Bine ati venit la MTI   Click to listen highlighted text! Bine ati venit la MTI

Astăzi, 24 aprilie 2024, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a următorului proiect de act normativ: 

Hotărâre a Guvernului privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 al Societăţii de Transport cu Metroul Bucureşti „Metrorex” - S.A. aflată sub autoritatea  Ministerului Transporturilor și Infrastructurii

 

Scurtă descriere

Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al Societății de Transport cu Metroul Bucuresti “Metrorex” - S.A. asigură echilibrul financiar intern al societății în vederea desfăşurarii activităţii economice în condiţii de eficienţă şi de asigurare a echilibrului financiar pentru întreaga activitate a societății.
În proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024, ca instrument de management financiar, societatea îşi propune asigurarea resurselor financiare necesare pentru îndeplinirea obligaţiilor către terţi, atât din punct de vedere dimensional, pe total venituri şi cheltuieli, cât şi structural, pe fiecare categorie de venituri şi cheltuieli şi pe fiecare verigă organizaţională, rolul procesului de bugetare fiind cel de orientare a activității tuturor sectoarelor din cadrul societății spre același obiectiv: rentabilitate, lichiditate, diminuarea riscurilor.
Veniturile totale în valoare de 2.397.728,12 mii lei, sunt estimate în creștere în anul 2024 faţă de cele realizate/preliminate în anul 2023, cu 71,31%, respectiv cu suma de 998.059,78 mii lei, de la 1.399.668,34 mii lei (anul 2023) la 2.397.728,12 mii lei (anul 2024).
În structură, veniturile din exploatare dețin o pondere 99,99%, iar veniturile financiare dețin o pondere de 0,01% în veniturile totale.
Veniturile din exploatare în valoare de 2.397.673,12 mii lei, sunt în creștere cu 71,33%, respectiv cu suma de 998.257,61 mii lei, față de cele realizate la data de 31.12.2023, în principal ca urmare a înregistrării sumei de 1.122.267,96 mii lei la capitolul ”Alte venituri din exploatare” poziția bugetară ”venituri din subvenții pentru investiții”, reprezentând valoarea obiectivelor de investiţii ce urmează a fi introduse în patrimoniul public în anul 2024.
Veniturile din subvenții, în valoare de 727.200 mii lei, sunt în scădere cu 9,92%, respectiv cu suma de 80.071 mii lei față de cele preliminate/realizate la data de 31.12.2023.
Cuantumul subvenţiei de la bugetul de stat, alocată societății în anul 2024, prin Legea bugetului de stat pe anul 2024 – legea nr. 421/2023, este în valoare de 727.200 mii lei, după reținerea procentului de 10% și reprezintă 67,38% din necesarul fundamentat.
Veniturile din producţia vândută se estimează că vor crește cu 37,02%, respectiv cu suma de 107.021,39 mii lei, de la 289.095,70 mii lei (anul 2023) la 396.117,09 mii lei (anul 2024).
Veniturile din serviciile prestate (activitatea de transport călători cu metroul) în valoare de 362.560 mii lei, sunt programate în anul 2024, în creștere cu 42% față de cele preliminate/realizate la data de 31.12.2023, respectiv cu suma de 107.242,28 mii lei.
În sensul celor prezentate, în anul 2024, se preconizează o creștere a numărului de călători cu 33.216.793 călători (de la un număr de 142.783.207 călători realizat pe anul 2023 la un număr de 176.000.000 călători, programat pe anul 2024).
Alte venituri din exploatare, în valoare de 1.274.356,03 mii lei, sunt estimate în creștere cu suma de 971.307,22 mii lei, de la 303.048,81 mii lei (anul 2023) la 1.274.356,03 mii lei (anul 2024), având în vedere următoarele:
- creșterea cu suma de 992.236,73 mii lei, a veniturilor din subvenții pentru investiții, estimate în anul 2024 în valoare de 1.122.267,96 mii lei, poziție bugetară care are următoarele componente:
• veniturile constituite (în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului
Finanţelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate) la nivelul cheltuielilor cu amortizarea mijloacelor fixe puse în funcţiune, ce au ca sursă de finanţare alocaţii de la bugetul de stat şi/sau credite externe garantate de stat, în valoare 123.600,62 mii lei;
• veniturile din vânzarea activelor și alte operații de capital, reprezentând valoarea
obiectivelor de investiţii care vor fi puse în funcţiune în anul 2024 şi care se vor înscrie în patrimoniul public, conform Deciziei Curţii de Conturi, în valoare de 998.667,34 mii lei, ca urmare a finalizării recepțiilor finale la obiectivul Magistrala 5 și a obiectivului „Accesibilizarea stațiilor de metrou în funcțiune pentru persoanele cu deficiențe de vedere” în vederea înregistrării în contabilitate a bunurilor de natura domeniului public.
- creșterea cu 93,85%, respectiv cu suma de 71.173,49 mii lei a altor venituri, estimate la valoarea de 147.008,07 mii lei, în principal ca urmare a modificărilor legislative privind acordarea de reduceri și gratuități unor categorii sociale;
- reducerea altor venituri din exploatare din amenzi și penalități.
Veniturile financiare sunt programate în scădere în anul 2024 la valoarea de 55 mii lei, în procent de 21,75% față de cele preliminate/realizate la data de 31.12.2023.
Cheltuielile totale în valoare de 2.749.835,71 mii lei, în anul 2024 sunt estimate în creștere cu 82,66% față de cele realizate/preliminate la data de 31.12.2023, respectiv cu suma de 1.244.371,38 mii lei, de la suma de 1.505.464,33 mii lei (anul 2023) la suma de 2.749.835,71 mii lei (anul 2024).
Ținând seama de introducerea sumei de 998.667,34 mii lei la capitolul ”Alte cheltuieli de exploatare - cheltuieli privind activele imobilizate”, aceste cheltuieli reprezintă valoarea obiectivelor de investiţii care au fost puse în funcţiune și care se vor înscrie în patrimoniul public în anul 2024, conform Deciziei Curţii de Conturi.
În structura cheltuielilor totale în valoare de 2.749.835,71 mii lei, cheltuielile de exploatare în valoare de 2.749.815,71 mii lei, dețin o pondere de aproximativ 100%.
Cheltuielile din exploatare, în valoare de 2.749.815,71 mii lei, sunt programate în anul 2024 în creștere cu 82,66% față de cele preliminate/realizate la data de 31.12.2023.
În cadrul cheltuielilor de exploatare, indicatorul “cheltuieli cu bunuri și servicii” în valoare de 615.265 mii lei deține o pondere de 22,37%, indicatorul “cheltuieli cu impozite, taxe și vărsaminte asimilate” în valoare de 4.582,02 mii lei deține o pondere de 0,17%, indicatorul “cheltuieli cu personalul” în valoare de 981.753,84 mii lei deține o pondere de 35,70%, iar indicatorul “alte cheltuieli de exploatare” în valoare de 1.148.214,85 mii lei deține o pondere de 41,76%.
În structură, cheltuielile cu bunuri și servicii, sunt programate în anul 2024 la valoarea de 615.265 mii lei, în creștere cu 42,25% față de cele realizate/preliminate la data de 31.12.2023.
Cheltuielile cu bunuri și servicii sunt estimate pe baza solicitărilor de la compartimentele interesate, incluse în Programul de aprovizionare și în Planul de achiziții al societății, iar estimările au la bază evoluția acestor tipuri de cheltuieli pe ultimii ani, prețurile practicate pentru achiziționarea materialelor, necesitățile societății pentru buna desfașurare a activității și totodată posibilitatea societății de a acoperi aceste cheltuieli cu veniturile estimate a se realiza în cursul anului 2024.
Cheltuielile cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate, în valoare de 4.582,02 mii lei, sunt estimate în creștere în anul 2024 faţă de valorile preliminate/realizate ale anului 2023 cu 72,45%.
Cheltuielile cu personalul, în valoare de în valoare de 981.753,84 mii lei, sunt estimate în anul 2024, în creștere cu suma de 103.501,02 mii lei față cele aprobate în anul 2023 în bugetul de venituri și cheltuieli, aprobat prin HG nr. 448/17.05.2023, respectiv de la 878.252,82 mii lei (anul 2023) la 981.753,84 mii lei (anul 2024).
La fundamentarea cheltuielilor de natură salarială, societatea respectată prevederile Legii nr. 421/2023 - legea bugetului de stat pe anul 2024, respectiv art.73, alin.(1) lit e), alin. (3), (4) și (5) coroborate cu prevederile art. XIII, alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 31/28.03.2024 privind reglementarea unor măsuri fiscal- bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative.
Cheltuielile de natură salarială sunt mai mari cu suma de 93.440,18 mii lei față cele aprobate în anul 2023 în bugetul de venituri și cheltuieli, aprobat prin HG nr. 448/17.05.2023, în creștere cu 11,68%, de la 799.872,23 mii lei (anul 2023) la 893.312,41 mii lei (anul 2024).
În fundamentarea cheltuielilor de natură salarială pe anul 2024, Societatea de Transport cu Metroul Bucuresti “Metrorex” - S.A. a luat în calcul și urmărește respectarea cumulativă a prevederilor art. XIII, alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului privind reglementarea unor măsuri fiscal bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative, după cum urmează:
- creșterea cheltuielilor de natură salarială în valoare de 93.440,18 mii lei în anul 2024 față de anul 2023, respectiv de la 799.872,23 mii lei (anul 2023) la valoarea de 893.312,41 mii lei (anul 2024), a fost determinată urmare a menținerii drepturilor de natură salarială ale personalului aflate în plată la data de 31.12.2023;
- Societatea de Transport cu Metroul Bucuresti “Metrorex” - S.A. are întocmit planul de reorganizare, restructurare și redresare financiară, aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor, care conține măsuri concrete și cuantificabile de reducere a pierderilor și plăților restante și termenele de realizare a acestora;
- nu programează în anul 2024 creșterea numărului de personal față de cel realizat în anul 2023;
- nu programează și nu acordă în anul 2024, premii, prime, bonusuri și alte drepturi de natură salarială similare, cu excepția celor aprobate conform prevederilor cap. III, secțiunea a 2-a Măsuri referitoare la disciplina economico-financiară a operatorilor economici, din Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal- bugetare, pentru asigurarea sustenabilității financiare a României, pe termen lung, cu modificările și completările ulterioare, a prevederilor art. V din OUG nr. 31/28.03.2024, precum și a Memorandumului cu tema: Exceptarea Companiei Naționale de Căi Ferate “C.F.R.” S.A., a Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători “C.F.R. Călători” S.A., a Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă “C.F.R. Marfă” S.A. și a Societății de Transport cu Metroul București “Metrorex” S.A. de la prevederile art. XL și XLI ale Legii nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, aprobat în ședința Guvernului din data de 16 noiembrie 2023;
- Metrorex SA nu va majora/indexa și nu prevede în proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024, alte mecanisme de creștere salarială în cursul anului 2024, pentru drepturile reprezentând salarii aflate în plată la data de 31.12.2023.
Creșterea cheltuielilor de natură salarială în anul 2024, cu suma de 93.440,18 mii lei, se datorează:
- majorării cheltuielilor cu salariile cu suma de 96.360,48 mii lei în anul 2024 față de cheltuielile cu salariile aprobate în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2023 prin HG nr. 448/17.05.2023, majorare aferentă reîntregirii acestora pentru o perioadă de 10 luni în anul 2024, determinate ca urmare a acordării unor creşteri salariale, începând cu luna noiembrie 2023, în baza hotărârii Consiliului de Administrație al Metrorex nr. 2/07.09.2023;
- diminuării valorii bonusurilor programate pentru anul 2024 față de valoarea aprobată pentru anul 2023 prin HG nr. 448/2023, cu suma de 2.920,30 mii lei, cu respectarea prevederilor cap. III, secţiunea a 2-a “Măsuri referitoare la disciplina economico-financiară a operatorilor economici din Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilităţii financiare a României pe termen lung”, cu modificările şi completările ulterioare, OUG nr. 31/2024, coroborate cu prevederile Memorandumului aprobat de Guvernul României pentru societatea Metrorex S.A.: Memorandumul cu tema: Exceptarea Companiei Naționale de Căi Ferate “C.F.R.” S.A., a Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători “C.F.R. Călători” S.A., a Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă “C.F.R. Marfă” S.A. și a Societății de Transport cu Metroul București “Metrorex” S.A. de la prevederile art. XL și XLI ale Legii nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, aprobat în ședința Guvernului din data de 16 noiembrie 2023.
Valoarea cheltuielilor de natură salarială preliminate/realizate în anul 2023, în sumă de 778.215,09 mii lei, nu depășeste valoarea cheltuielilor de natură salarială de 799.872,23 mii lei, aprobată prin bugetul de venituri și cheltuieli al anului 2023, aprobat prin HG nr. 448/2023.
Cheltuielile aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete sunt programate conform prevederilor art. 37 și 38 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, la valoarea de 1.016,70 mii lei, după cum urmează:
• indemnizația directorului general precum și cea a directorului financiar, numiți prin contract de mandat și acte adiționale, prin selecție, pe o durată de 3 ani și 5 luni, începând cu data de 01.10.2023 până la data de 09.02.2027, este în sumă totală de 696 mii lei, conform prevederilor O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare,
• indemnizația membrilor consiliului de administrație, numiți prin contract de mandat prin selecție, pe o durată de 4 ani, începând cu 10.02.2023 și până pe data de 09.02.2027, este în sumă totală de 320,70 mii lei, conform prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.
Alte cheltuieli de exploatare, prognozate la valoarea de 1.148.214,85 mii lei, sunt estimate în creștere cu 431,60% în anul 2024, respectiv cu suma de 932.221,87 mii lei, faţă de valorile realizate/preliminate în anul 2023.
În cadrul categoriei “Alte cheltuieli de exploatare” în valoare de 1.148.214,85 mii lei, cheltuielile privind activele imobilizate, au o pondere de 86,98%. Aceste cheltuieli sunt estimate la valoarea de 998.667,34 mii lei și reprezintă valoarea obiectivelor de investiţii Magistrala 5 și a proiectului pentru accesibilizarea stațiilor de metrou în funcțiune pentru persoanele cu deficiențe de vedere care se vor înregistra în patrimoniul public al statului, la finele anului 2024, cu ocazia recepției.
Cheltuielile financiare, în valoare de 20 mii lei, sunt programate în creștere cu 58,73% faţă de valorile preliminate/realizate ale anului 2023, ca urmare a diferenţelor de curs valutar.

Rezultatul brut estimat în anul 2024 este dezechilibrat, respectiv pierdere în valoare de 352.107,59 mii lei.

Suma alocată la cap. bugetar "Subvenţii pentru transportul călătorilor cu metroul" nu acoperă cheltuielile privind activitatea curentă de exploatare a metroului.
Nerealizarea întreţinerii şi reparaţiei căii de rulare (înlocuiri parţiale ale elementelor ce intră în componenţa acesteia) conduce la încălcarea normelor de siguranţă a circulaţiei cu repercusiuni majore întrucât neefectuarea acestor lucrări va determina în mod obligatoriu introducerea de limitări de viteză cu consecinţe directe în ceea ce priveşte:
- scăderea veniturilor din încasări ca urmare a diminuării numărului de călători
transportați (scăderea vitezei determină creşterea intervalului de succedare a trenurilor şi implicit scăderea numărului de călători transportaţi);
- uzura accelerată a elementelor ce intervin în contactul roată – şină deoarece
sistemul de cale de rulare este proiectat să funcţioneze optim în relaţia cu trenurile de metrou la valori predefinite de viteză conform normelor de proiectare şi siguranţă feroviară.
Societatea de Transport cu Metroul Bucuresti “Metrorex” S.A. urmărește întreprinderea demersurilor necesare pe parcursul execuției bugetare, astfel încât la sfârșitul anului 2024 să diminueze pierderea prevăzută.
Sursele necesare finanțării investițiilor pentru anul 2024, în valoare de 777.505 mii lei, sunt estimate în creștere cu 50,68%, respectiv cu suma de 261.522,96 mii lei, față de cele realizate la data de 31.12.2023 și vor fi asigurate din:
- surse proprii, în valoare de 47.719 mii lei, respectiv din amortizarea mijloacelor fixe;
- alocații de la buget pentru investiții în valoare de 729.786 mii lei (din care 357.390 mii lei pe titlul 65 și 300.000 mii lei pe titlul 61) și sunt în creștere cu 43,85% față de nivelul realizat în anul 2023.
Cheltuielile pentru investiții pentru anul 2024, în valoare de 777.505 mii lei, sunt estimate pentru anul 2024, în creștere cu 50,68%, respectiv cu suma de 261.522,96 mii lei față de cele realizate la data de 31.12.2023, din care investiții în curs pentru bunurile de natura domeniului public al statului vor fi efectuate pentru:
• Magistrala 5 – Drumul Taberei-Pantelimon
Secțiunea 1 – Râul Doamnei – Eroilor, inclusiv stația, galeria de legătură Valea Ialomiței - obiectiv de investiţii în continuare, pusă în funcțiune cu călători în luna septembrie 2020.
Total alocat: 72.162 mii lei, din care:
Total alocat titlul 55: 58.500 mii lei
Total alocat titlul 51: 13.662 mii lei
• Magistrala 6 - Legătura reţelei de metrou cu Aeroportul Internaţional Henri
Coandă - Otopeni
Total alocat : 657.624 mii lei, din care:
Titlul 65: 357.390 mii lei
Titlul 61: 300.000 mii lei
Titlul 51: 234 mii lei.
Indicatorii economico – financiari cuprinși în proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024, au următoarele valori:
- productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu, recalculată conform Legii anuale a bugetului de stat pe anul 2024 - legea nr. 421/2023, în valoare de 460,38 mii lei/persoană, este estimată în creștere cu 62,88% față de cea preliminată/realizată în anul 2023;
- câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat conform Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 și a Legii anuale a bugetului de stat pe anul 2024 - legea nr. 421/2023, în valoare de 13.869,85 lei/salariat, este în creștere cu 8,52% față de cel preliminat/realizat în anul 2023;
- numărul de personal prognozat la finele anului 2024 este de 5.211 salariați, menținut la nivelul numărului de personal realizat la finele anului 2023, în conformitate cu prevederile art. XIII, alin (1), lit. b) din OUG nr. 31/28.03.2024 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative și este în scădere cu 650 posturi față de nivelul aprobat în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2023, prin HG nr. 448/2023.
- numărul mediu de salariaţi de 5.208 salariați este estimat în scădere cu 54 salariați față de numărul aprobat în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2023 prin HG nr. 448/2023;
- cheltuielile totale la 1.000 lei venituri totale sunt în valoare de 1.146,85 lei, estimate în creștere cu 6,63% față de cele preliminate/realizate la data de 31.12.2023;
- plăţile restante în valoare de 191.636 mii lei, sunt estimate în scădere cu 20,05% față de cele preliminate/realizate la data de 31.12.2023;
- creanțele restante, în valoare de 31.400 mii lei sunt estimate în scădere cu 20,20% față de cele preliminate/realizate la data de 31.12.2023;
- indicele de creştere al cheltuielilor de 82,66% este mai mare decât indicele de creştere al veniturilor de 71,31%;
- rezultatul brut (pierdere) a fost estimat pentru anul 2024 dezechilibrat, respectiv pierdere în valoare de 352.107,59 mii lei, în creștere cu 232,82%.
Societatea va întreprinde toate demersurile necesare pe parcursul execuției bugetare ale anul 2024 astfel încât la sfârșitul anului să diminueze pierderea prevăzută.
Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al Societăţii de Transport cu Metroul Bucureşti „Metrorex” - S.A. a fost supus controlului financiar de gestiune conform Hotărârii Guvernului nr. 1151/2012 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de organizare şi exercitare a controlului financiar de gestiune.
Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al Societăţii de Transport cu Metroul Bucureşti „Metrorex” - S.A. a fost avizat de către membrii Consiliului de Administrație prin Hotărârea nr. 1/02.04.2024 și stabilit de către Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea ședinței ordinare din 24.04.2024.
În conformitate cu art. 6 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, proiectul de buget de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 a fost supus consultării Sindicatului Liber Metrou (USLM) din Metrorex S.A.

 

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:

 

Documentaţia poate fi consultată: 

  • pe pagina de internet a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în cadrul anunțului referitor la inițierea procedurii de consultare publică cu privire la prezentul proiect de act normativ
  • în cadrul Punctului de Informare de la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.
  • proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la Registratura Ministerului Transporturilor – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.

 

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune, prin una din următoarele modalități, până la data de 29.04.2024:

□ prin formularul online E-consultare disponibil mai jos

□ ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

□ prin poştă, pe adresa Ministerul Transporturilor și Infrastructurii– Direcţia  Comunicare și Dialog Social – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti;

□ prin fax la numărul de telefon 021-319.61.29

□ la sediul Ministerului Transporturilor și infrastructurii, la Registratura - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G, în cadrul programului de lucru Luni-Joi - 08.00 - 16.30; Vineri - 08.00-14.00

Materialele transmise vor purta menţiunea "Propuneri privind . . . . . . . . . . (denumirea proiectului de act normativ)" 

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul  Registru propuneri (mt.ro)

 

Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris. 

 

ÎN SITUAȚIA ÎN CARE DORIȚI CA NUMELE ȘI PRENUMELE DUMNEAVOASTRĂ (SAU DENUMIREA PERSOANEI JURIDICE) SĂ NU APARĂ ÎN TABELUL CU PROPUNERI PRIMITE DIN PARTEA SOCIETĂȚII CIVILE AVEM RUGĂMINTEA SĂ SPECIFICAȚI ACEST LUCRU LA SFÂRȘITUL DOCUMENTULUI TRANSMIS DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ

 

Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 29.04.2024

Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0751.192.431, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. persoană de contact: Adrian Olteanu

 

Documente conexe

Minuta ședinței plenului CDS - data 

 

Prezentat în

Şedinţa

Data

   
E-consultare
In cadrul acestei rubrici se vor indica articolele din proiectul de act normativ pentru care exista o propunere de modificare
Selecteaza fisierul
E-petitie
Selecteaza fisierul
E-cerere544
Selecteaza fisierul
Click to listen highlighted text!