie 2023 aferente BLUE AIR AVIATION SA (9.789 mii lei), cu care regia s-a înscris la masa credală în procedura de insolvență declanșată în mai 2023, nu va fi încasat până la finele anului 2024.
- indicele de creștere al cheltuielilor de 8,81 % este mai mare decât indicele de creștere al veniturilor de 6,25% față de nivelul preliminat a se realiza în anul 2023;
Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al Regiei Autonome ”Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian – ROMATSA” a fost avizat de către membrii Consiliului de Administrație prin Hotărârea nr.04/29.02.2024.
Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 a fost supus controlului financiar de gestiune conform H.G. nr. 1151/2012 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune.
Precizăm că sumele sunt actualizate conform filei de buget aprobată de ordonatorul principal de credite din cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii.
Realitatea datelor prezentate în proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024, aparține Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și organelor de conducere ale Regiei Autonome ”Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian – ROMATSA”.

 

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:

 

Documentaţia poate fi consultată: 

  • pe pagina de internet a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în cadrul anunțului referitor la inițierea procedurii de consultare publică cu privire la prezentul proiect de act normativ
  • în cadrul Punctului de Informare de la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.
  • proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la Registratura Ministerului Transporturilor – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.

 

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune, prin una din următoarele modalități, până la data de 25.03.2024:

□ prin formularul online E-consultare disponibil mai jos

□ ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

□ prin poştă, pe adresa Ministerul Transporturilor și Infrastructurii– Direcţia  Comunicare și Dialog Social – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti;

□ prin fax la numărul de telefon 021-319.61.29

□ la sediul Ministerului Transporturilor și infrastructurii, la Registratura - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G, în cadrul programului de lucru Luni-Joi - 08.00 - 16.30; Vineri - 08.00-14.00

Materialele transmise vor purta menţiunea "Propuneri privind . . . . . . . . . . (denumirea proiectului de act normativ)" 

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul  Registru propuneri (mt.ro)

 

Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris. 

 

ÎN SITUAȚIA ÎN CARE DORIȚI CA NUMELE ȘI PRENUMELE DUMNEAVOASTRĂ (SAU DENUMIREA PERSOANEI JURIDICE) SĂ NU APARĂ ÎN TABELUL CU PROPUNERI PRIMITE DIN PARTEA SOCIETĂȚII CIVILE AVEM RUGĂMINTEA SĂ SPECIFICAȚI ACEST LUCRU LA SFÂRȘITUL DOCUMENTULUI TRANSMIS DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ

 

Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 25.03.2024

Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0751.192.431, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. persoană de contact: Adrian Olteanu

 

Documente conexe

Minuta ședinței plenului CDS - data 

 

Prezentat în

Şedinţa

Data

   
E-consultare
In cadrul acestei rubrici se vor indica articolele din proiectul de act normativ pentru care exista o propunere de modificare
Selecteaza fisierul
E-petitie
Selecteaza fisierul
E-cerere544
Selecteaza fisierul
Click to listen highlighted text!