Bine ati venit la MTI   Click to listen highlighted text! Bine ati venit la MTI

Astăzi, 25 aprilie 2024, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a următorului proiect de act normativ: 

Hotărâre a Guvernului privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli  pe anul 2024 al Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători “ C.F.R. Călători” – S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii

 

Scurtă descriere

Prin proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024, ca instrument de management financiar, societatea îşi propune asigurarea resurselor financiare necesare pentru îndeplinirea obligaţiilor către terţi, atât din punct de vedere dimensional, pe total venituri şi cheltuieli, cât şi structural, pe fiecare categorie de venituri şi cheltuieli şi pe fiecare verigă organizaţională, rolul procesului de bugetare fiind cel de orientare a activității tuturor sectoarelor din cadrul societății spre același obiectiv: rentabilitate, lichiditate, diminuarea riscurilor, etc.

Veniturile totale în valoare de 2.752.524 mii lei, sunt programate în scădere în anul 2024 faţă de cele realizate în anul 2023 cu 6,68%, respectiv cu suma de 196.876,29 mii lei. În structură, veniturile din exploatare în valoare de 2.752.024 mii lei dețin o pondere 99,98% iar veniturile financiare în valoare de 500 mii lei dețin o pondere de 0,02% în veniturile totale.

Veniturile din exploatare în valoare de 2.752.024 mii lei, sunt programate în scădere cu 6,68% față de cele realizate la 31.12.2023, respectiv cu suma de 196.993,67 mii lei. 

Cifra de afaceri, în valoare de 1.471.800 mii lei, este programată în creștere cu 22,28%, respectiv cu suma de 268.170,48 mii lei față de cea realizată la data de 31.12.2023 și  reprezintă 53,48% din totalul veniturilor de exploatare.

    Veniturile din serviciile prestate, respectiv veniturile din transportul feroviar public de călători, vor crește cu 22,06% în anul 2024, cu suma de 267.882,59 mii lei, urmarea creșterii volumului de activitate, a majorării de tarife cu 8% începând cu luna noiembrie  2023 precum și a majorării în anul 2023 a gratuităților acordate studenților la călătoria pe calea ferată, conform Legii nr. 199/2023.

Compensația alocată Societății Naţionale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A. prin Legea bugetului de stat pentru anul 2024 nr. 421/2023, pentru transportul feroviar public de calatori, respectiv Actul Adițional nr. 4/28.02.2024 la C.S.P. 2022-2032 este în valoare de 1.110.724,31 mii lei, la care se adaugă suma de 2 mii lei (care reprezintă compensație pe activităti, conform Legii nr. 33/1996 privind repunerea în unele drepturi economice a locuitorilor Munților Apuseni), rezultând o compensație totală în valoare de 1.110.726,31 mii lei, cu o pondere de 40,36% în totalul veniturilor din exploatare.

Valoarea compensației pentru transportul feroviar de călători de 1.110.724,31 mii lei, este în scădere față de nivelul preliminat/realizat în anul 2023 cu 29,66% și acoperă doar 47% din compensația totală necesară, fapt ce a determinat programarea unui buget de venituri și cheltuieli pe anul 2024 dezechilibrat cu o pierdere în valoare de 1.026.000 mii lei, în creștere cu 464,02% față de cea preliminată/realizată la data de 31.12.2023.

Indicatorul ”Alte venituri din exploatare” în valoare de 169.497,70 mii lei, este programat în anul 2024 în creștere cu 2,41%, respectiv cu suma de 3.987,24 mii lei față de realizatul anului 2023 și are o pondere de 6,16% în totalul veniturilor din exploatare.

În cadrul categoriei ”Alte venituri din exploatare” în valoare de 169.497,70 mii lei, veniturile din  subvenții pentru investiții în valoare de 155.000 mii lei, sunt programate în scădere cu 0,55 %, respectiv cu suma de 850,40 mii lei față de cele preliminate/realizate în anul 2023.

În momentul înregistrării în evidența contabilă a mijloacelor fixe, cu ocazia finalizării proiectelor de investiții  și a căror sursă de finanțare a fost alocația de la bugetul statului și/sau fonduri nerambursabile, potrivit Ordinelor Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 și nr. 2844/2016, valoarea veniturilor din subvenții pentru investiții va fi compensată cu un element de cheltuială.

Veniturile  financiare pe anul 2024, în valoare de 500 mii lei, sunt programate în creștere cu 30,68% față de cele preliminate/realizate la data de 31.12.2023.

Cheltuielile totale în valoare de 3.778.524 mii lei, sunt fundamentate în funcţie de activităţile concrete din programele de achiziţii de bunuri şi servicii, pentru desfăşurarea activităţii, fundamentate pe baza posibilităţilor reale de plată a acestora, în limita surselor legale, a recalculării cheltuielilor de natură salarială şi a cheltuielilor de mandat.

Cheltuielile totale în valoare de 3.778.524 mii lei, sunt programate în creștere cu 20,67%, respectiv cu suma de 647.216,08 mii lei față de cheltuielile totale realizate la data de 31.12.2023.

În structura cheltuielilor totale în valoare de 3.778.524 mii lei, cheltuielile din exploatare în valoare de 3.744.524 mii lei, dețin o pondere 99,10%, iar cheltuielile financiare în valoare de 34.000 mii lei dețin o pondere de 0,90%.

Cheltuielile de exploatare în valoare de 3.744.524 mii lei, sunt programate în creștere cu 20,88%, respectiv cu suma de 646.699,04 mii lei față de cele preliminate/realizate la data de 31.12.2023.

În total cheltuieli din exploatare, în valoare de 3.744.524 mii lei, cheltuielile cu bunuri și servicii în valoare de 965.624 mii lei dețin o pondere de 25,79%, indicatorul “cheltuielile cu impozite, taxe și vărsaminte asimilate” în valoare de 16.000 mii lei deține o pondere de 0,43%, indicatorul “cheltuielile cu personalul” în valoare de 1.799.900 mii lei, deține o pondere de 48,06%, iar indicatorul “alte cheltuieli de exploatare” în valoare de 963.000 mii lei deține o pondere de 25,72%.

Cheltuielile cu bunuri și servicii, în valoare de 965.624 mii lei, sunt programate în anul 2024 în creștere cu 7,07%, respectiv cu suma de 63.730,99 mii lei față de cele preliminate/realizate la data de 31.12.2023.

Din această categorie, fac parte următoarele tipuri de cheltuieli:

- cheltuielile privind stocurile, în valoare de 574.827 mii lei, sunt programate în creștere în anul 2024 cu 4,66%, respectiv cu suma de 25.584,19 mii lei și au o pondere de 59,52% în total cheltuieli cu bunuri și servicii;

- cheltuielile privind serviciile executate de terți, în valoare de 250.400 mii lei, au o pondere de 25,94% în total cheltuieli cu bunuri și servicii. Includ cheltuielile cu întreținerea și reparațiile prognozate la valoarea de 241.300 mii lei la materialul rulant motor, cheltuieli conform acordurilor aflate în derulare pentru prestarea de revizii și reparații planificate la vagoanele de călători și similare, în creștere cu 10,12% față de nivelul preliminat/realizat în anul precedent;

- cheltuielile cu alte servicii executate de terți, în valoare de 140.397 mii lei, cu o pondere de 14,54% în total cheltuieli cu bunuri și servicii, sunt programate în creștere cu 12,66%, respectiv cu suma de 15.780,70 mii lei.

Cheltuielile cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate în valoare de 16.000 mii lei, sunt programate în anul 2024 în creștere cu 0,56%, respectiv cu suma de 89,14 mii lei față de cele preliminate/realizate la data de 31.12.2023.

Cheltuielile cu personalul, în valoare de în valoare de 1.799.900 mii lei, sunt estimate în anul 2024, în creștere cu suma de 374.022 mii lei față cele aprobate în anul 2023 în bugetul de venituri și cheltuieli, aprobat prin HG nr. 1115/2023, respectiv de la 1.425.878 mii lei (anul 2023) la 1.799.900 mii lei (anul 2024).

În determinarea cheltuielilor de natură salarială, societatea urmărește aplicarea prevederilor Legii nr. 421/2023 - legea bugetului de stat pe anul 2024, respectiv art.73, alin.(1) lit e), alin. (3), (4) și (5) coroborate cu prevederile art. XIII, alin. (1) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 31/28.03.2024 privind reglementarea unor măsuri fiscal- bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Cheltuielile de natură salarială sunt mai mari cu suma de 359.894 mii lei față cele aprobate în anul 2023 în bugetul de venituri și cheltuieli, aprobat prin HG nr. 1115/2023, în creștere cu 26,56%, de la 1.355.106 mii lei (anul 2023) la 1.715.000 mii lei (anul 2024).

În fundamentarea cheltuielilor de natură salarială pe anul 2024, societatea națională urmărește respectarea cumulativă a prevederilor art. XIII, alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului privind reglementarea unor măsuri fiscal bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative, după cum urmează:

 • creșterea cheltuielilor de natură salarială în valoare de 359.894 mii lei în anul 2024 față de anul 2023, respectiv de la 1.355.106 mii lei (anul 2023) la valoarea de 1.715.000 mii lei (anul 2024), este determinată urmare a menținerii drepturilor de natură salarială ale personalului aflate în plată la data de 31.12.2023;
 • Societatea Națională “C.F.R. Călători” - S.A. are întocmit planul de reorganizare, restructurare și redresare financiară, aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor conform Hotărârii nr. 11 din 17.04.2024;
 • nu programează în anul 2024 creșterea numărului de personal față de cel realizat în anul 2023 cu excepţia creşterii numărului de personal rezultat din aplicarea prevederilor cap. III secţiunea a 2-a Măsuri referitoare la disciplina economico-financiară a operatorilor economici din Legea 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilităţii financiare a României pe termen lung, cu modificările şi completările ulterioare;
 • nu programează și nu acordă în anul 2024, premii, prime, bonusuri și alte drepturi de natură salarială similare, cu excepția celor aprobate conform prevederilor cap. III, secțiunea a 2-a Măsuri referitoare la disciplina economico-financiară a operatorilor economici, din Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal- bugetare, pentru asigurarea sustenabilității financiare a României, pe termen lung, cu modificările și completările ulterioare, a prevederilor ordonanței de urgență a Guvernului nr. 31/28.03.2024 și a Memorandumului cu tema: Exceptarea Companiei Naționale de Căi Ferate “C.F.R.” S.A. a Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători “C.F.R. Călători” S.A., a Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă “C.F.R. Marfă” S.A. și a Societății de Transport cu Metroul București “Metrorex” S.A. de la prevederile art. XL și XLI ale Legii nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, aprobat în ședința Guvernului din data de 16 noiembrie 2023;
 • Societatea Națională “C.F.R. Călători” - S.A. nu va majora/indexa și nu prevede în proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024, alte mecanisme de creștere salarială în cursul anului 2024, pentru drepturile reprezentând salarii aflate în plată la data de 31.12.2023.

Creșterea cheltuielilor de natură salarială în anul 2024, cu suma de 359.894 mii lei, se datorează:

-  majorării cheltuielilor cu salariile cu suma de 384.453 mii lei în anul 2024 față de cheltuielile cu salariile aprobate în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2023 prin HG nr. 1115/2023, majorare aferentă reîntregirii acestora pentru întreg anul 2024, determinate ca urmare a acordării unor creşteri salariale în anul 2023 conform legii nr. 195/2020 privind statutul feroviarului, cu modificările și completările ulterioare.

-  diminuării valorii bonusurilor programate pentru anul 2024 față de valoarea aprobată pentru anul 2023 prin HG nr. 1115/2023, cu suma de 24.559 mii lei, cu respectarea prevederilor cap. III, secţiunea a 2-a “Măsuri referitoare la disciplina economico-financiară a operatorilor economici din Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilităţii financiare a României pe termen lung”, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile Memorandumului aprobat de Guvernul României pentru societatea Metrorex S.A.: Memorandumul cu tema: Exceptarea CNCF “C.F.R.” S.A., a Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători “C.F.R. Călători” S.A., a Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă “C.F.R. Marfă” S.A. și a Societății de Transport cu Metroul București “Metrorex” S.A. de la prevederile art. XL și XLI ale Legii nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, aprobat în ședința Guvernului din data de 16 noiembrie 2023 și respectiv ordonanței de urgență a Guvernului nr.31/28.03.2024.

Cheltuielile sociale sunt programate în anul 2024 la valoarea de 20.000 mii lei, în scădere cu 3.750 mii lei față de nivelul aprobat al acestora în anul 2023, iar tichetele de masă sunt programate la valoarea de 55.000 mii lei, în scădere cu 20.809 mii lei față de nivelul aprobat prin HG nr. 1115/2023.

Valoarea cheltuielilor de natură salarială preliminate/realizate în anul 2023, în sumă de 1.263.070,02 mii lei, nu depășeste valoarea cheltuielilor de natură salarială de 1.355.106 mii lei, aprobată prin bugetul de venituri și cheltuieli al anului 2023, aprobat prin HG nr. 1115/2023.

Cheltuielile aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete stabilite conform prevederilor art. 37 și 38 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, sunt programate pentru anul 2024 la valoarea de 1.500 mii lei, după cum urmează:

 • indemnizația directorului general precum și cea a directorului financiar, numiți prin contract de mandat și acte adiționale prin selecție începând cu data de 23.10.2023 este în sumă totală de 889 mii lei, conform prevederilor O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
 • indemnizația membrilor consiliului de administrație, numiți prin contract de mandat prin selecție pe o durată de 4 ani începând cu 13.02.2023 este în sumă totală de 540 mii lei, conform prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
 • cheltuieli aferente AGA și cenzori programate în valoare de 71 mii lei.

Alte cheltuieli de exploatare, în valoare de 963.000 mii lei, sunt programate  în creștere  cu 12,62%, respectiv cu suma de 107.904,04 mii lei faţă de valorile realizate în anul 2023.

Cheltuielile financiare în valoare de 34.000 mii lei, sunt programate în anul 2024, în creștere cu 1,54% față de cele preliminate/realizate la data de 31.12.2023.

Rezultatul brut programat pentru anul 2024 este negativ-pierdere, în valoare de  1.026.000 mii lei.

Cauzele estimării unei pierderi în anul 2024, în valoare de 1.026.000 mii lei, mai mare decât cea preliminată/realizată la data de 31.12.2023 cu 464,02%, respectiv cu suma de 844.092,37 mii lei, sunt următoarele:

 • diminuarea veniturilor din compensații pentru transportul feroviar de călători

conform prevederilor legale, în anul 2024 cu 29,66%, respectiv cu suma de 468.351,39 mii lei, față de cele preliminate/realizate la data de 31.12.2023. Valoarea compensației pentru transportul feroviar de călători, alocată în anul 2024, în valoare de 1.110.724,31 mii lei, acoperă doar 47% din compensația totală necesară prestării acestui serviciu de către Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A.  

 • creșterea cheltuielilor de personal cu 35,85%, respectiv cu suma de 474.974,88

mii lei, în special urmarea aplicării creșterilor salariale conform prevederilor Legii nr. 195/2020 privind statutul personalului feroviar, cu modificările și completările ulterioare;

 • creșterea cheltuielilor cu bunuri si servicii cu 7,07%, respectiv cu suma de

63.730,99 mii lei față de cele preliminate/realizate la data de 31.12.2023 pe fondul creșterii prețurilor unitare și aplicării prevederilor legale în vigoare.

Sursele necesare finanțării investițiilor pentru anul 2024 în valoare de 665.000 mii lei, sunt programate în creștere cu 423,53%, respectiv cu suma de 537.978,20 mii lei față de cele realizate la data de 31.12.2023.

Sursele de investiții pentru anul 2024 vor fi asigurate din surse proprii, amortizare și din alte surse, respectiv proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR.

 Cheltuielile pentru investiții pentru anul 2024 în valoare de 665.000 mii lei, sunt estimate în creștere cu 423,53%, programate la nivelul surselor de finanțare.

Cheltuielile pentru investiții în anul 2024 sunt programate pentru realizarea reparațiilor capitale și modernizări planificate la materialul rulant care vor majora valoarea de intrare a acestuia și pentru realizarea altor investiții noi.

Indicatorii economico – financiari cuprinși în proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024, au următoarele valori:

-  productivitatea muncii, în unități valorice pe total personal mediu,  recalculată conform Legii anuale a bugetului de stat pe anul 2024 - legea nr. 421/2023, în valoare de 253,04 mii lei/persoană, este în scădere cu 6,68% față de cea realizată în anul 2023;

- câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat conform Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 și a Legii anuale a bugetului de stat pe anul 2024 – legea nr. 421/2023, în valoare de 12.987,31 lei/salariat, este programat în creștere cu 35,64% față de cel realizat în anul 2023, cu respectarea  prevederilor art. XIII alin. (3) din OUG nr. 31/28.03.2024;

- numărul de personal programat la finele anului 2024 este de 11.054 persoane, în scădere cu 960 față de numărul aprobat în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2023 prin HG nr. 1115/2023 și în creștere cu 210 persoane față de cel preliminat/realizat la finele anului 2023 cu respectarea prevederilor art. XXXII din Legea nr. 296/2023, cu modificările și completările ulterioare;

- numărul mediu de salariaţi programat în anul 2024 este de 10.876 salariați, în scădere cu 424 salariați față de cel aprobat în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2023, prin HG nr. 1115/2023 și este menținut la nivelul preliminat/realizat în anul 2023;

- cheltuielile totale la 1.000 lei venituri totale în valoare de 1.372,75 lei, sunt programate în creștere cu 29,30% față de cele preliminate/realizate la data de 31.12.2023;

- plățile restante sunt estimate în scădere cu 20% în anul 2024, respectiv la valoarea de 86.900 mii lei, în funcție de alocarea compensației la nivelul necesarului;

- creanțele restante în valoare de 100.000 mii lei, sunt programate în scădere cu 10,92%, cu suma de 12.260,06 mii lei față de cele preliminate/realizate la data de 31.12.2023;

- rezultatul brut negativ (pierdere) în valoare de 1.026.000 mii lei, mai mare decât cel realizat la data de 31.12.2023 cu 464,02%, respectiv cu suma de 844.092,37 mii lei;

- indicele de scădere a veniturilor totale programate pentru anul 2024, față de cele preliminate/realizate la data de 31.12.2023 este de 6,68%, iar indicele de creștere a cheltuielilor totale programate pentru anul 2024 față de cele preliminate/realizate la data de 31.12.2023 este de 20,67%.

Proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 al Societății Naţionale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A., a fost analizat și propus spre stabilire Adunării Generale a Acționarilor de către reprezentanții Consiliului de Administrație prin Decizia nr. 9/06.02.2024 și stabilit de către reprezentanții Adunării Generale a Acționarilor prin Hotărârea nr. 3/12.02.2024.

Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 a fost supus controlului financiar de gestiune conform H.G. nr. 1151/2012 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de organizare şi exercitare a controlului financiar de gestiune.

În conformitate cu art. 6, alin. (1) din OG 26/2013, cu modificările și completările ulterioare, proiectul de buget de venituri şi cheltuieli pe anul 2024, a fost supus consultării organizaţiilor sindicale reprezentative: Federația Națională Feroviară Mișcare Comercial Vagoane și Alianța Federațiilor Tehnice Feroviare.

Precizăm că sumele sunt actualizate conform filei de buget aprobată de Autoritatea pentru Reforma Feroviara nr. 735/05.02.2024.

 

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:

 

Documentaţia poate fi consultată: 

 • pe pagina de internet a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în cadrul anunțului referitor la inițierea procedurii de consultare publică cu privire la prezentul proiect de act normativ
 • în cadrul Punctului de Informare de la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.
 • proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la Registratura Ministerului Transporturilor – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.

 

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune, prin una din următoarele modalități, până la data de 29.04.2024:

□ prin formularul online E-consultare disponibil mai jos

□ ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

□ prin poştă, pe adresa Ministerul Transporturilor și Infrastructurii– Direcţia  Comunicare și Dialog Social – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti;

□ prin fax la numărul de telefon 021-319.61.29

□ la sediul Ministerului Transporturilor și infrastructurii, la Registratura - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G, în cadrul programului de lucru Luni-Joi - 08.00 - 16.30; Vineri - 08.00-14.00

Materialele transmise vor purta menţiunea "Propuneri privind . . . . . . . . . . (denumirea proiectului de act normativ)" 

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul  Registru propuneri (mt.ro)

 

Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris. 

 

ÎN SITUAȚIA ÎN CARE DORIȚI CA NUMELE ȘI PRENUMELE DUMNEAVOASTRĂ (SAU DENUMIREA PERSOANEI JURIDICE) SĂ NU APARĂ ÎN TABELUL CU PROPUNERI PRIMITE DIN PARTEA SOCIETĂȚII CIVILE AVEM RUGĂMINTEA SĂ SPECIFICAȚI ACEST LUCRU LA SFÂRȘITUL DOCUMENTULUI TRANSMIS DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ

 

Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 29.04.2024

Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0751.192.431, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. persoană de contact: Adrian Olteanu

 

Documente conexe

Minuta ședinței plenului CDS - data 

 

Prezentat în

Şedinţa

Data

   
E-consultare
In cadrul acestei rubrici se vor indica articolele din proiectul de act normativ pentru care exista o propunere de modificare
Selecteaza fisierul
E-petitie
Selecteaza fisierul
E-cerere544
Selecteaza fisierul
Click to listen highlighted text!