Bine ati venit la MTI   Click to listen highlighted text! Bine ati venit la MTI

Astăzi, 26 aprilie 2024, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a următorului proiect de act normativ: 

Hotărâre de Guvern privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 Companiei Naționale “Administrația Porturilor Dunării Fluviale” - S.A. Giurgiu, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii

 

Scurtă descriere

Fundamentarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024, a avut în vedere, funcțiile pe care acest instrument trebuie să le îndeplinească și anume: funcția de previziune, funcția de control a execuției financiare și funcția de asigurare a echilibrului financiar al companiei.

Prin Proiectul Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024, ca instrument de management financiar, compania îşi propune asigurarea resurselor financiare necesare pentru îndeplinirea obligaţiilor către terţi,  atât din punct de vedere dimensional, pe total venituri şi cheltuieli, cât şi structural, pe fiecare categorie de venituri şi cheltuieli şi pe fiecare verigă organizaţională, rolul procesului de bugetare fiind cel de orientare a activității tuturor sectoarelor din cadrul companiei spre același obiectiv: rentabilitate, lichiditate, diminuarea riscurilor, etc.

Veniturile totale în valoare de 26.915,21 mii lei,  au fost estimate în creștere în anul 2024 faţă de cele realizate/preliminate în anul  2023 cu 3,18 %,  detaliate astfel:

Venituri totale din exploatare în valoare de  26.814,18 mii lei, cu 3,18% mai mari decât cele realizate în anul 2023.

Venituri financiare estimate la 100,71 mii lei, din care venituri din diferențe de curs valutar în cuantum de 100,05 mii lei.

Cheltuieli totale estimate în BVC-ul pentru anul 2024 sunt de 25.483,76 mii lei, în creștere cu 9,32% față de preliminatul realizat în anul 2023, creștere datorată cheltuielilor cu reparațiile pentru infrastructura portuară care determină creșterea cheltuielilor cu bunurile și serviciile, precum și creșterea prețurilor la energie electrică, gaze, combustibil, asigurări și alte materiale consumabile.

Cheltuielile de exploatare în valoare de 25.413,76 mii lei, au fost estimate în creștere  cu 9,33% față de cele preliminate/realizate la data de 31.12.2023.

 Cheltuieli cu bunuri și servicii  în valoare de  7.068,78 mii lei, în creștere cu 33,79 % lei față de preliminatul anului 2023  datorita lucrărilor de întreținere și reparații ale utilajelor și infrastructurii portuare în anumite porturi în anul 2024.

Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate  în valoare de  259,90 mii lei, fată de 255,18 mii lei, preliminat realizat in anul 2023, creștere procentuală de 1,85%. Aceste cheltuieli includ redevența pentru concesionarea bunurilor publice, cât și taxe de autorizare, taxe de mediu, taxe pentru autorizații, impozite și taxe locale, etc.

Cheltuieli cu personalul  în valoare de 14.216,79 mii lei - s-au previzionat după cum urmează:

Cheltuielile de natură salarială în valoare de  12.671,84 mii lei, cresc cu 11,58% respectiv cu 1197,66 mii lei, faţă de suma aprobată în bugetul anului 2023 în valoare de 11.474,18 mii lei .

Cheltuielile cu salariile de bază în valoare de 7.466,27 mii lei cresc cu 8,98%  faţă de realizările preliminate ale anului 2023 .

Cheltuielile cu sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază în valoare de  2.610.15 mii lei cresc cu 8,94%  .

Bonusuri în valoare de  2.176,66 mii lei – cresc cu 26,21 motivat de: - diminuarea tichetelor de masă, respectiv 952,56 mii lei; 

 Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete în suma de 938,33 mii lei este prevăzută o creștere cu 9,33%  pentru remunerația administratorilor, directorului general și a directorului financiar cu mandate provizorii.

- pentru administratorii cu mandat provizoriu - indemnizaţia fixă propusă în cuantum de 5.355 lei brut/ lună, nu depăşește pragul maximal, de 2 ori media pe ultimele 12 luni a câştigului salarial mediu brut lunar pe ramură comunicat de Institutul Naţional de Statistică, respectiv 2 x 7.787 lei = 15.574 lei brut/ lună;

- pentru directorul general cu mandat provizoriu - indemnizaţia fixă propusă în cuantum de 22.600 lei brut/lună, nu depăşește pragul maximal, de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câştigului salarial mediu brut lunar pe ramură comunicat de Institutul Naţional de Statistică, respectiv 6 x 7.787 lei = 46.722 lei brut /lună;

- pentru directorul financiar cu mandat provizoriu - indemnizaţia fixă propusă în cuantum de 13.400 lei brut/lună, nu depăşește pragul maximal, de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câştigului salarial mediu brut lunar pe ramură comunicat de Institutul Naţional de Statistică, respectiv 6 x 7.787 lei = 46.722 lei brut /lună;

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator în sumă de 475,85 mii lei prevăzută – reprezintă obligaţiile angajatorului aferente salariilor şi cheltuielilor asimilate acestora precum cele privind drepturile băneşti ale administratorilor, directorului general și directorului financiar, participarea salariaţilor la profitul net al companiei aferent anului 2023 care se vor plăti în anul 2024, de asemenea, în cadrul acestor cheltuieli este prevăzută și contribuția angajatorului la fondul pentru persoanele cu handicap.

Alte cheltuieli de exploatare

Venituri din anularea provizioanelor – reprezentând anularea provizionului constituit în anul 2023 atât pentru plata participării la profit a salariaților şi a altor provizioane, după aprobarea situațiilor financiare ale anului 2023 (295,95 mii lei) .

Cheltuieli cu amortizarea în sumă de  4.044 mii lei.

Cheltuieli financiare 70 mii lei- sunt prevăzute cheltuieli reprezentând diferențe de curs nefavorabile aferente prestațiilor portuare exprimate în valută.  Rezultatul brut-Profitul brut – suma de 1.431,45 mii lei prevăzută pentru anul 2024.

 Surse de finanţare a investiţiilor – cheltuieli de investiţii

Sursele de finanţare a investiţiilor prevăzute pentru anul 2024 în valoare de 71.402,13 mii lei cresc cu suma de 70.327,67 mii lei faţă de realizările preliminate ale anului 2023 și sunt constituite astfel:

-surse proprii  în sumă de 2.423,80 mii lei –  constituite din amortizare- 2.423,80

-alocaţii de la buget – 564 mii lei,

-fonduri externe nerambursabile 65.000 mii lei

-Alte surse 3.414,33 mii lei

Nu programează păți restante faţă de bugetul consolidat al statului şi alţi furnizori sau creditori ai unităţii;

Programează să reducă volumul de  creanțe restante de  11.000 mii lei la sfârșitul anului 2024.

Să se încadreze în nivelul cheltuielilor totale la 1.000 de lei venituri totale aprobat în buget, astfel încât profitul brut să se realizeze la nivelul programat.

Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al Companiei Naționale “Administrația Porturilor Dunării Fluviale” - S.A. Giurgiu,  a fost supus controlului financiar de gestiune conform Hotărârii Guvernului nr. 1151/2012 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de organizare şi exercitare a controlului financiar de gestiune.

Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al Companiei Naționale “Administrația Porturilor Dunării Fluviale” - S.A. Giurgiu, a fost avizat de către membrii  Consiliului de Administrație prin Decizia  nr. 2/26.02.2024 și stabilit de către Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr.2 din 05.03.2024.

În conformitate cu art.6 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, proiectul de buget de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 a fost supus consultării reprezentanților salariaților.

Precizăm că sumele sunt actualizate conform filei de buget aprobată de ordonatorul principal de credite din cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii.

 

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:

 

Documentaţia poate fi consultată: 

  • pe pagina de internet a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în cadrul anunțului referitor la inițierea procedurii de consultare publică cu privire la prezentul proiect de act normativ
  • în cadrul Punctului de Informare de la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.
  • proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la Registratura Ministerului Transporturilor – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.

 

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune, prin una din următoarele modalități, până la data de 20.05.2024:

□ prin formularul online E-consultare disponibil mai jos

□ ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

□ prin poştă, pe adresa Ministerul Transporturilor și Infrastructurii– Direcţia  Comunicare și Dialog Social – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti;

□ prin fax la numărul de telefon 021-319.61.29

□ la sediul Ministerului Transporturilor și infrastructurii, la Registratura - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G, în cadrul programului de lucru Luni-Joi - 08.00 - 16.30; Vineri - 08.00-14.00

Materialele transmise vor purta menţiunea "Propuneri privind . . . . . . . . . . (denumirea proiectului de act normativ)" 

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul  Registru propuneri (mt.ro)

 

Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris. 

 

ÎN SITUAȚIA ÎN CARE DORIȚI CA NUMELE ȘI PRENUMELE DUMNEAVOASTRĂ (SAU DENUMIREA PERSOANEI JURIDICE) SĂ NU APARĂ ÎN TABELUL CU PROPUNERI PRIMITE DIN PARTEA SOCIETĂȚII CIVILE AVEM RUGĂMINTEA SĂ SPECIFICAȚI ACEST LUCRU LA SFÂRȘITUL DOCUMENTULUI TRANSMIS DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ

 

Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 20.05.2024

Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0751.192.431, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. persoană de contact: Adrian Olteanu

 

Documente conexe

Minuta ședinței plenului CDS - data 

 

Prezentat în

Şedinţa

Data

   
E-consultare
In cadrul acestei rubrici se vor indica articolele din proiectul de act normativ pentru care exista o propunere de modificare
Selecteaza fisierul
E-petitie
Selecteaza fisierul
E-cerere544
Selecteaza fisierul
Click to listen highlighted text!