Bine ati venit la MTI   Click to listen highlighted text! Bine ati venit la MTI

Astăzi, 19 aprilie 2024, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a următorului proiect de act normativ: 

Hotărâre a Guvernului privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 al Regiei Autonome "Autoritatea Aeronautică Civilă Română" aflată sub autoritatea  Ministerului Transporturilor și Infrastructurii

 

Scurtă descriere

Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024, a fost conceput ca un element de legătură între preliminatul/realizatul anului 2023 și bugetul previzionat pentru anii 2024, 2025 și 2026, respectând structura și conceptul unui buget multianual.
Prin proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024, ca instrument de management financiar, regia îşi propune asigurarea resurselor financiare necesare pentru îndeplinirea obligaţiilor către terţi, atât din punct de vedere dimensional, pe total venituri şi cheltuieli, cât şi structural, pe fiecare categorie de venituri şi cheltuieli şi pe fiecare verigă organizaţională, rolul procesului de bugetare fiind cel de orientare a activității tuturor sectoarelor din cadrul companiei spre același obiectiv: rentabilitate, lichiditate, diminuarea riscurilor, etc.
Veniturile totale, în valoare de 87.556,49 mii lei, sunt estimate în creștere în anul 2024 faţă de cele realizate/preliminate în anul 2023 cu 8,98 %, respectiv în creștere de la suma de 80.339,88 mii lei (anul 2023) la suma de 87.556,49 mii lei (anul 2024).
În structură, în total venituri programate în anul 2024 în valoare de 87.556,49 mii lei, veniturile din exploatare, în valoare de 85.226,56 mii lei, dețin o pondere 97,34% iar veniturile financiare, în valoare de 2.329,93 mii lei, dețin o pondere de 2,66%.
Veniturile din exploatare, în valoare de 85.226,56 mii lei, sunt estimate în creștere cu 8,38% față de cele preliminate/realizate la data de 31.12.2023, înregistrând creștere de la suma de 78.637,31 mii lei (anul 2023) la suma de 85.226,56 mii lei (anul 2024).
Cifra de afaceri, în valoare de 84.834,86 mii lei, reprezentată de veniturile din serviciile prestate, este estimată în creştere cu 9,10% faţă de cea preliminată/realizată în anul 2023.
Sumele aferente veniturilor din activitatea de supervizare a furnizării serviciilor de navigație aeriană, a managementului spațiului aerian și a managementului fluxurilor de trafic aerian pentru zonele de rută și de terminal reglementat în FIR sunt cuprinse în baza de cost a României pentru anul 2024 și aprobate prin Planul de performanţă naţional 2020 - 2024 la nivel de bloc de spaţiu funcţional, corespunzând cerințelor formulate de
Regulamentul (UE) nr. 317/2019 de instituire a unui sistem de performanță și de tarifare în cadrul cerului unic european și de abrogare a Regulamentelor de punere în aplicare (UE) nr. 390/2013 și (UE) nr. 391/2013, cât și în Ordinul MTI nr. 232/31.01.2024 .
Pentru anul 2024, sumele ce revin regiei vor fi ajustate în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 2019/317 al Comisiei de instituire a unui sistem de performanță și tarifare coroborat cu prevederile Regulamentului (EU) nr. 1627/2020 al Comisiei privind măsurile excepționale pentru a treia perioadă de referință (2020-2024) a sistemului de performanță și de tarifare din cadrul Cerului unic european, luate în contextul pandemiei de Covid-19. În conformitate cu art. 5, alin. (3) din regulamentul Comisiei nr. 1627/2020, ajustările aferente anului 2020-2021, cât și ajustările aferente anului 2022, se efectuază în anul 2024.
Valoarea netă a tarifelor ce vor fi aplicate în anul 2024, după aplicarea ajustărilor prevăzute în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/317 al Comisiei și în Regulamentul de punere în aplicare nr. 1627/2020 al Comisiei, aferente activităţilor desfășurate de Regia Autonomă “Autoritatea Aeronautică Civilă Română” privind supervizarea furnizării serviciilor de navigaţie aeriană, a managementului spaţiului aerian şi a managementului fluxurilor de trafic aerian pentru zonele de rută şi terminal reglementat în FIR Bucureşti, au fost discutate și agreate în cadrul întâlnirilor avute între reprezentanții Regiei Autonome “Autoritatea Aeronautică Civilă Română” și ROMATSA, în lunile octombrie-noiembrie 2023.
Veniturile prognozate pentru „supravegherea menținerii obiectivelor necesare siguranţei pasagerilor” și “activităţi delegate în domeniul securităţii aviaţie civile” pe aerodromurile certificate din România reflectă o creştere a pasagerilor îmbarcați în anul 2024 prin prisma previziunilor de trafic în creștere față de anul 2023.
Veniturile din „inspecţia şi verificarea din zbor a funcţionării mijloacelor PNA-Tc; validarea din zbor a procedurilor de zbor instrumental” au fost calculate pentru derularea unui volum de 600 ore de zbor.
Veniturile din activităţile de „certificare a personalului aeronautic” sunt influenţate de valabilitatea licenţelor personalului aeronautic, care presupune reînnoirea acestora după intervale de timp cuprinse între 2 şi 5 ani.
Veniturile ce vor fi obținute din ”avize, autorizări, certificări şi alte servicii aeronautice” reflectă trendul de revenire al activităților de aviație civilă raportate la criza generată de pandemie.
Veniturile financiare în valoare de 2.329,93 mii lei, sunt estimate în creștere cu 36,85% față de cele preliminate/realizate la data de 31.12.2023.
Cheltuielile totale, în valoare de 83.809,17 mii lei, sunt fundamentate în funcţie de activităţile concrete din programele de achiziţii de bunuri şi servicii, pentru desfăşurarea activităţii, fundamentate pe baza posibilităţilor reale de plată a acestora, în limita surselor legale, a recalculării cheltuielilor de natură salarială şi a cheltuielilor de mandat și a altor cheltuieli de exploatare.
Cheltuielile totale în valoare de 83.809,17 mii lei, sunt stabilite pentru anul 2024, în creștere cu 34,57% faţă de cheltuielile totale preliminate/realizate în anul 2023, respectiv creștere de la suma de 62.278,47 mii lei la suma de 83.809,17 mii lei.
În structura cheltuielilor totale în valoare de 83.809,17 mii lei, cheltuielile din exploatare în valoare de 83.391,34 mii lei, dețin o pondere 99,50% iar cheltuielile financiare în valoare de 417,83 mii lei dețin o pondere de 0,50%.
În categoria cheltuielilor de exploatare, o parte din cheltuieli se proiectează peste nivelul cheltuielilor înregistrate în anul 2023, în principal datorită:
- creșterii prețurilor la combustibil, respectiv la combustibilul de avion, utilități (energie, gaz, apă, etc.), ;
- creșterii prețurilor de achiziție materiale, piese de schimb necesare întreținerii celor două aeronave precum și a lucrărilor scadente conform programului de întreținere;
-înrolarea în programul de întreținere al motoarelor ESP reprezintă o cheltuială majoră, fiind necesară, datorită costurilor reparațiilor care pot fi foarte mari și imobilizarea aeronavei foarte îndelungată, în lipsa acestui program;
- repunerea în stare de navigabilitate a aeronavei FL-073 (YR-SVZ), scoaterea ei din stare de stocare, efectuarea lucrărilor de întreținere necesare conform programului de întreținere, lucrările de reparație la elice și inspecția trenului de aterizare, precum și lucrările necesare rezultate în urma demontării sistemului UNIFIS 3000 și aplicarea instrucțiunilor de continuitatea navigabilității emise de organizația DOA;
- creșterii cheltuielilor cu întreținerea sediului Regiei Autonome “Autoritatea Aeronautică Civilă Română”.
Cheltuielile de exploatare, în valoare de 83.391,34 mii lei, înregistrează o creștere în anul 2024 cu 35,20% față de cele preliminate/realizate la data de 31.12.2023.
În totalul cheltuielilor din exploatare în valoare de 83.391,34 mii lei, cheltuielile cu bunuri și servicii în valoare de 28.161,87 mii lei dețin o pondere de 33,77%, indicatorul “cheltuielile cu impozite, taxe și vărsaminte asimilate” în valoare de 388,64 mii lei deține o pondere de 0,47%, indicatorul “cheltuielile cu personalul” în valoare de 47.556,52 mii lei deține o pondere de 57,03%, iar indicatorul “alte cheltuieli de exploatare” în valoare de 7.284,31 mii lei deține o pondere 8,73%.
În structură, cheltuielile cu bunuri și servicii, în valoare de 28.161,87 mii lei, sunt programate în anul 2024, în creștere cu 130,93% față de cele preliminate/realizate în anul 2023.
Cheltuielile cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate, în valoare de 388,64 mii lei, sunt estimate în creștere cu 141,76% în anul 2024 față de cele preliminate/realizate la data de 31.12.2023.
Cheltuielile cu personalul în valoare de 47.556,52 mii lei, sunt estimate în anul 2024 în creștere cu 6,14% față cele aprobate în anul 2023 în bugetul de venituri și cheltuieli prin HG nr. 338/2023, respectiv o creștere de la suma de 44.803,58 mii lei (anul 2023) la suma de 47.556,52 mii lei (anul 2024).
La fundamentarea cheltuielilor de natură salarială, s-au respectat prevederile art. 73 din Legea nr. 421/2023 - legea bugetului de stat pe anul 2024, nivelul indicatorilor economici de performanță ai proiectului bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024,
creșteri ale acestora aferente indicelui mediu de creștere a prețurilor precum și reîntregirilor acordate pentru întreg anul 2024, urmarea acordării unor creșteri salariale în anul 2023.
Cheltuielile de natură salarială, în valoare de 40.474,78 mii lei, sunt estimate în creștere cu 5,23% faţă de suma aprobată în bugetul anului 2023 prin HG nr. 338/2023, respectiv de la suma de 38.461,53 mii lei (anul 2023) la suma 40.474,78 mii lei (anul 2024).
În fundamentarea cheltuielilor de natură salarială pe anul 2024, în valoare de 40.474,78 mii lei, au fost luate în calcul prevederile art. 73, alin. (1), lit. a) și e), alin. (3), (4), (5), (7) și (11) din Legea nr. 421/2023 – legea bugetului de stat pe anul 2024, coroborate cu prevederile art. XIII, alin. (7) din OUG nr. 31/2024, fiind compuse din:
- Cheltuieli cu salariile, în valoare de 35.979,42 mii lei;
- Bonusuri, în valoare de 4.495,36 mii lei, din care:
• 1.798,97 mii lei cheltuieli sociale, în limita de deductibilitate în cota de 5% aplicată asupra valorii cheltuielilor cu salariile, conform Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
• 815,36 mii lei contravaloare tichete de masă, în scădere cu suma de 314,16 mii lei față de suma aprobată în anul precedent, cu încadrarea în prevederile art. XL din Legea nr. 296/2023, cu modificările și completările ulterioare;
• 1.587,03 mii lei cheltuieli privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent;
• 294,00 mii lei alte cheltuieli conform CCM, în scădere cu 32,20 mii lei față de valoarea aprobată în anul 2023 conform HG nr. 338/2023;
• Regia nu prevede sume pentru vouchere de vacanță în anul 2024, înregistrând o economie de 585,45 mii lei față de nivelul aprobat al acestora în anul 2023 prin HG nr. 338/2023.
Creșterea cheltuielilor de natură salarială pentru anul 2024 în cuantum de 2.013,25 mii lei, în conformitate cu prevederile art. 73, alin. (1), lit. a) și e) coroborate cu prevederile alin. (4), (5), (7) și (11) din Legea nr. 421/2023 – legea bugetului de stat pe anul 2024, se datorează:
- majorării cheltuielilor de natură salarială cu valoarea de 379,10 mii lei, cu încadrarea în valoarea aferentă indicelui mediu de creștere a prețurilor prognozat pentru anul 2024 conform Raportului privind situația macroeconomică pe anul 2024 și proiecția acesteia pe anii 2025–2027 și Scrisorii cadru privind contextul macroeconomic, metodologiei de elaborare a proiectelor de buget pe anul 2024 și a estimărilor pentru anii 2025-2027, precum și a limitelor de cheltuieli stabilite pe ordonatorii principali de credite nr. 464.195/13.11.2023, emise de Ministerul Finanțelor, conform prevederilor art. 73, alin. (1), lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2024 nr. 421/2023;
- majorării cheltuielilor cu salariile, aferente reîntregirii acestora, pentru întreg anul 2024 determinate ca urmare a acordării unor creșteri salariale în anul 2023, cu suma de 1.634,15 mii lei, în conformitate cu art. 73, alin. (1), lit. e) din Legea bugetului de stat pe anul 2024 nr. 421/2023.
Valoarea cheltuielilor de natură salarială preliminate/realizate în anul 2023, în sumă de 35.199,71 mii lei, nu depășeste valoarea cheltuielilor de natură salarială aprobată prin bugetul de venituri și cheltuieli al anului 2023, aprobat prin HG nr. 338/2023.
Cheltuielile aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete, în anul 2024 sunt în valoare de 3.396,69 mii lei. Regia prevede conform prevederilor art. 8 din O.U.G. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, respectiv art. XXXIII, XXXIV și XXXVI alin. (3) din Legea nr. 296/2023, cap. III, secțiunea a 2-a Măsuri referitoare la disciplina economico-financiară a operatorilor economici, după cum urmează:
a) pentru directori - valoarea programată este de 1.121,48 mii lei (560,74 mii lei componentă fixă și 560,74 mii lei componentă variabilă);
b) pentru consiliul de administrație – valoarea programată este de 2.275,21 mii lei (1.183,11 mii lei componentă fixă și 1.092,10 mii lei componentă variabilă).
Cheltuielile aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete, în valoare de 3.396,69 mii lei, sunt programate în creștere cu 95,70% față de nivelul preliminat/realizat al acestora la sfârșitul anului 2023. Durata mandatelor, atât pentru directorat cât și pentru membrii consiliului de administrație este de 4 ani, respectiv până la 10.10.2026, fiind finalizată procedura de selecție conform prevederilor OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, iar remunerațiile prevăzute sunt compuse din indemnizația fixă lunară în limitele art. 8 din O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, și componenta variabilă prevăzută a se acorda după aprobarea situațiilor financiare anuale pe anul 2023, componentă care va avea la bază indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, gradul de realizare a acestora, dar nu mai mult de o indemnizație fixă anuală, pentru care a fost preliminat provizion.
Alte cheltuieli de exploatare în valoare de 7.284,31 mii lei, sunt programate în scădere în anul 2024 cu 29,30% faţă de valorile realizate/preliminate în anul 2023.
Cheltuielile financiare în valoare de 417,83 mii lei sunt în scădere cu 30,29% față de valoarea preliminată/realizată a acestora în anul 2023.
Regia a avut înregistrată pierdere reportată, provenită din anii precedenți, acoperită integral în anul 2023 prin diminuarea rezervelor din contul analitic 1068 Alte rezerve, cu data de 31.12.2023 potrivit hotărârii C.A. nr. 34 cu suma de 1.773,47 mii lei conform referatului regiei nr. 9289/15.03.2024 și hotărârii C.A. nr. 37/21.03.2024, referat nr. 9780/20.03.2024 cu suma de 1.096,15 mii lei, astfel încât la finele anului 2023 regia nu va mai înregistra pierdere contabilă din anii precedenți.
Repartizarea profitului net al regiei, obținut în anul 2023, este în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare, regia prevede repartiția profitului net cu următoarea destinație - vărsăminte la bugetul de stat în valoare de 14.283,24 mii lei, conform precizărilor din adresa MF nr. 573201 din 14.03.2024, respectiv OUG nr. 31/2024 și Memorandumului cu tema: „Mandatarea reprezentanților statului în Adunarea generală a acționarilor/Consiliul de administrație, după caz, la societățile naționale, companiile naționale și societățile cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, în vederea luării măsurilor ce se impun pentru repartizarea unei cote de minim 90% din profitul net realizat al anului 2023 sub formă de dividende/vărsăminte la bugetul de stat”.
Rezultatul brut - profitul, programat în anul 2024 la valoarea de 3.747,32 mii lei, este prognozat în procent de 20,75% față de nivelul preliminat/realizat al acestuia la sfârșitul anului 2023 care a fost de 18.061,41 mii lei.
Vărsămintele cuvenite bugetului de stat, estimate pentru anul 2024, sunt în valoare de 1.176,49 mii lei și sunt în procent de 8,24% față de valoarea preliminată/realizată pentru exercițiul financiar 2023.
Sursele necesare finanțării investițiilor pentru anul 2024, în valoare de 10.115,22 mii lei, sunt estimate în creștere cu suma de 5.394,23 mii lei față de cele preliminate/realizate la data de 31.12.2023 și vor fi asigurate din surse proprii.
Cheltuielile pentru investiții pentru anul 2024, în valoare de 10.115,22 mii lei, sunt programate în creștere cu 114,26%, respectiv cu suma de 5.394,23 mii lei față de cele preliminate/realizate la data de 31.12.2023.
Indicatorii economico - financiari cuprinși în proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024, au următoarele valori:
- productivitatea muncii, în unități valorice pe total personal mediu, recalculată conform Legii anuale a bugetului de stat pe anul 2024 - legea nr. 421/2023, în valoare de 434,83 mii lei/persoană, este estimată în creștere cu 6,17% față de cea preliminată/realizată în anul 2023;
- câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat conform Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 și a Legii anuale a bugetului de stat pe anul 2024 – legea nr. 421/2023, în valoare de 15.769,04 lei/salariat, este în creștere cu 6,15% față de nivelul preliminat/realizat în anul 2023, cu respectarea condiției prevăzute la art. 73, alin. (11) potrivit căreia indicele de creștere a câștigului să nu depășească indicele de creștere a productivității muncii;
- numărul de personal prognozat la finele anului 2024 este de 200 salariați, menținut la fel cu cel aprobat în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2023 prin HG nr. 338/2023, în creștere cu 10 persoane față de nivelul preliminat/realizat în anul 2023;
- numărul mediu de salariaţi de 196 salariați, este estimat la fel ca numărul mediu aprobat în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2023 prin HG nr. 338/2023;
- cheltuielile totale la 1.000 lei venituri totale sunt în valoare de 957,20 lei, estimate în creștere cu 23,48% față de cele preliminate/realizate la data de 31.12.2023;
- plăţile restante – regia nu are înregistrate plăți restante și nu estimează plăţi restante la data de 31.12.2024;
- creanțele restante, în valoare de 34.220 mii lei, sunt estimate în scădere în anul 2024 cu 0,02% față de cele preliminate/realizate la data de 31.12.2023;
- cheltuielile programate în anul 2024 înregistrează un indice de creștere de 34,57% față de cele preliminate/realizate la data de 31.12.2023, iar veniturile programate în anul 2024, înregistrează un indice de creștere de 8,98% față de cele preliminate/realizate la data de 31.12.2023;
- rezultatul brut (profitul) este estimat la valoarea de 3.747,32 mii lei în anul 2024.
Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al Regiei Autonome "Autoritatea Aeronautică Civilă Română” a fost supus controlului financiar de gestiune conform Hotărârii Guvernului nr. 1151/2012 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de organizare şi exercitare a controlului financiar de gestiune.
Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al Regiei Autonome "Autoritatea Aeronautică Civilă Română” a fost avizat de către membrii Consiliului de Administrație prin Hotărârea nr. 40/28.03.2024. În conformitate cu art. 6 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, proiectul de buget de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 a fost supus consultării Sindicatului Personalului de Specialitate din AACR – SPSAACR.

 

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:

 

Documentaţia poate fi consultată: 

  • pe pagina de internet a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în cadrul anunțului referitor la inițierea procedurii de consultare publică cu privire la prezentul proiect de act normativ
  • în cadrul Punctului de Informare de la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.
  • proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la Registratura Ministerului Transporturilor – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.

 

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune, prin una din următoarele modalități, până la data de 23.04.2024:

□ prin formularul online E-consultare disponibil mai jos

□ ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

□ prin poştă, pe adresa Ministerul Transporturilor și Infrastructurii– Direcţia  Comunicare și Dialog Social – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti;

□ prin fax la numărul de telefon 021-319.61.29

□ la sediul Ministerului Transporturilor și infrastructurii, la Registratura - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G, în cadrul programului de lucru Luni-Joi - 08.00 - 16.30; Vineri - 08.00-14.00

Materialele transmise vor purta menţiunea "Propuneri privind . . . . . . . . . . (denumirea proiectului de act normativ)" 

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul  Registru propuneri (mt.ro)

 

Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris. 

 

ÎN SITUAȚIA ÎN CARE DORIȚI CA NUMELE ȘI PRENUMELE DUMNEAVOASTRĂ (SAU DENUMIREA PERSOANEI JURIDICE) SĂ NU APARĂ ÎN TABELUL CU PROPUNERI PRIMITE DIN PARTEA SOCIETĂȚII CIVILE AVEM RUGĂMINTEA SĂ SPECIFICAȚI ACEST LUCRU LA SFÂRȘITUL DOCUMENTULUI TRANSMIS DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ

 

Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 23.04.2024

Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0751.192.431, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. persoană de contact: Adrian Olteanu

 

Documente conexe

Minuta ședinței plenului CDS - data 

 

Prezentat în

Şedinţa

Data

   
E-consultare
In cadrul acestei rubrici se vor indica articolele din proiectul de act normativ pentru care exista o propunere de modificare
Selecteaza fisierul
E-petitie
Selecteaza fisierul
E-cerere544
Selecteaza fisierul
Click to listen highlighted text!