Bine ati venit la MTI   Click to listen highlighted text! Bine ati venit la MTI

Astăzi, 26 aprilie 2024, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a următorului proiect de act normativ: 

Hotărâre de Guvern privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 al  Societății  „Telecomunicații C.F.R.” -  S.A., aflată sub autoritatea  Ministerului Transporturilor și Infrastructurii 

 

Scurtă descriere

Fundamentarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024, a avut în vedere, funcțiile pe care acest instrument trebuie să le îndeplinească și anume: funcția de previziune, funcția de control a execuției financiare și funcția de asigurare a echilibrului financiar al societății.

Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024, a fost conceput ca un element de legătură între preliminatul/realizatul anului 2023 și bugetul previzionat pentru anii 2024, 2025 și 2026, respectând structura și conceptul unui buget multianual.

Prin Proiectul Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024, ca instrument de management financiar, societatea îşi propune asigurarea resurselor financiare necesare pentru îndeplinirea obligaţiilor către terţi,  atât din punct de vedere dimensional, pe total venituri şi cheltuieli, cât şi structural, pe fiecare categorie de venituri şi cheltuieli şi pe fiecare verigă organizaţională, rolul procesului de bugetare fiind cel de orientare a activității tuturor sectoarelor din cadrul companiei spre același obiectiv: rentabilitate, lichiditate, diminuarea riscurilor, etc.

Veniturile totale în valoare de 84.750,98 mii lei, au fost estimate în creștere în anul 2024 faţă de cele realizate/preliminate în anul 2023 cu 21,44 %, o creștere în valoare de  14.962,14 mii lei, respectiv de la suma de 69.788,84 mii lei (anul 2023) la suma de 84.750,98 mii lei (anul 2024).

În structură, veniturile de exploatare în valoare de 84.500,42 mii lei, care reprezintă 99,70% din veniturile totale, au fost estimate în creștere cu 23,94% față de cele realizate la data de 31.12.2023. 

Cifra de afaceri, care reprezintă veniturile din prestări servicii, a fost estimată în creştere cu 25,25% faţă de cea preliminată/realizată în anul 2023.

Veniturile din serviciile prestate au fost estimate în anul 2024 în valoare de 76.536,46 mii lei, în creştere cu 25,59 % faţă de cele preliminate/realizate în anul 2023 și vor fi realizate din serviciile prestate în baza contractelor de furnizare de servicii de telecomunicaţii, astfel:

- servicii de telecomunicaţii, specifice siguranţei feroviare precum şi operaţiunile de exploatare a sistemului feroviar, pe care societatea le furnizează în baza contractelor încheiate/actelor aditionale cu operatorii feroviari;

- servicii de telecomunicaţii,  prestate în baza contractelor  încheiate cu  beneficiarii  care închiriază echipamente de radio comunicaţii (staţii radio) în loc de antena,  circuite de comunicaţii din suportul de transmisii,  specifice  operatorilor din sistemul feroviar şi din afara sistemului feroviar;

- veniturile obţinute din furnizarea serviciilor de transport date către diferite societăți: RCS, RDS, Vodafone, GTS, Euroweb, Orange, Direct One;

- venituri din lucrări prognozate a se realiza în anul 2024, având în vedere, participarea societăţii la lucrările de modernizare a coridoarelor europene feroviare;

- alte venituri, estimate din prestări specifice serviciilor de telecomunicaţii, asistență tehnică, executate pe baza de comandă, atât pentru  diverse societăți comerciale  din sistemul feroviar cât şi pentru alte societăţi, care nu fac parte din sistemul feroviar.

Veniturile financiare, în valoare de 250,56 mii lei, sunt programate în creștere cu 15,58% față de cele preliminate/realizate la data de 31.12.2023 și au o pondere de 0,30%.

Cheltuielile totale în valoare de 84.513,24 mii lei au fost fundamentate în funcţie de activităţile  concrete din programele de achiziţii de bunuri şi servicii, pentru desfăşurarea activităţii, fundamentate pe baza posibilităţilor reale de plată a acestora, a programelor de investiţii şi dotări, în limita surselor legale de finanţare a acestora, a recalculării cheltuielilor de natură salarială şi a cheltuielilor de mandat.

Cheltuielile totale în valoare de 84.513,24 mii lei,  au fost stabilite în directă corelaţie cu nivelul veniturilor totale, pentru anul 2024, în creștere cu 13,01% faţă de cheltuielile totale preliminate/realizate în anul 2023.

În structura cheltuielilor totale în valoare de 84.513,24 mii lei, cheltuielile din exploatare în valoare de 84.452,80 mii lei dețin o pondere 99,93%, iar cheltuielile financiare dețin o  pondere de 0,07%.

Cheltuielile de exploatare în valoare de 84.452,80 mii lei, înregistrează o creștere cu 13,04% față de cele preliminate/realizate la data de 31.12.2023.

În totalul cheltuielilor din exploatare, cheltuielile cu bunuri și servicii, în valoare de 13.125,57 mii lei, dețin o pondere de 15,54%,  indicatorul “cheltuielile cu impozite, taxe și vărsaminte asimilate” în valoare de 1.112,91 mii lei, deține o pondere de 1,32%, indicatorul “cheltuielile cu personalul” în valoare de 67.256,68 mii lei, deține o pondere de 79,64%, iar indicatorul “alte cheltuieli de exploatare” în valoare de 2.957,64 mii lei,  deține o pondere de 3,50%.

În structură, cheltuielile cu bunuri și servicii în valoare de 13.125,57 mii lei, au fost programate în anul 2024, în creștere cu 0,98 % față de cele preliminate/realizate în anul 2023.

Cheltuielile cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate în valoare de 1.112,91 mii lei, au fost estimate în creștere cu 16,50% în anul 2024 față de cele preliminate/realizate la data de 31.12.2023.

Cheltuielile cu personalul, în valoare de în valoare de 67.256,68 mii lei, sunt estimate în anul 2024, în creștere cu suma de 8.459,55 mii lei față cele aprobate în anul 2023 în bugetul de venituri și cheltuieli, aprobat prin HG nr. 222/2023, respectiv de la 58.797,13 mii lei (anul 2023) la 67.256,68 mii lei (anul 2024).

La fundamentarea cheltuielilor de natură salarială, au respectat prevederile art. 73 din Legea nr. 421/2023 - legea bugetului de stat pe anul 2024, precum și nivelul indicatorilor economici de performanță ai proiectului bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024.

Cheltuielile de natură salarială, în valoare de 64.289,85 mii lei, sunt estimate în creștere cu 14,22% faţă de valoarea din bugetul aprobat al anului 2023, prin HG nr. 222/2023,  înregistrând o creștere de la suma de 56.284,80 mii lei (anul 2023) la suma de 64.289,85 mii lei (anul 2024).

În fundamentarea cheltuielilor de natură salarială pe anul 2024, în valoare de 64.289,85 mii lei, au fost luate în calcul prevederile art. 73, alin. (1), lit. e), (3), (4), (5), (8) din Legea nr. 421/2023 – legea bugetului de stat pe anul 2024, coroborate cu cele ale art. XIII alin. (1) din ordonanța de urgență a guvernului nr. 31/28.03.2024, fiind compuse din:

- Cheltuieli cu salariile, în valoare de 60.413,68 mii lei (în creștere cu 17,49% față de nivelul aprobat în anul precedent);

- Bonusuri, în valoare de  3.876,17 mii lei (în scădere cu 20,32% față de suma aprobată conform HG nr. 222/2023), din care:

  • 085,60 mii lei cheltuieli sociale, fundamentate în conformitate cu prevederile art. 25, din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal și OUG nr. 31/2024;
  • 790,57 mii lei contravaloare tichete de masă, în scădere cu suma de 1.074,84 mii lei față de suma aprobată în anul precedent, prin acordarea tichetelor de masă doar salariaților care au salarii nete mai mici de 8.000 lei inclusiv, conform prevederilor art. XL și XLI ale Legii nr. 296/2023, cu modificările și completările ulterioare;
  • nu au fost prevăzute pentru anul 2024 sume pentru vouchere de vacanță conform art. XL, alin. (2) din Legea nr. 296/2023, întrucât în conformitate cu prevederile art. XLI.- (1) nu pot fi acordate, societatea înregistrând pierderi contabile preliminate/realizate pentru anul 2023.                                                                                                                                                            

Majorarea cheltuielilor de natură salarială, prognozată pentru anul 2024, în cuantum de 8.005,05 mii lei este prevăzută în conformitate cu prevederile art. XIII, alin. (1) din OUG nr. 31/28.03.2024, astfel:

- 8.993,80 mii lei creștere a cheltuielilor cu salariile, aferente reîntregirii acestora, pentru întreg anul 2024 determinate ca urmare a acordării unor creșteri salariale în anul 2023  urmarea aplicării prevederilor Legii nr. 195/2020 privind statutul personalului feroviar, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu art. 73, alin. (1), lit. e) din Legea nr. 421/2023 coroborat cu prevederile art. XIII, alin. (1) din OUG nr. 31/28.03.2024 conform derogării;

- diminuării cu suma de 988,75 mii lei a bonusurilor prevăzute în anul 2024 față de valoarea aprobată conform HG nr. 222/2023.

Valoarea cheltuielilor de natură salarială preliminate/realizate în anul 2023, în sumă de 55.233,96 mii lei, nu depășește valoarea cheltuielilor de natură salarială aprobată prin  bugetul de venituri și cheltuieli al anului 2023, aprobat prin HG nr. 222/2023.

Cheltuielile aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete, în valoare de 1.571,27 mii lei,  au fost fundamentate  în conformitate cu prevederile  art. 37 alin.(2) și (3) din OUG. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

  1. pentru directorat - valoarea este de 608,88 mii lei;
  2. pentru consiliul de administrație – valoarea este 962,39 mii lei.

Durata mandatului, atât pentru directorat cât și pentru membrii Consiliului de Administrație, este provizorie, mandatele fiind încheiate pe 4 luni cu posibilitatea prelungirii până la 6 luni.

Alte cheltuieli de exploatare, în valoare de 2.957,64 mii lei, au fost estimate în creștere  în anul 2024 cu 2,13% faţă de valorile realizate/preliminate în anul 2023.

Cheltuielile financiare în valoare de 60,44 mii lei, au fost estimate în anul 2024, în scădere cu 14,15% față de cele preliminate/realizate la data de 31.12.2023.

Rezultatul brut (profit), a fost estimat în creștere în anul 2024 la valoarea de 237,74 mii lei, față de cel preliminat/realizat (pierdere) la data de 31.12.2023.

Sursele necesare finanțării investițiilor pentru anul 2024, în valoare de 3.044,55 mii lei, au fost estimate în scădere cu 18,57% față de cele preliminate/realizate la data de 31.12.2023 și vor fi asigurate din  surse proprii, respectiv amortizare.

 Cheltuielile pentru investiții pentru anul 2024,  în valoare de 2.864,02 mii lei, au fost estimate în scădere cu 20,16% față de cele preliminate/ realizate la data de 31.12.2023.

 Indicatorii economico – financiari cuprinși în proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024, au următoarele valori:

-  productivitatea muncii, în unități valorice pe total personal mediu,  recalculată conform Legii anuale a bugetului de stat pe anul 2024 - legea nr. 421/2023, în valoare de 145,19 mii lei/persoană, a fost estimată în creștere cu 23,94 față de cea preliminată/realizată  în anul 2023;

-  câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat conform Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 și a Legii anuale a bugetului de stat pe anul 2024 – legea nr. 421/2023, în valoare de  9.049,86 lei/salariat, a fost estimat în creștere cu 16,21% față de cel preliminat/realizat  în anul 2023;

-  numărul de personal prognozat la finele anului 2024 este de 581 persoane, a fost estimat în scădere cu 26 față de numărul aprobat în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2023 prin  HG nr. 222/2023 și menținut la nivelul preliminat/realizat la finele anului 2023;

 -  numărul mediu de salariaţi de 582 salariați, a fost estimat în scădere cu 22 de salariați față de cel aprobat în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2023 prin  HG nr. 222/2023;

- cheltuielile totale la 1.000 lei venituri totale în valoare de 997,19 lei, au fost estimate în scădere cu 6,94% față de cele preliminate/realizate la data de 31.12.2023;

- plăţile restante, societatea nu a programat plăți restante la data de 31.12.2024;

- creanțele restante, în valoare de 2.100 mii lei, au fost estimate în scădere cu 10,48% față de cele preliminate/realizate la data de 31.12.2023;

- indicele de creştere al cheltuielilor de 13,01% este mai mic decȃt indicele de creştere al veniturilor de 21,44%;

  - rezultatul brut (profitul) a fost estimat la valoarea de 237,74 mii lei.

Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al  Societății  „Telecomunicații C.F.R.” -  S.A.,  a fost supus controlului financiar de gestiune conform Hotărârii Guvernului nr. 1151/2012 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de organizare şi exercitare a controlului financiar de gestiune.

Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al Societății  „Telecomunicații C.F.R.” -  S.A., a fost avizat de către membrii Consiliului de Administrație prin Hotărârea nr. 16/15.04.2024 și stabilit de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor prin Hotărârea nr. 5 din 23.04.2024.

În conformitate cu art. 6 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, proiectul de buget de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 a fost supus consultării reprezentantilor Uniunii Sindicatelor din Telecomunicații Feroviare.

 

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:

 

Documentaţia poate fi consultată: 

  • pe pagina de internet a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în cadrul anunțului referitor la inițierea procedurii de consultare publică cu privire la prezentul proiect de act normativ
  • în cadrul Punctului de Informare de la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.
  • proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la Registratura Ministerului Transporturilor – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.

 

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune, prin una din următoarele modalități, până la data de 29.04.2024:

□ prin formularul online E-consultare disponibil mai jos

□ ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

□ prin poştă, pe adresa Ministerul Transporturilor și Infrastructurii– Direcţia  Comunicare și Dialog Social – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti;

□ prin fax la numărul de telefon 021-319.61.29

□ la sediul Ministerului Transporturilor și infrastructurii, la Registratura - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G, în cadrul programului de lucru Luni-Joi - 08.00 - 16.30; Vineri - 08.00-14.00

Materialele transmise vor purta menţiunea "Propuneri privind . . . . . . . . . . (denumirea proiectului de act normativ)" 

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul  Registru propuneri (mt.ro)

 

Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris. 

 

ÎN SITUAȚIA ÎN CARE DORIȚI CA NUMELE ȘI PRENUMELE DUMNEAVOASTRĂ (SAU DENUMIREA PERSOANEI JURIDICE) SĂ NU APARĂ ÎN TABELUL CU PROPUNERI PRIMITE DIN PARTEA SOCIETĂȚII CIVILE AVEM RUGĂMINTEA SĂ SPECIFICAȚI ACEST LUCRU LA SFÂRȘITUL DOCUMENTULUI TRANSMIS DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ

 

Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 29.04.2024

Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0751.192.431, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. persoană de contact: Adrian Olteanu

 

Documente conexe

Minuta ședinței plenului CDS - data 

 

Prezentat în

Şedinţa

Data

   
E-consultare
In cadrul acestei rubrici se vor indica articolele din proiectul de act normativ pentru care exista o propunere de modificare
Selecteaza fisierul
E-petitie
Selecteaza fisierul
E-cerere544
Selecteaza fisierul
Click to listen highlighted text!