Bine ati venit la MTI   Click to listen highlighted text! Bine ati venit la MTI

Astăzi, 30 aprilie 2024, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a următorului proiect de act normativ: 

Ordin comun pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 al Societății “Întreținere și Reparații Locomotive și Utilaje” – CFR IRLU S.A. filiala Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă “CFR MARFĂ” - S.A.

 

Scurtă descriere

 

Veniturile obținute de Societatea “Întreținere și Reparații Locomotive și Utilaje” – CFR IRLU S.A. sunt realizate exclusiv din surse proprii, venituri rezultate din încheierea de contracte de prestări servicii.
Veniturile totale în valoare de 129.488,32 mii lei au fost estimate în creștere în anul 2024 faţă de cele realizate/preliminate în anul 2023 cu 20,14%.
Veniturile de exploatare în valoare de 128.906,41 mii lei reprezintă 95,55% din veniturile totale, iar veniturile financiare în valoare de 581,91 mii lei reprezintă 0,45% din veniturile totale.
Veniturile din exploatare în valoare de 128.906,41 mii lei au fost estimate în creștere cu 20,25% față de cele preliminate/realizate la data de 31.12.2023.
Veniturile financiare, în valoare de 581,91 mii lei, sunt programate în creștere cu 0,07% față de nivelul celor preliminate a se realiza în anul 2023.
Cheltuielile totale estimate pentru anul 2024, în valoare de 143.198,42 mii lei au fost fundamentate în funcţie de activităţile concrete din programele de achiziţii de bunuri şi servicii, pentru desfăşurarea activităţii, fundamentate pe baza posibilităţilor reale de plată a acestora, în limita surselor legale, a recalculării cheltuielilor de natură salarială şi a cheltuielilor de mandat.
Cheltuielile totale în valoare de 143.198,42 mii lei au fost stabilite în directă corelaţie cu nivelul veniturilor totale pentru anul 2024, mai mari cu 7,12% faţă de cheltuielile totale preliminate/realizate în anul 2023.
În structura cheltuielilor totale în valoare de 143.198,42 mii lei, cheltuielile din exploatare în valoare de 142.592,31 mii lei dețin o pondere de 99,58%.
Cheltuielile de exploatare în valoare de 142.592,31 mii lei înregistrează o creștere cu 7,15% față de cele preliminate/realizate la data de 31.12.2023.
În total cheltuieli din exploatare în valoare de 142.592,31 mii lei, cheltuielile cu bunuri și servicii, în valoare de 34.945,12 mii lei, dețin o pondere de 24,50%, indicatorul “cheltuielile cu impozite, taxe și vărsaminte asimilate” în valoare de 1.393,87 mii lei deține o pondere de 0,98%, indicatorul “cheltuielile cu personalul” în valoare de 105.344,08 mii lei deține o pondere de 73,88%, iar indicatorul “alte cheltuieli de exploatare”, în valoare de 909,24 mii lei, deține o pondere de 0,64%.
În structură, cheltuielile cu bunuri și servicii, au fost programate în valoare de 34.945,12 mii lei, în scădere cu 18,68% față de cele preliminate/realizate în anul 2023.
Cheltuielile cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate, în valoare de 1.393,87 mii lei, au fost estimate în creștere cu 4,51%.
Cheltuielile cu personalul în valoare de 105.344,08 mii lei, au fost estimate în anul 2024, în creștere cu 12,04%, față cele aprobate în anul 2023 prin Ordinul comun nr. 913/1468/958/2023, respectiv de la 94.019,06 mii lei (anul 2023) la 105.344,08 mii lei (anul 2024).
La fundamentarea cheltuielilor de natură salarială, s-au respectat prevederile art. 73 din Legea nr. 421/2023 - legea bugetului de stat pe anul 2024 coroborate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 31/28.03.2024, precum nivelul indicatorilor economici de performanță ai proiectului bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024.
Cheltuielile de natură salarială, în valoare de 102.864,74 mii lei, sunt estimate în creștere cu 12,28% faţă de valoarea din bugetul aprobat al anului 2023 prin Ordinul comun nr. 913/1468/958/2023, înregistrând o creștere de la suma de 91.611,47 mii lei (anul 2023) la suma de 102.864,74 mii lei (anul 2024).
În fundamentarea cheltuielilor de natură salarială pe anul 2024, în valoare de 102.864,74 mii lei, au fost luate în calcul prevederile art. 73, alin. (1), lit. e), (3), (4), (5) din Legea nr. 421/2023 – legea bugetului de stat pe anul 2024 coroborate cu cele ale art. XIII alin. (1) din ordonanța de urgență a guvernului nr. 31/28.03.2024, fiind compuse din:
- Cheltuieli cu salariile, în valoare de 89.728,83 mii lei (în creștere cu 19,86% față de nivelul aprobat în anul precedent);
- Bonusuri, în valoare de 13.135,91 mii lei (în scădere cu 21,59% față de valoarea aprobată conform Ordinul comun nr. 913/1468/958/2023), din care:
• 2.000 mii lei cheltuieli sociale, fundamentate în conformitate cu prevederile art. 25, din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal și OUG nr. 31/2024, în scădere cu suma de 1.000 mii lei față de suma aprobată în anul precedent;
• 6.482,61 mii lei contravaloare tichete de masă, în scădere cu suma de 1.046,87 mii lei față de suma aprobată în anul precedent, tichetele de masă fiind prevăzute doar pentru salariații care au salarii nete mai mici de 8.000 lei inclusiv, conform prevederilor art. XL și XLI ale Legii nr. 296/2023, cu modificările și completările ulterioare;
• 4.653,30 mii lei alte cheltuieli conform CCM.
Nu au fost prevăzute pentru anul 2024 sume pentru vouchere de vacanță conform art. XL, alin. (2) din Legea nr. 296/2023, întrucât în conformitate cu prevederile art. XLI. (1) nu pot fi acordate, societatea înregistrând pierderi contabile;
Majorarea cheltuielilor de natură salarială, prognozată pentru anul 2024, în cuantum de 11.253,27 mii lei este prevăzută în conformitate cu prevederile art. XIII, alin. (1) din OUG nr. 31/28.03.2024, astfel:
- 14.870,49 mii lei creștere a cheltuielilor cu salariile, aferente reîntregirii acestora, pentru întreg anul 2024 determinate ca urmare a acordării unor creșteri salariale în anul 2023 urmarea aplicării prevederilor Legii nr. 195/2020 privind statutul personalului feroviar, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu art. 73, alin. (1) lit. e) din Legea nr. 421/2023 coroborat cu prevederile art. XIII, alin. (1) din OUG nr. 31/28.03.2024 conform derogării;
- diminuării cu suma de 3.617,22 mii lei a bonusurilor prevăzute în anul 2024 față de valoarea aprobată conform Ordinul comun nr. 913/1468/958/2023.
Valoarea cheltuielilor de natură salarială preliminate/realizate în anul 2023, în sumă de 85.741,24 mii lei, nu depășește valoarea cheltuielilor de natură salarială aprobată prin bugetul de venituri și cheltuieli al anului 2023, aprobat prin Ordinul comun nr. 913/1468/958/2023.
Cheltuielile aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete, în valoare de 460,44 mii lei, au fost fundamentate în conformitate cu prevederile art. 37 alin. (2) și (3) din OUG nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:
a) pentru directori - valoarea este de 293,04 mii lei;
b) pentru consiliul de administrație - valoarea este de 167,40 mii lei.
Durata mandatului, atât pentru directorat cât și pentru membrii Consiliului de Administrație, este provizorie, mandatele fiind încheiate pe 4 luni cu posibilitatea prelungirii până la 6 luni.
Alte cheltuieli de exploatare, în valoare de 909,24 mii lei, au fost programate sub nivelul celor realizate/preliminate în anul 2023.
Cheltuielile financiare în valoare de 606,11 mii lei, au fost menținute la nivelul celor preliminate/realizate la data de 31.12.2023.
Rezultatul brut – societatea a programat un rezultat brut negativ - pierdere, în valoare de 13.710,10 mii lei, în scădere cu 47,07% față de pierderea preliminată/realizată la data de 31.12.2023.
Sursele de finanţare a investiţiilor în anul 2024 au fost prevăzute la valoarea de 280 mii lei și sunt constituite din surse proprii din amortizare.
Cheltuielile pentru investiții pentru anul 2024 au fost programate la valoarea de 280 mii lei.
Indicatorii economico - financiari cuprinși în proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024, au următoarele valori:
- productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu, recalculată conform Legii anuale a bugetului de stat pe anul 2024 - legea nr. 421/2023, în valoare de 131,40 mii lei/persoană, a fost estimată în creștere cu 20,25% față de cea preliminată/realizată în anul 2023;
- câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat conform Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 și a Legii anuale a bugetului de stat pe anul 2024 – legea nr. 421/2023, în valoare de 8.568,19 lei/salariat, a fost estimat în creștere cu 19,40% față de cel preliminat/realizat în anul 2023;
- numărul de personal prognozat la finele anului 2024 de 981 salariați, a fost estimat în scădere cu 60 persoane față de cel aprobat anul 2023 în bugetul de venituri și cheltuieli prin Ordinul comun nr. 913/1468/958/2023 și a fost menținut la nivelul preliminat/realizat în anul 2023;
- numărul mediu de salariaţi de 981 salariați a fost estimat în scădere cu 60 salariați față de cel aprobat în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2023, prin Ordinul comun nr.913/1468/958/2023 și a fost menținut la fel ca numărul realizat în anul 2023;
- cheltuielile totale la 1.000 lei venituri totale în valoare de 1.105,88 lei, au fost estimate în scădere cu 10,84% față de cele preliminate/realizate la data de 31.12.2023;
- plăţile restante în valoare de 16.906 mii lei, au fost programate în scădere cu 9,63% față de cele preliminate/realizate la data de 31.12.2023;
- creanțele restante, în valoare de 2.500 mii lei, au fost programate în scădere cu 34,40% față de cele preliminate/realizate la data de 31.12.2023;
- indicele de creştere al cheltuielilor de 7,12% este mai mic decât indicele de creștere al veniturilor de 20,14%;
- rezultatul brut, societatea a programat un rezultat brut negativ - pierdere, în valoare de 13.710,10 mii lei, în scădere cu 47,07% față de pierderea preliminată a fi realizată la data de 31.12.2023.
Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al Societății “Întreținere și Reparații Locomotive și Utilaje” – CFR IRLU S.A. filiala Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă “CFR MARFĂ” - S.A. a fost avizat de către membrii Consiliului de Administrație prin Hotărârea nr. 8 din data de 25.04.2024 și aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr. 3/25.04.2024.
În conformitate cu art. 6 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, proiectul de buget de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 a fost supus consultării Sindicatului Național Reparații Locomotive.
Realitatea datelor prezentate în proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 organelor de conducere ale Societății “Întreținere și Reparații Locomotive și Utilaje” CFR IRLU S.A. filiala Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă “CFR MARFĂ” - S.A.

 

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:

 

Documentaţia poate fi consultată: 

  • pe pagina de internet a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în cadrul anunțului referitor la inițierea procedurii de consultare publică cu privire la prezentul proiect de act normativ
  • în cadrul Punctului de Informare de la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.
  • proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la Registratura Ministerului Transporturilor – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.

 

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune, prin una din următoarele modalități, până la data de 10.05.2024:

□ prin formularul online E-consultare disponibil mai jos

□ ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

□ prin poştă, pe adresa Ministerul Transporturilor și Infrastructurii– Direcţia  Comunicare și Dialog Social – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti;

□ prin fax la numărul de telefon 021-319.61.29

□ la sediul Ministerului Transporturilor și infrastructurii, la Registratura - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G, în cadrul programului de lucru Luni-Joi - 08.00 - 16.30; Vineri - 08.00-14.00

Materialele transmise vor purta menţiunea "Propuneri privind . . . . . . . . . . (denumirea proiectului de act normativ)" 

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul  Registru propuneri (mt.ro)

 

Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris. 

 

ÎN SITUAȚIA ÎN CARE DORIȚI CA NUMELE ȘI PRENUMELE DUMNEAVOASTRĂ (SAU DENUMIREA PERSOANEI JURIDICE) SĂ NU APARĂ ÎN TABELUL CU PROPUNERI PRIMITE DIN PARTEA SOCIETĂȚII CIVILE AVEM RUGĂMINTEA SĂ SPECIFICAȚI ACEST LUCRU LA SFÂRȘITUL DOCUMENTULUI TRANSMIS DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ

 

Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 10.05.2024

Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0751.192.431, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. persoană de contact: Adrian Olteanu

 

Documente conexe

Minuta ședinței plenului CDS - data 

 

Prezentat în

Şedinţa

Data

   
E-consultare
In cadrul acestei rubrici se vor indica articolele din proiectul de act normativ pentru care exista o propunere de modificare
Selecteaza fisierul
E-petitie
Selecteaza fisierul
E-cerere544
Selecteaza fisierul
Click to listen highlighted text!