Bine ati venit la MTI   Click to listen highlighted text! Bine ati venit la MTI

Astăzi, 26 aprilie 2024, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a următorului proiect de act normativ: 

Ordin comun pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 al Companiei Naționale de Investiții Rutiere S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii

 

Scurtă descriere

Prin proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024, ca instrument de management financiar, compania îşi propune asigurarea resurselor financiare necesare pentru îndeplinirea obligaţiilor către terţi, atât din punct de vedere dimensional, pe total venituri şi cheltuieli, cât şi structural, pe fiecare categorie de venituri şi cheltuieli şi pe fiecare verigă organizaţională, rolul procesului de bugetare fiind cel de orientare a activității tuturor sectoarelor din cadrul companiei spre același obiectiv: rentabilitate, lichiditate, diminuarea riscurilor, etc.

Veniturile totale în valoare de 34.247,31 mii lei, în structură, cuprind veniturile din exploatare în valoare de 31.589,68 mii lei, care dețin o pondere 92,24% în veniturile totale și veniturile financiare în valoare de 2.657,63 mii lei care dețin o pondere de 7,76% în veniturile totale.

Veniturile din exploatare în valoare de 31.589,68 mii lei, sunt programate pentru anul 2024 având în vedere veniturile proprii din rovinetă estimate a fi realizate pentru perioada ianuarie -  decembrie 2024, numărul de personal angajat până la sfârșitul lunii decembrie 2023, precum și cel estimat a fi angajat în etapa a doua de recrutare (51 posturi) și respectiv a treia (27 de posturi), rezultând un total de 86 de persoane la finele anului 2024.

C.N.I.R. încasează lunar de la C.N.A.I.R. un procent de maximum 15% din valoarea rezultată din diferenţa dintre veniturile din tariful de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România înregistrate de C.N.A.I.R. în luna precedentă, lunar, în conformitate cu datele rezultate din conturile de clasa 7, grupa 70 «Cifra de afaceri netă», din balanţa de verificare, şi cheltuielile cu comisioanele aferente distribuitorilor de roviniete, la această diferenţă adăugându-se TVA.  C.N.A.I.R. virează lunar sumele prevăzute mai sus până la ultima zi din luna în curs pentru luna precedentă în contul indicat de C.N.I.R.

C.N.I.R. comunică în scris, către C.N.A.I.R. lunar, până la data de 15 a fiecărei luni pentru luna precedentă numărul de angajaţi cu contract individual de muncă înregistrat în sistemul electronic Revisal.

C.N.A.I.R. va informa C.N.I.R. lunar, până la data de 27 a fiecărei luni pentru luna precedentă, cu privire la valoarea viramentului ce va fi efectuat în contul C.N.I.R., pe baza facturii emise de către C.N.I.R. 

Veniturile financiare în valoare de 2.657,63 mii lei, în procent de 7,76% din veniturile totale, reprezintă dobânzile calculate la depozitele constituite în bancă din capitalul social vărsat.

Cheltuielile totale în valoare de 23.401,90 mii lei, sunt fundamentate în funcţie de activităţile  concrete din programele de achiziţii de bunuri şi servicii, pentru desfăşurarea activităţii, fundamentate pe baza posibilităţilor reale de plată a acestora, a calculării cheltuielilor de natură salarială și a cheltuielilor de mandat.

În structură, cheltuielile totale, în valoare de 23.401,90 mii lei, cuprind cheltuielile de exploatare în valoare de 23.401,90 mii lei, care au o pondere de 100% în cheltuielile totale.

Cheltuielile de exploatare in valoare de 23.401,90 mii lei, în structură cuprind: cheltuielile cu bunuri și servicii în valoare de 8.258,45 mii lei, dețin o pondere de 35,29%, indicatorul “cheltuielile cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate” în valoare de 4 mii lei, deține o pondere de 0,02%, indicatorul “cheltuielile cu personalul” în valoare de 14.319,64 mii lei, deține o pondere de 61,19%, iar indicatorul “alte cheltuieli de exploatare” in valoare de 819,82 mii lei deține o pondere de 3,50%.

În structură, cheltuielile cu bunuri și servicii în valoare de 8.258,45 mii lei cuprind cheltuielile  cu stocurile de 442,60 mii lei, cheltuielile privind serviciile executate de terți în valoare de 4.186,60 mii lei și cheltuielile cu alte servicii executate de terți în valoare de 3.629,25 mii lei.

Cheltuielile cu impozite, taxe și varsăminte asimilate, în valoare de 4 mii lei, cuprind cheltuielile cu alte taxe și impozite.

Cheltuielile cu personalul, sunt programate în anul 2024, la valoarea de 14.319,64 mii lei, cuprinzând cheltuielile de natură salarială în valoare de 12.182,76 mii lei, cheltuielile aferente contractului de mandat în valoare de 1.830,77 mii lei și cheltuielile cu contribuțiile datorate de companie în valoare de 306,11 mii lei.

Compania nu a avut bugetul de venituri și cheltuieli aprobat prin ordin comun în anul 2023 conform prevederilor art. 4, alin. (1), lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, cu modificările și completările ulterioare.

Cheltuielile de natură salarială sunt în valoare de 12.182,76 mii lei și cuprind cheltuielile cu salariile în valoare de 11.774,03 mii lei și cheltuielile cu bonusurile în valoare de 408,73 mii lei pentru anul 2024, estimate în creștere față de nivelul preliminat/realizat al acestora în anul 2023, fiind respectate prevederile art. 73 din Legea nr. 421/2023 – legea bugetului de stat pe anul 2024 și nivelul indicatorilor economici de performanță ai proiectului de venituri și cheltuieli pe anul 2024.

Au fost fundamentate pornind de la un număr de 8 salariați - personal la finele anului 2023 angajați în etapa 1 de recrutare, în medie 5 salariați număr mediu, rotunjit, prevăzut pentru o perioadă de 4,5 luni din anul 2023 (august-decembrie 2023), iar pentru anul 2024 un număr de personal de 86 persoane prognozat la finele anului 2024 (plus 51 de angajați în etapa 2 de recrutare și respectiv 27 de angajați în etapa 3 de recrutare), rezultând un număr mediu de salariați în anul 2024 de 57 salariați.

Cheltuielile cu bonusurile în valoare de 408,73 mii lei pentru anul 2024 cuprind:

 • 45,60 mii lei cheltuieli sociale;
 • 262,08 mii lei tichete de masă, conform prevederilor art. XL din legea nr.296/2023 și OUG nr. 31/2024;
 • 76,80 mii lei tichete de vacanță conform prevederilor art. XL, alin. (2) din legea nr.296/2023 și OUG nr. 31/2024;
 • 24,25 mii lei alte cheltuieli conform CCM.

Cheltuielile aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete în valoare de 1.830,77 mii lei, sunt fundamentate în conformitate cu prevederile art. 37 alin.(2) și (3) din OUG. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

 1. pentru directorat - valoarea este de 937,88 mii lei, directorii fiind numiți pe selecție începând cu luna martie până la data de 14.02.2027, corelat cu mandatele membrilor C.A.:
 • Director General: valoarea brută conform contract mandat încheiat pe perioadă provizorie (21.368 lei x 2 luni+13.228 lei x 1 lună) + valoare brută contract încheiat pe selecție începând cu 26.03.2024 (9.388 lei x 1 lună +49.288 lei x 9 luni) și
 • Director financiar: valoare brută contract încheiat pe selecție începând cu 18.03.2024 (21.555 lei x 1 lună +45.265 lei x 9 luni);
 1. pentru consiliul de administrație – valoarea este de 892,89 mii lei, membrii fiind numiți de la data de 14.02.2023 până la 14.02.2027 (8.591 lei x 6 membri x 3 luni+3.436 lei un membru martie + 8.591 lei x 7 membri x 3 luni + 13.200 lei x 7 membri x 6 luni) 

Până în prezent a fost elaborată doar componenta de administrare, componenta de management nu a fost întocmită întrucât directorii sunt numiți pe selecție începând cu luna martie 2024, urmând a fi elaborată în termenul legal în vigoare conform art. 36, alin.(1) din OUG nr. 109/2011, în termen de 60 de zile de la numire, o propunere pentru componenta de management a planului de administrare pe durata mandatului.

Astfel, în lipsa componentei de management, care este obligatorie, la momentul actual nu a fost elaborat încă planul de administrare și nici calendarul privind implementarea planului de administrare în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari. 

Indicatorul “Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator” sunt în valoare de 306,11 mii lei.

Indicatorul “Alte cheltuieli de exploatare” în valoare de 819,82 mii lei, cuprinde cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale precum și alte cheltuieli cu provizioanele.

Rezultatul brut (profit) preliminat/realizat în anul 2023 este în valoare de 1.113,03 mii lei. Repartizarea profitului net al companiei în valoare de 934,95 mii lei, este în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare și cu adresa MF nr. 573201/14.03.2024, referitoare la repartizarea cotei de minim 90% din profitul net realizat al anului 2023 sub formă de dividende la bugetul de stat, compania preliminând astfel dividende cuvenite bugetului de stat în valoare de 799,38 mii lei.

Rezultatul brut (profit) prognozat pentru anul 2024 este în creștere, în valoare de 10.845,41  mii lei.

Sursele necesare finanțării investițiilor pentru anul 2024, în valoare de 6.695,36 mii lei, sunt constituite din amortizare, profit preliminat/realizat nerepartizat pe alte destinații și din alte surse, respectiv din sumele aferente capitalului social depus la bancă.

Cheltuielile pentru investiții în valoare de 6.655,36 mii lei reprezintă investițiile programate a fi efectuate pentru desfășurarea activităților necesare conform obiectului de activitate.

Indicatorii economico – financiari cuprinși în proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024, au următoarele valori:

- productivitatea muncii, în unități valorice pe total personal mediu a fost programată în valoare de 554,20 mii lei/persoană;

- câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială a fost programat la valoarea de 17.744,38 lei/salariat;

- numărul de personal programat la finele anului 2024 este de 86 salariați, estimat în creștere cu 78 persoane față de numărul preliminat/realizat la finele anului 2023;

- numărul mediu de salariați estimat pentru anul 2024 este de 57 salariați;

- cheltuielile totale la 1.000 lei venituri totale au fost programate în valoare de 683,32 lei;

- plățile restante - compania nu estimează plăți restante la data de 31.12.2024;

- creanțele restante - compania nu înregistrează creanțe restante la data de 31.12.2024;

- rezultatul brut (profitul) este programat la valoarea de 10.845,41 mii lei.

Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al Companiei Naționale de Investiții Rutiere - S.A. a fost supus controlului financiar de gestiune conform Hotărârii Guvernului nr. 1151/2012 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune.

Membrii Consiliului de Administrație al Companiei Naționale de Investiții Rutiere – S.A. au avizat proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024, conform Hotărârii nr. 47/18.04.2024, iar membrii Adunării Generale a Acționarilor l-au stabilit prin Hotărârea nr. 15 din 24.04.2024.

Compania Națională de Investiții Rutiere  - S.A. nu este afiliată până în prezent la nici o organizație sindicală, fiind supus consultării sindicale reprezentanților salariaților, conform procesului verbal nr. 928 din 18.04.2024.

Realitatea datelor prezentate în proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024, aparține organelor de conducere ale Companiei Naționale de Investiții Rutiere - S.A aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii.

 

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:

 

Documentaţia poate fi consultată: 

 • pe pagina de internet a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în cadrul anunțului referitor la inițierea procedurii de consultare publică cu privire la prezentul proiect de act normativ
 • în cadrul Punctului de Informare de la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.
 • proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la Registratura Ministerului Transporturilor – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.

 

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune, prin una din următoarele modalități, până la data de 29.04.2024:

□ prin formularul online E-consultare disponibil mai jos

□ ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

□ prin poştă, pe adresa Ministerul Transporturilor și Infrastructurii– Direcţia  Comunicare și Dialog Social – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti;

□ prin fax la numărul de telefon 021-319.61.29

□ la sediul Ministerului Transporturilor și infrastructurii, la Registratura - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G, în cadrul programului de lucru Luni-Joi - 08.00 - 16.30; Vineri - 08.00-14.00

Materialele transmise vor purta menţiunea "Propuneri privind . . . . . . . . . . (denumirea proiectului de act normativ)" 

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul  Registru propuneri (mt.ro)

 

Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris. 

 

ÎN SITUAȚIA ÎN CARE DORIȚI CA NUMELE ȘI PRENUMELE DUMNEAVOASTRĂ (SAU DENUMIREA PERSOANEI JURIDICE) SĂ NU APARĂ ÎN TABELUL CU PROPUNERI PRIMITE DIN PARTEA SOCIETĂȚII CIVILE AVEM RUGĂMINTEA SĂ SPECIFICAȚI ACEST LUCRU LA SFÂRȘITUL DOCUMENTULUI TRANSMIS DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ

 

Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 29.04.2024

Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0751.192.431, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. persoană de contact: Adrian Olteanu

 

Documente conexe

Minuta ședinței plenului CDS - data 

 

Prezentat în

Şedinţa

Data

   
E-consultare
In cadrul acestei rubrici se vor indica articolele din proiectul de act normativ pentru care exista o propunere de modificare
Selecteaza fisierul
E-petitie
Selecteaza fisierul
E-cerere544
Selecteaza fisierul
Click to listen highlighted text!